Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • Zaproszenie na MAJOWE IMPREZY
 • Wyjaśnienia podwyżek cen ciepła
 • Piękna gmina i balkony
 • Zaproszenie na VI OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY
 • Z prac Zarządu Miasta i Rady Miejskiej
 • Wieści ze szkół
 • Sukcesy biegaczy
 • Brzechwa dzieciom...
 • Apel do mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie
 • Niby wszyscy o tym wiemy...
 • Horoskop
  MAJOWE IMPREZY

  1 maja 2000 (poniedziałek)
  Wielka Łąka - Szkoła Podstawowa
  900 - turniej piłki koszykowej "Żywy kosz" - po sprawność i zdrowie wyścigi na wesoło
  Mlewo - Szkoła Podstawowa
  1000 - biegi przełajowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
  1100 - bieg przełajowy dla dorosłych,
  1145 - uroczystość otwarcia nowo wybudowanego boiska szkolnego
  1230 - mecz piłki nożnej i rozgrywki w piłkę siatkową
  Podczas trwania imprezy ognisko i pieczenie kiełbasek
  Kowalewo Pomorskie - stadion miejski:
  930 - XI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zakładowych im. Leszka Sobocińskiego,
  Kowalewo Pomorskie - plac przy remizie OSP:
  1600 - rozpoczęcie festynu - występ zespołu "NASI 2"
  - konkurs plastyczny dla dzieci na asfalcie pt. "Kwiaty dla mojej mamy"
  1700 - IX Wybory Najmilszej Buzi Kowalewa Pomorskiego - konkurs dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
  - gry, zabawy i konkursy dla dzieci
  1900 - konkursy dla dorosłych
  2000 - zabawa taneczna bufet na miejscu.
  W trakcie festynu odbędą się Gminne Targi Sztuki - wystawa prac i sprzedaż
  2 maja 2000 (wtorek)
  Wielka Łąka - Szkoła Podstawowa
  900 - turniej dzikich drużyn piłki nożnej
  Wielkie Rychnowo - Szkoła Podstawowa
  1000 - Szkolne Igrzyska w lekkiej atletyce:
  - zawody trójboju dla klas I - III, zawody czwórboju dla klas V- VI
  - zawody pięcioboju klas VIII i I gimnazjalnej
  Kowalewo Pomorskie - Szkoła Podstawowa
  1000 - Gminny Turniej Szachowy
  Kowalewo Pomorskie - plac za budynkiem M-GOK
  1800 - Mini Piknik dla młodzieży przy muzyce młodzieżowej w programie ognisko, występ zespołu "Déjá vu" - bufet na miejscu
  3 maja 2000 (środa)
  Wielka Łąka - Szkoła Podstawowa
  900 - rozgrywki szkolne w piłce siatkowej
  Kowalewo Pomorskie
  1045 - msza św. w Kościele Parafialnym w intencji strażaków po mszy św. składanie wiązanek kwiatów pod figurką Floriana - plac przy remizie OSP
  Powrót


  Dlaczego ciepło musiało podrożeć?

  W związku z dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców chciałbym jeszcze raz wrócić do tej sprawy, mimo licznych artykułów na ten temat na łamach "GOŃCA" oraz w prasie codziennej (chociaż nie zawsze precyzyjnych). Główną przyczyną podwyżki ceny za ciepło był wzrost ceny oleju opałowego, którego koszt stanowi 81% kosztu produkcji ciepła. W styczniu 1999 roku cena oleju opałowego wynosiła 0,48 zł/l, w grudniu osiągnęła cenę 1,10 zł/l. Jest to wzrost o 129%. Przyczynił się do tego w dużej mierze Minister Finansów, obciążając olej opałowy akcyzą. Średnia cena oleju za 1999 rok wynosiła 0,65 zł/l i kształtowała się na poziomie przyjętym do kalkulacji. Dlatego w roku 1999 nie było podwyżki ceny za ciepło. Dlaczego nie podniesiono ceny od 1 stycznia 2000r.? Wysokość tej podwyżki byłaby niższa. Jest to na pewno prawda, ale: 1. Sądziliśmy, że interwencje różnych środowisk dadzą rezultaty i Minister Finansów wycofa się z podatku akcyzowego od oleju opałowego. Niestety cena oleju w I kwartale utrzymywała się w granicach 1,10 zł/l. 2. W m-cu lutym planowaliśmy podłączenie kotłowni osiedlowej przy ul. M.Konopnickiej 6 do instalacji gazowej, aby zastosować do ogrzewania dużo tańsze paliwo. Niestety sprzeciw jednego z właścicieli gruntów zatrzymał planowaną inwestycję. W międzyczasie również cena gazu wzrosła o 12,5%, a Minister Finansów podwyższył akcyzę na olej opałowy o 4,3% i zapowiedział dalsze podwyżki. Mimo łagodnej zimy tylko na kotłowni przy ul. M.Konopnickiej 6 ZGKiM poniósł w I kwartale br. straty w wysokości około 60 tysięcy zł. Straty powstały również na pozosta-łych kotłowniach. W tej sytuacji Zarząd Miasta został zmuszony do podjęcia decyzji o wprowadzeniu 1.04.2000r. znacznych podwyżek cen energii cieplnej. Mimo ich wprowa-dzenia wpływy za energię cieplną i tak nie pokryją kosztów jej produkcji w roku 2000. W tym miejscu chciałbym zdementować plotki, że mieszkańcy budynków komunalnych płacą za energię dostarczaną do Szkoły Podstawowej i Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest to nieprawda. Wszyscy odbiorcy ciepła z kotłowni przy ul. M.Konopnickiej 6, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Szkoła Podstawowa i ZGKiM płacą za energię cieplną wg zainstalowanych w budynkach liczników i mocy zamówionej z zastosowaniem jednako-wych cen jednostkowych za 1 GJ i 1 MW. Prawdą jest tylko to, że wszystkie koszty pono-szone na ogrzewanie budynków komunalnych są sumowane i dzielone na powierzchnię użytkową ogrzewanych budynków komunalnych. Ten sposób rozliczeń jest zgodny z § 55 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. Dlaczego stosujemy taki sposób rozliczeń? Ponieważ nie zawsze zasługą lokatorów jest to, że na danym budynku występuje mniej-sze zużycie lub mniejsze koszty energii cieplnej. I odwrotnie - nie zawsze winą lokatorów jest to, że na danym budynku występuje większe zużycie energii cieplnej i występują straty energii cieplnej.
  Sprawa montażu zaworów termostatycznych oraz podzielników.
  Określenie dotyczące montażu zaworów termostatycznych na koszt lokatorów jest niepre-cyzyjne. Lokatorzy ponosili tylko koszty zakupu zaworów, natomiast montaż zaworów i przeróbki instalacji pokrywał ZGKiM. Taki sposób finansowania jest zgodny z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodar-ki, o którym wspominałem wcześniej. Przepis ten mówi, że "przedsiębiorstwo energe-tyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub magazynowania ciepła lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospo-darczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła może pobierać od odbiorców opłaty z tytułu współfinansowania przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia ciepła u odbiorcy,....". Zamontowanie zaworów termostatycznych pozwoliło na regulację temperatury. Do-tychczas jedynym sposobem regulacji temperatury w pomieszczeniach było otwieranie okien. Montaż zaworów stworzył więc możliwość oszczędzania energii cieplnej. Samo zamontowanie zaworów traktujemy jako pierwszy etap bez którego nie można byłoby myśleć o zamontowaniu podzielników. Montaż podzielników nie nastąpił z dwóch przy-czyn: 1. braku środków finansowych na ten cel, 2. zamontowanie podzielników spowoduje, że każdy budynek będzie rozliczany indywi-dualnie ze zużycia ciepła. Będzie to niekorzystne dla lokatorów w budynkach, w któ-rych występują duże straty ciepła lub koszt wytworzenia ciepła jest wysoki. W tych przypadkach po zamontowaniu podzielników lokator będzie musiał pokryć również koszty związane z pokryciem strat ciepła. Taki sposób rozliczenia będzie korzystny dla lokatorów w budynkach, w których występują małe straty ciepła lub niski jest koszt wytwarzania energii cieplnej. Wprowadzenie tego sposobu rozliczeń byłoby na obecnym etapie niesprawiedliwe. Należy najpierw ograniczyć powstawanie strat cie-pła poprzez docieplenie budynków, a następnie zamontować podzielniki. Z powyższego wynika, że źródłem powstania oszczędności energii cieplnej są zawory termostatyczne, a nie podzielniki. Podzielniki pozwolą tylko na premiowanie w danym budynku lokatorów, którzy właściwie stosują zawory termostatyczne.
  Ponoszenie kosztów ogrzewania przez lokatorów o niskich dochodach.
  W tym miejscu po raz kolejny chciałbym poinformować, że mieszkańcy budynków komunalnych i Spółdzielni Mieszkaniowej uprawnieni do otrzymywania dodatków mieszkaniowych zgodnie z przepisami ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkanio-wych z chwilą złożenia kolejnego wniosku o dodatkach mieszkaniowych otrzymują ten dodatek wyższy o wartość wprowadzonych podwyżek opłat za zajmowane mieszkanie. Chyba, że w tym czasie podniosły się również ich dochody. Wówczas wielkość dodatku mieszkaniowego zostanie skorygowana. Tak więc osoby o niskich dochodach nie zapłacą z tytułu wprowadzonej podwyżki ciepła ani grosza więcej.

  ZGKiM sprzeda gruz i autobus
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim infor-muje wszystkich zainteresowanych kupnem gruzu budowlanego tj. połamane płytki chodnikowe, krawężniki trawnikowe oraz gruz ceglany, że będzie taka moż-liwość od dnia 4 maja bieżącego roku. Jednocześnie informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, planuje sprzedaż autobusu marki "AU-TOSAN". Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną podane w terminie późniejszym.

  Kierownik - Andrzej Dębski


  Jeszcze o cieple

  Do naszej redakcji wpłynął list, którego autorem jest Kierownik ZGKiM w Kowalewie Pomorskim, skierowany do p.Przemysława Łuczaka - redaktora naczelnego "Nowości". Temat jest na czasie, więc postanowiłem opublikować go w całości. (r)

  "W związku z artykułem pt. "Cud za cztery złote" - "Nowości" z dnia 11.04.2000 roku, proszę o opublikowanie moich uwag do tego artykułu.

  Stwierdzam, że redaktor Jacek Kiełpiński (nie pierwszy raz), informuje opinię publiczną z Kowale-wa Pomorskiego w sposób dość dziwny i nierzetelny.

  Po pierwsze "cudu za cztery złote" nie ma!!!

  Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że cena paliwa - oleju opałowego wzrosła w roku ubiegłym o 123%. Z tego tylko względu stawka za ogrzewanie mieszkań musiała wzrosnąć do obecnej wysokości.
  Czy ktoś płaci za ogrzewanie chodników?. Wierząc we właściwą instalację przesyłową ciepłociągu, wykonaną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "MARPOL" z Torunia oraz badania radiograficzne spawanych złączy ciepłociągu należy stwierdzić, że ubytków ciepła nie powinno być. Pozostają jeszcze liczniki energii cieplnej w kotłowni oraz w poszczególnych blokach. Wskazania ich są zgod-ne. W ostatnim okresie nastąpiła strata na linii przesyłowej tylko jeden raz. Było to w styczniu 1999 roku. Strata wyniosła 20GJ. Z tego lokatorzy mieszkań komunalnych, pokryli starty w ilości 3,3 GJ tj. 66,03 złote, Spółdzielnia Mieszkaniowa 16,7 GJ tj. 334,17 złotych. Odnośnie zastosowania ter-moregulatorów a w dalszej kolejności podzielników ciepła, stanowisko swoje przedstawiłem w piśmie, którego publikacji oczekuję, skierowanym do redakcji "NOWOŚCI" w dniu 5.04 roku 2000 oraz przedstawiłem na zebraniu z administratorami w dniu 10.04.2000 roku.
  Proszę o sprostowanie, podanej informacji o podłączeniu budynków szklarni i hotelu Zakładu Go-spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do sieci miejskiej. Z całą stanowczością, dementuję tą infor-mację. Budynki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szklarnie oraz hotel, posiadają osobną kotłownię węglową, usytuowaną w budynku mieszkalno - administracyjnym. Koszty, pono-szone na tej kotłowni nie są brane do ogólnych rozliczeń za produkcję ciepła w pozostałych kotłow-niach. Odnośnie oszczędzania ciepła w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej chciał-bym poinformować, że w roku 2001, planowana jest modernizacja naszej kotłowni z węglowej na gazową i prowadzenie jakichkolwiek modernizacji cząstkowych na tej instalacji mijałoby się z celem.
  Dlaczego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie ma pieniędzy na założenie u wszyst-kich mieszkańców podzielników ciepła?! Odpowiedź jest prosta. W roku 1999 z planowanych wpły-wów za czynsze w wysokości 550 tys. złotych a wykonano 386.788,39. Skąd więc Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma wygospodarować środki finansowe na montaż podzielników?!.

  Ubolewam również, że redaktor Jacek Kiełpiński, opuścił nasze spotkanie przed jego końcem. Za-pewne wiele wątpliwości wskazanych przez Pana redaktora można było wyjaśnić i zapewniam, że zebranym administratorom wyjaśniono.

  Kierownik - Andrzej Dębski


  Powrót


  Konkurs "Piękna Gmina 99" W roku 1999 odbyła się czwarta edycja konkursu "Piękna Gmina" na najbardziej zad-baną zagrodę, nieruchomość, obiekt użyteczności publicznej oraz uporządkowaną wieś i osiedle na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Budżetowej, Samorządowej i Miejskiej Rady Miejskiej w dniu 28.04.1999r. W konkursie mogły brać udział, na podstawie złożonych deklaracji, zagrody wiejskie, nieruchomości, obiekty użyteczności publicznej oraz wsie i osiedla naszej gminy. Kon-kurs jest zachętą do poprawy estetyki zabudowań i warunków higieniczno - sanitarnych. Do konkursu przystąpiły 4 sołectwa: Wielkie Rychnowo, Szychowo, Borówno, Plu-skowęsy i osiedle Brodnickie, 15 zagród, 21 nieruchomości oraz 6 obiektów użyteczności publicznej. Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr IX/63/95 Rady Miejskiej w Ko-walewie Pomorskim z dnia 19 maja 1995r. dokonała w miesiącach lipiec i październik dwóch wizji lokalnych połączonych z oceną stanu estetycznego i sanitarnego zgłoszonych do konkursu obiektów. Na odbytym w dniu 7 października 1999r. spotkaniu komisja wytypowała zwycięzców konkursu przyznając:
  - 7 wyróżnień w kategorii nieruchomości,
  - 2 wyróżnienia w kategorii sołectw i osiedli, które otrzymały sołectwa Pluskowęsy i Wielkie Rychnowo,
  - 3 nagrody pieniężne w kategorii zagród,
  - 3 nagrody pieniężne w kategorii nieruchomości,
  - w kategorii obiektów użyteczności publicznej:
  I miejsce Szkole Podstawowej w Pluskowęsach - 1.500,- zł
  II miejsce Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. - 1.000,-zł
  - w kategorii wsi i osiedli:
  I miejsce sołectwu Szychowo - 2.000,-zł
  II miejsce sołectwu Borówno - 1.200,- zł
  III miejsce dla osiedla Brodnickiego - 800,- zł
  Podsumowanie konkursu "Piękna Gmina", wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 12.04.2000r. na XIX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.
  Serdecznie dziękuję za udział w konkursie "Piękna Gmina" odbytym w 1999r. i jednocze-śnie zapraszam do udziału w tegorocznej piątej edycji konkursu. Druki deklaracji przystą-pienia do konkursu można pobierać w referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego - ul.Jedności Robotniczej 5, pokój nr 6, u pani Doroty Sierakowskiej. Wypełnione druki należy składać w terminie do dnia 20.06.2000r. w ref.GKiM.

  WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJ UKWIECONY BALKON - 99
  Piąty raz prowadziliśmy konkurs dotyczący ukwiecenia balkonów. Zarząd ToMiKo wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miejskiego dwukrotnie przyglądał się balkonom w naszym mieście. Braliśmy pod uwagę ogólne wrażenie, pomysłowość w urządzaniu bal-konu, estetykę, kondycję roślin. W ubiegłym roku dodatkowo wprowadziliśmy współza-wodnictwo osiedlowe. Wyodrębniono 4 rejony - Osiedle Marii Konopnickiej, Osiedle Brodnickie, Główny Dworzec i Miasto - centrum.
  Dla zobrazowania przeglądu w poszczególnych rejonach postanowiliśmy ustalić stosu-nek balkonów ukwieconych do nieukwieconych, i tak: Miasto - centrum (1:2), Osiedle M.Konopnickiej (1:2), Dworzec Główny (1:1), Osiedle Brodnickie (2:1). Tak więc we współzawodnictwie osiedlowym zwyciężyło Osiedle Brodnickie.
  Do osób posiadających wyróżniające balkony należą:
  I rejon - Miasto - centrum: p.Kańkowscy. p.Sztanke, p.Tylicka, p.Wiśniewska (Rynek) p.Zwolińscy, p.Róg, p.Tomkowscy, p.Olszewscy, p.Domareccy, p.Krużyccy, p.Wiśniewscy, p.Nowacka.
  II rejon - Osiedle Marii Konopnickiej: p.Żarowie, p.Czarneccy, p.Zywert, p.Florkiewicz, p.Zwolińska, p.Paulowie.
  III rejon - Główny Dworzec: p.Kacałowie, p.Żakowie, p.Krygerowie.
  IV rejon - Osiedle Brodnickie: p.Musiałowie, p.Sławińscy, p.Jurgielscy, p.Moszczyńscy, p.Jodłowska, p.Nowakowscy.
  10 równorzędnych nagród przyznaliśmy i dokonaliśmy wręczenia podczas XIX sesji dla niżej wymienionych rodzin: p. Elżbieta i Edmund Moszczyńscy ul. Podborek, p. Ma-rzanna Wiśniewska ul. 23 Stycznia 1, p. Jerzy i Maria Krużyccy ul. Strażacka 8, p. Aleksandra i Andrzej Jurgielscy ul. Poziomkowa, p. Anna Musiał ul. Poziomkowa 15, p. Małgorzata i Henryk Sławińscy ul. Poziomkowa 16, p. Krystyna Jodłowska ul. Malinowa 2, p. Alicja Wiśniewska ul. Plac 700-lecia 7, p. Anna Kańkowska ul. Fosa Jagiellońska 8, p. Krystyna Sztanke ul. Fosa Jagiellońska 8.
  Reasumując należy stwierdzić, że przybywa balkonów ładnie ukwieconych lecz jest du-ża ilość balkonów z roślinnością mało zadbaną oraz 50% balkonów nieukwieconych.
  Doskonaląc nasz konkurs w minionym roku wprowadziliśmy współzawodnictwo mię-dzyosiedlowe. W bieżącym roku ponownie ogłaszamy konkurs, który trwać będzie od 15 maja do 15 września br.

  Joachim Kupski - prezes ToMiKo


  Powrót


  Biegowa majówka w Kowalewie Pomorskim
  Już po raz szósty Kowalewo Pomorskie gościć będzie uczestników Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego, który odbędzie się 20 maja, w sobotę od godziny 1300.
  Organizatorzy: Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, LUKS oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum serdecznie zapraszają mieszkańców naszej gminy na tę imprezę, zapewniając jednocześnie wiele atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. W programie są między innymi biegi dla dzieci i młodzieży w 5 kategoriach wiekowych (91 i młodsi, 89-90, 87-88, 85-86, 83-84), bieg na rolkach na dystansie 2 km oraz bieg główny - 10 km. Wszyscy uczestnicy którzy ukończą dowolny bieg otrzymają dyplom, plakietkę oraz jogurt Bakoma - firma ta jest głównym sponsorem imprezy. Dodatkowo dla tych, którzy pokonają dystans 10 km - okolicznościowa koszul-ka (aby wystartować w tym biegu trzeba mieć ukończone 16 lat i dla osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców). W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja dla zawodników z gminy Kowalewo Pomorskie, zarówno w kategorii kobiet i mężczyzn. Zapraszamy do udziału.
  Nie zabraknie tradycyjnie innych atrakcji dla kibiców. Występ zespołu muzycznego (po biegu przewidywana jest zabawa), loteria fantowa, gastronomia - to tylko część poza-sportowych atrakcji. Więcej szczegółowych, bieżących informacji będzie można znaleźć w Gazecie Toruńskiej - patronat prasowy. Regulamin zawodów dostępny w Zespole Szkół, ponadto informacje można uzyskać pod numerem tel. 6841042 lub 0604633419.
  Jeszcze raz zapraszamy do udziału: biegajmy, kibicujmy, bawmy się.

  Organizatorzy

  Powrót


  Z życia Rady Miejskiej
  XIX sesja odbyła się w dniu 12 kwietnia br. Udział wzięli: radny powiatowy, radni na-szej gminy, członkowie Zarządu Miasta na czele z jego przewodniczącym - Andrzejem Grabowskim, kierownictwo i pracownicy urzędu miejskiego, przedstawiciel związku zawodowego rolników, dyrektorzy szkół, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, przedstawi-ciele prasy oraz mieszkańcy gminy.
  Sesji przewodniczył przewodniczący rady - Zdzisław Czarnomski.
  Informację z prac rady powiatu golubsko-dobrzyńskiego złożył Zbigniew Krasicki - radny powiatowy. Następnie Przewodniczący Zarządu Miasta poinformował o pracy Za-rządu Miasta oraz o realizacji wniosków z XVIII sesji.
  Kolejnym punktem obrad było podsumowanie konkursów organizowanych w roku 1999: - "Piękna Gmina" oraz "na najpiękniej ukwiecony balkon". Informacja o podsu-mowaniu konkursów zamieszczona jest w tym wydaniu Gońca - odrębnie.
  Radni zgłosili wnioski i postulaty, które dotyczyły m.in.:
  - niszczenia chodników przez parkujące samochody dowożące towar przy ul. Fosa Jagiellońska,
  - zagrożenia bezpieczeństwa dla przechodniów przez budynek przy ul. Ogrodowej,
  - zbyt liczebnego parkowania samochodów na parkingu, które przy wyjeździe hamują ruch przelotowy przez nasze miasteczko,
  - rozważenia możliwości objazdu samochodów wokół rynku,
  - przebywania kibiców, zakłócania przez nich porządku publicznego i zaśmiecania terenu cmentarza parafialnego podczas rozgrywanych na stadionie meczy piłkarskich,
  - dokonania sprysku nawierzchni dróg w: W.Rychnowie oraz w Marianach, ponieważ są one użytkowane przez TIR-y, które wykonują objazd wiaduktu na Gł. Dworcu.
  - pomocy w reklamowaniu złej jakości dachówki, którą pokryto Kościół Parafialny w Srebrnikach,
  - zadbania o odcinek ulicy w Kowalewie Pom. od sklepu meblowego po piekarnię.
  Następnie radni, w obecności 22 radnych, w głosowaniu jawnym (21 głosami "za", 1 głosie "przeciwnym"), przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planu celów finansowo-rzeczowych gminy za 1999r. oraz udzielili absolutorium Zarządowi Miasta.
  Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:
  - majątkowej gminy, przekraczającej zakres zwykłego zarządu przeznaczając do sprze-daży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowalewo Pom.,
  - zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn. budowa kolektora sanitarnego w Kowalewie Pom. ul. Chopina i 110.000 zł na realizację pn. budowa kolektora sanitarnego z Frydrychowa do Kowalewa Pom.
  - przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  - upoważnienia Związku Gmin Wiejskich RP do reprezentowania Gminy Kowalewo Pom. w dochodzeniu roszczeń wobec Telekomunikacji Polskiej S.A.,
  - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom.,
  - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. współfinansowania telefonu pogo-towia dla ofiar przemocy w rodzinie "niebieska linia",
  - zmian w budżecie Gminy na rok 2000,
  - zaciągnięcia zobowiązania w zakresie remontu w Szk. Podst. w Kowalewie Pom.,
  - nadania statutu jednostce budżetowej - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.
  - ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i członków Komisji spoza Rady,
  - zasad sporządzania i ewidencjonowania protokołów z Sesji Rady, posiedzeń Komisji i Zarządu,
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000 oraz przyjęcia sprawozdania za rok 1999,
  - wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
  Burmistrz Miasta ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i postulatów oraz złożył informację o podejmowanych działaniach:
  - o wykonawcach i cenach poszczególnych usług dot. remontów dróg gminnych,
  - zakupie i transporcie żużla i kamienia wapiennego,
  - wiosennych remontach cząstkowych dróg na terenie gminy Kowalewo Pom. przez poszczególnych zarządców dróg,
  - rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres ubiegłego roku,
  - przewidywanej kwoty dodatków mieszkaniowych wypłacanych w 2000 roku,
  - odpowiedzi otrzymanej od Podsekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjal-nej w sprawie ponownego przywrócenia Gminy Kowalewo Pom. do wykazu powia-tów /gmin/ zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem. Z odpowiedzi wynika, że w miesiącu czerwcu 2000 roku lista gmin /powiatów/ zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem zostanie ponownie zweryfikowana,
  - informacji o sytuacji finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na brak środ-ków z budżetu centralnego na zasiłki okresowe,
  - podwyżce ceny za ciepło - artykuł na ten temat publikowany jest w bieżącym wyda-niu "Gońca Kowalewskiego".
  Z prac Zarządu Miasta
  W okresie od 22 marca do 21 kwietnia 2000r. Zarząd Miasta Kowalewa Pomor-skiego obradował dwukrotnie. Na posie-dzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały:
  - w spr. wzrostu czynszu za najem budynku remizy OSP w Elzanowie,
  - w spr. stawek opłat za dzierżawę pojem-ników 1100 l i 110 l.
  Zarząd dyskutował nad projektami uchwał:
  - w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wy-konania budżetu gminy i planu celów fi-nansowo-rzeczowych za 1999r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Mia-sta,
  - w spr. nadania statutu jednostce budżeto-wej - Przedszkole Publiczne w Kowale-wie Pomorskim,
  - w spr. zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska O/Włocławek na realizację zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w W. Rychnowie",
  - w spr. zabezpieczenia prawidłowego terminowego wydatkowania przyznanych środków z UKFiS na realizację zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w W.Rychnowie w tym sali gimnastycznej,
  - w spr. zmian w budżecie
  - w spr. zaciągnięcia zobowiązania na wy-konanie okien w SP w Kowalewie Pom.
  - w spr. zmian w harmonogramie na 2000r.
  Zarząd Miasta omawiał sprawy dotyczące:
  - ochrony środowiska na terenach wiejskich - budowa płyt i silosów,
  - przetargu na kanalizację, ul. Chopina i Frydrychowo,
  - przetargu na dokumentację na oświetlenie w Bielsku,
  - przetargu na inspektora nadzoru branży elektrycznej,
  - przetargu na nieruchomość - ul. Chopina 22.
  Zarząd rozpatrywał
  - wniosek o zezwolenie na sprzedaż alko-holu,
  - wnioski odnośnie zalesień,
  - wniosek rodziny z Kazachstanu o udzie-lenie pomocy w załatwieniu formalności związanych z powrotem do kraju oraz wyrażenie zgody na osiedlenie się w Pol-sce na stałe,
  - dofinansowanie WKU,
  - wniosek o umorzenie należności za wy-danie zgody na podłączenie się do wiej-skiej sieci wodociągowej w Mlewcu oraz podatku,
  - dofinansowanie wyjazdów na zawody - LUKS Kowalewo Pomorskie,
  - ubezpieczenie budynków komunalnych.
  Ponadto zapoznał się z:
  - pozytywną opinią z RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  - postanowieniem o umorzeniu dochodze-nia w spr. kradzieży w SP W.Rychnowo,
  - protokółem Komisji Rady Miejskiej na temat modernizacji dróg gminnych i lo-kalnych miejskich,
  - sprawozdaniem z wykonania preliminarza wydatków za rok 1999 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-wych,
  - informacją na temat powołania Gminnego Społecznego Komitetu w sprawie budowy zbiorników na gnojowicę,
  - informacją o przetargu na opracowanie zmiany miejscowego ogólnego planu za-gospodarowania przestrzennego na tere-nie miasta Kowalewo Pom.,
  - informacją na temat spotkania z panią Kurator Oświaty,
  - z informacją na temat spotkania Kierow-nika ZGKiM z administratorami budyn-ków komunalnych,
  - z informacją na temat przejęcia służby zdrowia,
  - z informacją dotyczącą zatrudnienia logo-pedy,
  - z informacją dotyczącą podwyżek cen ciepła.

  D.P.


  Powrót


  Wieści ze szkół

  Dnia 8 kwietnia, we Włocławku, odbył się V Ogólnopolski Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W wyniku wcześniejszych wojewódzkich eliminacji, zakwalifikowała się do etapu centralnego uczennica Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Ewa KULIŃSKA. Uczestnicząc w konkursie, miała okazję rywalizować z najlepszy-mi recytatorami poezji Baczyńskiego z całego kraju. Spisała się wspaniale. Wzru-szającym i porywającym występem zagwarantowała sobie wyróżnienie. To ogromny sukces. Jesteśmy pełni uznania dla jej talentu i umiejętności.

  Gratulujemy.

  A.S.

  Jacek pokonał kolegów z Wąbrzeźna i Brodnicy. 15 kwietnia w Książkach odbył się konkurs wiedzy historyczno - mitologicznej pt. "Nić Ariadny", w którym startowało 50 uczniów z 25 szkół podstawowych. Znakomicie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły: Jacek Nowakowski i Marcin Sawicki. Po pierwszym pisemnym etapie obaj zostali zakwalifikowani do czołowej 10. W finale rozegranym na wzór teleturnieju "Jeden z dziesięciu" zwyciężył Jacek NOWAKOWSKI pokonując w bezpośrednim pojedynku uczniów ze szkół z Wąbrzeźna i Brodnicy, jak i swojego kolegę Marcina.

  Gratulujemy!

  B.M.

  Dyrektor też pierwszy! W Gniewkowie odbyły się międzyrejonowe eliminacje w sza-chach do XI Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "Sydney 2000". Prawo gry w tych eliminacjach mają nie tylko mieszkańcy wsi, ale członkowie Ludo-wych Klubów Sportowych, które działają nawet w tak dużych miastach jak m.in. Słupsk i Suwałki. Znakomicie w tych zawodach zagrali szachiści LKS "Promień". W kategorii kobiet zwyciężyła Justyna BĄKOWSKA, trzecia była Agata Arbart, czwarta Agnieszka Mrozińska. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Benedykt MROZIŃSKI, Paweł Mroziński był czwarty, a Michał Kilanowski szósty. Pierwszych czterech szachistów zakwalifikowało się do finału Igrzysk, które odbędą się 16-18 czerwca 2000r. w Świeciu nad Wisłą.

  Z.M.


  Powrót


  B i e g o w e  s p r a w o z d a n i e

  Golub-Dobrzyń - eliminacje Pucharu Polski zdominowali zawodnicy z Kowalewa Po-morskiego, zwyciężając w 5 biegach oraz zdobywając Puchar dla najlepszego zespołu (drużyna Zespołu Szkół). W Golubiu-Dobrzyniu zwyciężali: Marlena Cieplińska, Syl-wia Ignaczak, Tomasz Kropkowski, Grzegorz Rożyński, Jacek Jankowski oraz Mo-nika Siergiej w biegu nie zaliczanym do PP. Miejsca medalowe zajęli: Anna Siebers, Zofia Gołąbek, Maciej Toczek oraz Ewa Okurowska i Maciej Trejderowski (biegi poza PP).
  Kwidzyń - mistrzostwa makroregionu pomorskiego młodzików i juniorów młodszych. W kategorii młodzika najlepiej spisał się Grzegorz Rożyński zdobywając brązowy medal, czwarta była Marlena Cieplińska, piąta Anna Siebers. W klasyfikacji drużynowej LUKS Kowalewo zajęło 3 miejsce. Juniorzy młodsi walczyli o awans do mistrzostw Pol-ski (awansowała pierwsza "12"). Zarówno Tomasz Kropkowski (3km) i Maciej Toczek (5km) zajęli 5 miejsca, kwalifikując się na zawody finałowe w Bydgoszczy.
  Poznań - Grand Prix Malta 2000. Znakomicie pobiegli nasi młodzicy. Marlena CIE-PLIŃSKA i Grzegorz ROŻYŃSKI zwyciężyli, Anna Siebers była druga. Nagrody naszym zawodnikom wręczał prezes UKFiS- Mieczysław Nowicki.
  Ostrzeszów - ok. 3000 uczestników wystartowało w 36. Crossie. Tradycyjnie często spiker powtarzał nazwę Kowalewo Pomorskie. Monika SIERGIEJ, Anna SIEBERS i Grzegorz ROŻYŃSKI stanęli na najwyższym podium.
  Drugi w tych zawodach był Tomasz Kropkowski, trzecie miejsce zajęła Marlena Cie-plińska oraz Maciej Toczek.
  Bydgoszcz - Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i juniorów. Nieco słabiej niż ocze-kiwano spisali się nasi juniorzy w MP. O ile start Tomasza Kropkowskiego można uznać za zadawalający - 18 miejsce, to występ Macieja Toczka należy uznać za porażkę. Maciej spięty startem w starszej kategorii nie zademonstrował w pełni swoich możliwości przy-biegając na 34 miejscu.
  Wyjazd do Ostrzeszowa i Kwidzynia był możliwy dzięki dofinansowaniu Urzędu Miej-skiego, pozostałe wyjazdy finansowali Zespół Szkół, rodzice i niżej podpisany.

  Bogdan Oskwarek

  Powrót


  Brzechwa dzieciom...

  Tak zatytułowano tegoroczny VII Gminny Konkurs Recytatorski, który odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w dniu 24.03.2000 r. Do recytacji zgłosiło się 20 uczniów z kl. III-IV szkół podstawo-wych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Komisja konkursowa po wysłuchaniu wykonawców najwyżej oceniła MARCINA DAJCZAKA, drugie miejsce przyznano MARCIE WITKOWSKIEJ, a trzecie KATARZYNIE MUL - wszyscy reprezentowali SP w Kowalewie Pom. Jury ponadto wyróżniło: Grzegorza Kaślikowskiego - SP Pluskowęsy, Natalię Jasińską - SP Pluskowęsy, Darię Piątkowską - SP Kowalewo Pom., Krzysztofa Miastkowskiego - SP W. Łąka, Milenę Beyger - SP W. Rychnowo.

  Laureaci

  Organizatorzy dziękują za pomoc:
  - komisji konkursowej w składzie: p. mgr Teresa Warnel - polonista ZS w Kowalewie Pom., p. Romuald Wilcza-Pokojski - st. instruktor teatralny WOAK w Toruniu, p. Stanisław Pietrzak - miejscowy poeta,
  - sponsorom za ufundowanie nagród: p. Zbigniewowi Trejderowskiemu - Firma "Con-kret", p. Pawłowi Żary - Firma HU "Delta", p. Piotrowi Warlikowskiemu - Firma "Be-skit",
  - nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

  Organizatorzy

  Powrót


  Apel do mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie

  Kradzieże aluminiowych elementów hydrantów przeciwpożarowych zdarzają się coraz to częściej. Ostatnio złodzieje zdewastowali wszystkie hydranty w Wielkim Rychnowie, odtłukując szybkozłącza z przykrywkami. Łączny koszt naprawy 65 sztuk zniszczonych hydrantów wyniesie ok. 6.300,-zł. Złodzieje kradną coraz śmielej, kolejno demontując aluminiowe elementy każdego hy-drantu. Pracują o zmroku, a pozyskane aluminium sprzedają po cenie złomu u nieuczci-wych właścicieli punktów skupu. Zakupienie nowych nakrętek aluminiowych na hydranty oraz ich montaż obciąża Zakład Usług Wodnych Ostrowite, ale w efekcie końcowym płacą za to odbiorcy wody. To my, mieszkańcy gminy pokrywamy koszt przywracania hydrantów do sprawności, gdyż w cenie 1 m3 wody są również koszty remontu i konserwacji urządzeń wodociągowych. Nie można natomiast pozostawić hydrantów nie naprawionych, bo wszyscy wiemy, czym grozi brak wody podczas pożaru. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy zauważą jakiekolwiek "zainteresowanie" osób trzecich hydrantami o kontakt telefoniczny z Policją tel. 6841-007. Tylko natychmia-stowa reakcja z Państwa strony pozwoli na uchwycenie złodziei na gorącym uczynku. W innym przypadku sprawcy pozostają bezkarni i nadal uprawiają swój proceder. Jeżeli sami nie będziemy starać się o dopilnowanie wspólnego majątku, to coraz większym kosztem jego utrzymania będziemy obciążani. Jeszcze raz apeluję: Reagujmy na zło, które możemy sami wyeliminować.

  D.S.

  Powrót


  Palenie szkodzi zdrowiu
  Palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka prowadzącym do upośledzenia zdrowia i przedwczesnej śmierci. Jest przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, chorób żołądkowo-jelitowych, infekcji górnych dróg oddechowych i no-wotworów.
  W Polsce palenie tytoniu przybrało charakter epidemii: 10 - 13 milionów osób stale pali papierosy; szacuje się, że co drugi zgon mężczyzny w wieku 35-59 lat wynika z pale-nia papierosów. Zachorowalność na nowotwory złośliwe płuc osiągnęła nie notowany w Europie poziom.
  Apelujemy do palaczy o podjecie próby zerwania z nałogiem.
  Korzyści pojawią się bardzo szybko:
  - już po roku od rzucenia palenia ryzyko zawału zmniejsza się,
  - po kilku latach prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuc znacznie maleje.
  To proste - jeśli przestaniesz palić nie podejmiesz ryzyka przedwczesnej śmierci!
  A jak już palisz nie zatruwaj dymem rodziny, współpracowników, czy współloka-torów. Bierne palenie jest również groźne dla zdrowia.

  lek. med. Anna Łęcka - POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

  UWAGA! SALMONELLA
  Wobec zbliżającego się okresu przyjęć z okazji Pierwszej Komunii Powiatowy Inspek-tor Sanitarny w Golubiu przestrzega przed zatruciami pokarmowymi!
  Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella i innymi bakteriami jelitowymi to choroby BRUDNYCH RĄK.
  Najczęściej pałeczkami Salmonella zakażone są:
  - surowe mięso np.: tatar,
  - drób,
  - jaja,
  - przetwory z drobiu i jaj surowych,
  - mleko nie pasteryzowane,
  - majonezy.
  Objawy zatrucia to:
  - biegunka (u niemowląt często z krwią),
  - silne bóle brzucha,
  - nudności i wymioty,
  - gorączka.
  W przebiegu choroby może dojść do groźnych dla życia powikłań zwłaszcza u najmłod-szych. Po przechorowaniu pałeczki Salmonella wydalane są z kałem przez kilka dni, ty-godni lub miesięcy - jest to tzw. NOSICIELSTWO.
  Osoba będąca nosicielem jest zagrożeniem dla otoczenia - konieczny jest reżim sanitar-ny, oraz kontrolne badania kałów.
  Zapobieganie zatruciom pokarmowym:
  - częste mycie rąk - zawsze po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków!
  - wykluczyć potrawy z surowymi jajami np. kremy, majonezy, tatar, lody, serniki na zimno,
  - jajka przed użyciem umyć i wyparzyć we wrzątku,
  - dokładne mycie naczyń stołowych,
  - przechowywanie żywności w lodówce,
  - nie wolno produktów rozmrożonych ponownie zamrażać,
  - chronić gotowe potrawy przed muchami i gryzoniami.
  Zastosowanie się do powyższych zaleceń uchroni nas przed chorobą i jej przykrymi kon-sekwencjami.

  lek. med. Anna Łęcka

  Powrót


  H O R O S K O P
  Baran Towarzyszyć Ci będzie energia i zapał twórczy, dlatego z łatwością osiągniesz zamierzony cel. Również w sprawach sercowych możesz liczyć na powodzenie, ale ostrożnie - może ono nie trwać długo. Nie zaniedbuj więc okazji.
  Waga Zostaw wszelkie sprawy z przeszłości, aby zająć się nowymi, fascynującymi rzeczami. Znajdziesz wiele powodów, aby cieszyć się niemal z każdej okazji, a ponieważ będziesz miał ich sporo, więc poczujesz się wreszcie wolny.
  Byk Przekonanie o własnej sile, nieomylności i przebojowości będzie skłaniało Cię ku ekspansji, gdy tymczasem pojawią się pewne trudności w postaci nieporozumień i konfliktów z najbliższymi. Spróbuj wykorzystać swój urok osobisty.
  Skorpion Cisza i spokój, czas pasywny, pora regeneracji po wysiłkach. A może wykorzystać ją na poprawę swojego zdrowia, które też już domaga się swoich praw. Bardzo miłe spotkanie. Sporządź bilans osiągnięć i już zaplanuj wakacje.
  BliźniętaChoć otworzą się teraz nowe szanse i możliwości, to przy okazji będziesz miał i sporo pracy. Szczęście będzie Ci jednak sprzyjać niemal w każdej dziedzinie, lecz nie przyniesie rozwiązań w formie prezentu "na talerzu".
  Strzelec Pomysły niezbyt rewelacyjne. Emocje też przesłonią Ci zdrowy rozsądek. Odzyskasz go, ale musisz przyznać publicznie, że nie zawsze masz rację. Trzeba wytrwale dążyć do odległych celów. Sporo osiągniesz (to jedyna pociecha).
  Rak Przed Tobą czas ważnych postanowień, a także początek nowych inwestycji. Na razie jednak nie będziesz musiał ciężko pracować, lecz nie zapomnij o zobowiązaniach, jakich się podjąłeś. Nie przegap też nowych możliwości.
  Koziorożec Dobry miesiąc dla dobrych. Korzystny dla tych co wierzą, mają ideały, marzenia. Czasem potrafią nawet stracić, aby ocalić godność. Znajomi nie zechcą słuchać Twych rad, więc nie bądź dla nich uciążliwą koniecznością. Zyskasz na tym.
  Lew Musisz być ostrożniejszy, ponieważ łatwo możesz popełnić błąd, zwłaszcza jeśli kierować się będziesz wyłącznie emocjami. Spokój i wyciszenie pomogą Ci w każdej sytuacji. Rozważnie postępuj w kontaktach towarzyskich.
  Wodnik Powracasz do dawnej formy. Świat znów słoneczny, znów zachwyca. Radość w sercu. Stare sprawy uporządkowane, czas zacząć nowe przedsięwzięcia. W natłoku zdarzeń porzucisz rozmyślania i niezbyt posłuszne myśli. Coraz lepiej...
  Panna Musisz zabrać się wreszcie do porządków w domu i pracy. Zwróć uwagę na różne propozycje, które mogą stanowić niepowtarzalną szansę osiągnięcia zawodowych sukcesów i korzyści finansowych. Nie rezygnuj z drobnych przyjemności.
  Ryby Wiele spraw wymagających wysiłku, staranności, zdolności do negocjacji, ustępstw. Drobne kłopoty... Trzeba wykrzesać w sobie iskierkę wiary. Trudny okres nie potrwa długo. Wszystko się ułoży. Nie poddawaj się zwątpieniu.
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna