Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • KONKURS EKOLOGICZNY I PLASTYCZNY
 • Najmilsza buzia Kowalewa
 • GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
 • VI GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ
 • Z prac Zarządu Miasta i Rady Miejskiej
 • Gdzie i kiedy do lekarza?
 • Dziękujemy za życzenia
 • Turniej z tradycjami
 • Kowalewianka I wicemiss Pomorza Nadwiślanego 2000
 • Wieści ze szkół
 • VI Ogólnopolski Bieg Uliczny
  KONKURS EKOLOGICZNY I PLASTYCZNY

  "Bliżej Ziemi" - tak brzmiał tytuł VIII GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO, który odbył się w M-GOK w Kowalewie Pomorskim w dniu 27 kwietnia 2000r. Konkurs przeznaczony był dla uczniów VI klas szkół podstawowych. Przewodniczyło mu jury w składzie: p.Halina Dąbrowska, p.Tomasz Matusewicz i p.Barbara Niewidział.
  I miejsce zajęła Marta Jaworska (SP Kowalewo Pomorskie),
  II miejsce - Anna Pieczewska (SP Kowalewo Pomorskie),
  III m-ce - Monika Żółtowska (SP Kowalewo Pomorskie) i Mikołaj Szafran (SP W.Rychnowo).
  Przy okazji konkursu ekologicznego nagrodzono również zwycięzców GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. "Moje miasto w roku 2050". Na konkurs przekazanych zostało 96 prac plastycznych ze szkół w Wielkiej Łące, Wiel-kim Rychnowie, Mlewie i Kowalewie Pomorskim. Prace ocenione zostały w dwóch kate-goriach wiekowych:
  W grupie starszej: 1. Kamila Pawlicka (SP W.Rychnowo), 2. Alicja Mossoczy (SP Mlewo), 3. Milena Biziorek (SP W.Łąka).
  W grupie młodszej: 1. Monika Maciejewska (SP W.Rychnowo), 2. Jarosław Chaber (SP Kowalewo Pom.), 3. Jacek Gręźlikowski (SP W.Rychnowo) oraz wyróżnienia dla Natalii Nowakowskiej, Agnieszki Koteckiej, Kingi Kołodziej, Darii Piątkowskiej (wszyscy z SP Kowalewo Pom.) i Moniki Piątek (SP W.Łąka).
  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla zwycięz-ców konkursów, a byli nimi: p.Grażyna Róg, p.Zuzanna Tarkowska, p.Małgorzata Kru-pińska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu i Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń z siedzibą w Konstancjewie.

  Powrót


  Najmilsza buzia Kowalewa

  W dniu 1 maja br. M-GOK w Kowalewie Pomorskim przygotował dla mieszkańców naszej gminy Festyn Majowy na placu OSP w Kowalewie Pomorskim. W trakcie imprezy na scenie wystąpił zespół młodzieżowy "NASI 2" (Dom Kultury w Kowalewie Pom.) oraz Marta Moszczyńska i Katarzyna Mul (SP Kowalewo Pom.). Przeprowadzono wiele konkursów dla dzieci i dorosłych. Między innymi odbyły się IX WYBORY NAJMILSZEJ BUZI KOWALEWA POM.Spośród dziesięciu milusińskich najsympatyczniejszym okazał się Miłosz Jastrzębski lat 4, który zachwycił nie tylko jury wybrane wśród zebranych mieszkańców, ale całą publiczność oglądającą przebieg konkursu. Miłosz otrzymał "złotą koronę", pluszowego misia oraz słodycze. Wicemiss tegorocznych wyborów została Beatka Janiszewska lat 4. Wszystkie dzieci otrzymały upominki i słodycze. Podczas festynu prezentowane były prace plastyczne i rękodzielnicze wykonane przez p.Danutę Rosik, p.Władysławę Zdro-jewską, p.Małgorzatę Nowakowską, p.Romana Stawickiego, warsztaty terapii zaję-ciowej (wszyscy z Kowalewa Pom.) oraz p.Edwarda Zakrawacza ze Srebrnik. Dzięku-jemy za dostarczone prace. Impreza zakończyła się zabawą taneczną, podczas której grał zespół "RENESANS" z Kowalewa Pom. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród dla uczestników konkursów: p.p.Wiolecie i Arkadiuszowi Bartczak, p.Piotrowi Krzyżanowskiemu, p.Markowi Burak, p.Ryszardowi Biziorek, p.Markowi Szatkowskiemu, p.Grażynie Róg, p.Annie Bas, p.Annie Lipińskiej, p.Zdzisławie Becher, p.Wiesławie Szczepa-nowskiej, p.Witoldowi Wiśniewskiemu, p.Grzegorzowi Zarembie oraz SPBO "ZGO-DA". Dziękujemy prezesowi OSP w Kowalewie Pomorskim p.Bernardowi Łabichowi za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń i placu.

  Powrót


  GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

  W dniu 8 maja 2000r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom. od-był się po raz szósty GMINNY KONKURS HISTORYCZNY pt. "Polska Jagiellonów". W konkursie udział brali uczniowie klas VI szkół podstawowych z terenu naszej gminy: Kowalewo, Wielka Łąka i Wielkie Rychnowo. Uczniowie pracowali w zespołach 3-osobowych. Zawodnicy wykazali się dużą zna-jomością materiału. Rywalizacja była bardzo wyrównana. W wyniku dogrywki, która wywiązała się między drużynami z Kowalewa Pom. i Wielkiego Rychnowa I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podst. z Kowalewa Pom., II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podst. z Wielkiego Rychnowa, III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podst. z Wielkiej Łąki. Serdecznie dziękujemy nauczycielom historii: p. Marzenie Okrucińskiej, p. Małgo-rzacie Rutkowskiej, p. Zygmuntowi Szczepańskiemu, p. Tomaszowi Bruchlejowi za pomoc w przygotowaniu konkursu oraz czuwanie nad jego przebiegiem. Organizatorzy składają gorące podziękowanie p. Prezesowi Banku Spółdzielczego za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników konkursu.


  Powrót


  VI GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ

  W dniu 21.05.2000r. w M-GOK w Kowalewie Pomorskim odbył się VI GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ. Konkurs oceniany był w dwóch kategoriach wie-kowych, w grupie młodszej dzieci w wieku od 6 do 10 lat i grupie starszej od 11 do 15 lat. Swój udział w konkursie zgłosiły dzieci ze szkół w Mlewie, Kowalewie Pomorskim, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące.Jury w składzie: p. Mieczysław Domarecki i p. Piotr Janiszewski przyznało miejsca:
  - w grupie młodszej: 1. Iwona Piasecka (SP Kowalewo Pomorskie), 2. Sylwia Falkie-wicz (SP Mlewo), 3. Magdalena Malinowska (SP Wielka Łąka),
  - w grupie starszej: 1. Ewa Kulińska (SP Kowalewo Pomorskie), 2. Kamila Pawlicka (SP Wielkie Rychnowo), 3. Ewa Dędza (Ognisko Muzyczne M-GOK)
  - oraz dwa wyróżnienia: Monika Pęcherska (Ognisko Muzyczne M-GOK), Natalia Kocz (SP Mlewo).
  Serdeczne podziękowania na ręce sponsorów: p. Pawłowi Mielczarskiemu, p. Jaro-sławowi Wiśniewskiemu oraz PACIFIC Toruń sp. z o.o. składają organizatorzy.

  Powrót


  Z życia Rady Miejskiej

  XX sesja odbyła się w dniu 26 kwietnia 2000 r. Udział wzięli radni naszej gminy, członkowie zarządu miasta na czele z jego przewodniczącym - Andrzejem Grabowskim, radni powiatowi, kierownictwo i pracownicy urzędu miejskiego, przedstawiciele związ-ków zawodowych, dyrektorzy szkół, kierownicy zakładów pracy, sołtysi, przedstawiciele prasy oraz mieszkańcy gminy.
  Sesji przewodniczył przewodniczący rady - Zdzisław Czarnomski. Informację z prac rady powiatu golubsko - dobrzyńskiego złożył Adam Arbart - radny powiatowy. Następ-nie Przewodniczący Zarządu Miasta złożył informację z realizacji wniosków z XIX sesji. Radni zgłosili wnioski i postulaty, które dotyczyły m.in.:
  - usunięcia usterek w ul. Brodnickiej po awarii wodociągowej,
  - przedłużenia terminu składania wniosków o podłączenie gazu na Osiedlu Brod-nickim,
  - oświetlenia ulicy Działkowej przed jej utwardzeniem białym tłuczniem,
  - zaznaczenia białą linią bezpiecznego wyjazdu pojazdów z parkingu przy ul. Bata-lionów Chłopskich,
  - odnowienia tablic informujących o nazwie miejscowości,
  - możliwości comiesięcznych wpłat za wodę dla osób posiadających liczniki,
  - pomalowania wokół Rynku boksów parkingowych,
  - wyznaczenia 1 stanowiska parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich od wjazdu z ul. Toruńskiej dla osób niepełnosprawnych, pozostałe miejsce dla samochodów ciężarowych,
  - udzielenia przez TPSA odpowiedzi o dalszej telefonizacji rejonu Wielka Łąka - Pruska Łąka,
  - wystąpienia do Dyrekcji Lasów Państwowych o wyremontowanie traktów le-śnych,
  Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:
  - zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział Włocławek na realizację zadania pn. "Rozbudowa szkoły w Wielkim Rychnowie"
  - zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków z UKF i S na realizację zadania pn. "Rozbudowa szkoły w Wielkim Rychnowie w bu-dowie sali gimnastycznej"
  - zmiany Uchwały nr XVIII/ 178/ 2000 z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok,
  - zatwierdzenia wykazu ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia opracowanych przez doraźną Komisję Rady Miejskiej,
  - uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomor-skim.
  W dalszej części obrad Burmistrz Miasta ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i postulatów oraz złożył informację o podejmowanych działaniach:
  - oczekujemy na decyzję z Centrali, na przyznania środków na roboty interwencyjne i publiczne zgodnie ze złożonym programem przez Powiatowy Urząd Pracy na po-wyższe zadania do Krajowego Urzędu Pracy,
  - zaapelował o wzięcie udziału w konkursie "Piękna Gmina",
  - O ochronie przeciwpożarowej - zaapelował o zadbanie o własne obejścia. Do straża-ków natomiast zaapelował o pełną gotowość do gaszenia pożarów.
  - na temat ciepła c.d. w Gońcu Kowalewskim oraz w codziennej prasie ukazały się artykuły. Podtrzymuję stanowisko, iż po otrzymaniu odpowiedzi z kompetentnych instytucji jakimi są Urząd Regulacji Energetyki w Poznaniu /odpowiedź już otrzy-mana/ oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy, spotkam się ze wszystkimi zainteresowanymi. O terminie i miejscu spotkania poinformuję także radnych.
  - O ochronie przeciwpożarowej - zaapelował o zadbanie o własne obejścia. Do straża-ków natomiast zaapelował o pełną gotowość do gaszenia pożarów.
  - Jedna z najbliższych sesji poświęcona zostanie oświacie, a w szczególności lokaliza-cji gimnazjum.
  - O służbie zdrowia - od dnia 28 kwietnia br. komisja rozpocznie przejmowanie ma-jątku placówek, natomiast z dniem 1 czerwca br. zacznie funkcjonować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
  Ponadto Burmistrz Miasta poinformował o prowadzonych inwestycjach, które przebiegają bez zakłóceń, a mianowicie :
  - prowadzona jest kanalizacja na Osiedlu Główny Dworzec - z terminem wykonania do końca listopada br.
  - remont Domu Kultury w Wielkim Rychnowie - zgłoszony jest do odbioru,
  - występuje problem w pozyskaniu środków na wyposażenie sali gimnastycznej w W.Rychnowie,
  - przetarg na stolarkę okienną w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. - został rozstrzygnięty,
  - asfaltowanie drogi w Srebrnikach w niedługim czasie zostanie zakończone,
  - zakupiono autobus do przewozu młodzieży szkolnej,
  - społeczny komitet zaopiniował 55 złożonych deklaracji w sprawie uczestnictwa w programie ochrony środowiska na terenach wiejskich. Inwestycje zawarte w progra-mie będą realizowane w ciągu 33 miesięcy.
  Na zakończenie przedstawionej informacji Burmistrz zaprosił do wzięcia udziału w ob-chodach świąt 1-3 maja br., których program wywieszony został we wszystkich gablotach oraz wyemitowany w majowym wydaniu " Gońca Kowalewskiego".
  A.G.

  Z prac Zarządu Miasta

  W okresie sprawozdawczym od 22 kwietnia do 9 maja 2000r. Zarząd Miasta Kowale-wo Pomorskie obradował dwukrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały: w spr. sprzedaży działek w Mlewie, w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, w spr. wydanych decyzji, o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczącymi: bonifikaty przy sprzedaży mieszkań, zmian w budżecie, ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom., wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Kowalewo Pom., przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Zrównoważo-nego Rozwoju Ochrony Środowiska za rok 1999 oraz przyjęcie zadań do realizacji na rok 2000.
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące: pisma do Kurator Oświaty w spr. wsparcia finan-sowego rozbudowy szkoły w Wielkim Rychnowie, ustalenia cen m3 gruzu budowlanego.
  Zarząd rozpatrywał wnioski o: sprzedaż działki w Srebrnikach, wyrażenie zgody na przepisanie hipoteki, wyrażenie zgody na ustawienie znaku ograniczającego prędkość na drodze gminnej w Martyńcu, wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podjęcie decyzji na zakup szczepionki skojarzonej przeciw śwince i WZW-B dla dzieci z rocznika 1993 z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, zwrot kosztów związanych z dojazda-mi na zajęcia w Podyplomowym Studium, przydzielenie środków finansowych na organi-zację gminnych konkursów przedmiotowych, zabezpieczenie środków finansowych na wyjazd uczennicy na Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki Dziecięcej, zmianę godzin otwarcia lokalu gastronomicznego, zawieszenie czynszu dzierżawnego za teren na placu targowym za miesiąc maj i czerwiec.
  Przetargi: na modernizację ciągu pieszo-jezdnego, na druki akcydensowe, na wymia-nę stolarki okiennej w SP Kowalewo Pom., następny wybór oferenta na wykonanie zmia-ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewo Pom. w czę-ści działek położonych w trzecim obrębie miasta Kowalewa Pom.
  Ponadto zapoznał się z: protokołem z Posiedzenia Komisji ds. nowelizacji Długofa-lowego Programu Rozwoju Oświaty na terenie gminy Kowalewo Pom., informacją w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą przekształcenia prawa użytkowa-nia wieczystego w prawo własności dot. wysokości opłat, informacją dotyczącą sprzedaży "Lecznicy", informacją dotyczącą "Ogródka kawiarnianego", informacją dotyczącą VI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego - bieg VIP-ów, informacją dotyczącą imprez majo-wych, informacją dotyczącą rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja, informacją dotyczą-cą przeprowadzonego trybu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę w zakresie insp. nadzoru przy budowie kanalizacji, informacją dotyczącą spotkania z Zarządem LUKS i LKS w sprawie finansowania sportu w gminie Kowalewo Pom., informacją doty-czącą spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami budynków komunalnych, informacją dotyczącą odpowiedzi z Urzędu Regulacji Energetyki.
  Ponadto Zarząd Miasta odbył posiedzenie z inspektorami z Regionalnej Izby Obrachun-kowej z Bydgoszczy w sprawie omówienia kontroli kompleksowej, prowadzonej w Urzę-dzie Miejskim w okresie od 1 marca do 9 maja 2000r.
  D.P.


  Powrót


  Gdzie i kiedy do lekarza?

  INFORMACJA
  W związku z rozpoczęciem z dniem 0l czerwca 2000r. działalności Samodzielnego Pu-blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pom. (po odłączeniu Ośrodka Zdro-wia w Kowalewie Pom. od ZOZ Golub-Dobrzyń)
  Przyjęcia pacjentów będą odbywały się w następujących ramach czasowych Kowalewo Pom.
  Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do 1800
  Przyjęcia lekarskie od godz. 730 do 1330
  Przyjęcia lekarskie w razie nagłych zachorowań od godz. 1600 do 1800
  Wizyty domowe od godz. 1330 do 1500
  Sobota - dyżur lekarsko-pielęgniarski od godz. 800 do 1200
  Niedziela - dyżur pielęgniarski od godz. 800 do 1000
  Rejestracja osobiście lub telefonicznie:
  Telefony : poradnia ogólna 6841020, poradnia dziecięca i poradnia dla kobiet 6841572
  Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych poniedziałki i środy w godz. 700 - 830
  Wykonywanie EKG bez ograniczeń czasowych w godzinach pracy Ośrodka.
  Powtórzenie recept od godz. 1000 za pośrednictwem pielęgniarki.
  Poradnia dla Kobiet
  Przyjęcia lekarskie : poniedziałki i środy od godz. 1000 do 1200
  Wielkie Rychnowo telefon: 6842113
  Ośrodek czynny jest w godzinach od 700 do 1500
  Przyjęcia lekarskie codziennie od godz. 730 do 1300 a w czwartki od godz. 1300 do 1800
  Wizyty domowe od godz. 1300 do 1500
  W soboty dyżur pielęgniarski od godz. 800 do 1000
  Po godzinach pracy Ośrodka w Wielkim Rychnowie - nagłe zachorowania przyjmowane będą w Przychodni w Kowalewie Pom.
  Zabezpieczenie usług medycznych po godzinach pracy Ośrodka w Kowalewie Pom.:
  - w nagłych przypadkach chirurgicznych, ortopedycznych i ogólnych pacjenci będą obsługiwani przez Ambulatorium (Izba Przyjęć) Szpitala w Golubiu-Dobrzyniu
  - konsultacje z lekarzem dyżurującym pod telefonem kom. nr 0-603 297 872
  Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  lek. med. Maria Żary


  Powrót


  Dziękujemy za życzenia

  Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM OTRZYMAŁ WIELE ŻYCZEŃ OD INSTYTUCJI I OSÓB PRYWATNYCH, ZA KTÓRE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
  URZĘDY, STAROSTWA:
  WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI, STAROSTA BRODNICY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM RADY POWIATU BRODNICKIEGO, STAROSTA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ, WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
  ZAKŁADY PRACY
  WYDAWNICTWO PRAWNICZE LE)C SOPOT, WŁAŚCICIELE I PRACOWNICY APTEKI "POD ZŁOTYM JELENIEM" W KOWALEWIE POMORSKIM, NEOPLAN POLSKA - BOLECHOWO, FIRMA RAWEX, DYREKTOR ZAKŁADU TELEKOMUNIKACJI W TORUNIU, UCZESTNICY I KADRA WTZ KOWALEWO POMORSKIE, KIEROWNIK I FUNKCJONARIUSZE REWIRU DZIELNICOWYCH W KOWALEWIE POMORSKIM, ZARZĄD I PRACOWNICY GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SCH" KOWALEWO POMORSKIE, KIEROWNIK I PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE GOLUB-DOBRZYŃ, POCZTA POLSKA - URZĄD POCZTOWY TORUŃ, DYREKTOR REJONU TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ WRAZ Z ZAŁOGĄ, P.N. CONSTANS, STRAŻ MIEJSKA Z CHEŁMŻY, OBWODOWY URZĄD POCZTOWY WĄBRZEŹNO, KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU, ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO NOVSI RECYCLING, STOROL KOWALEWO POMORSKIE, UNI-SYSTEM TORUŃ, DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM, PREZES I CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM
  SZKOŁY I JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY:
  DYREKTOR I PRACOWNICY MGOK I BIBLIOTEKA W KOWALEWIE POMORSKIM, KIEROWNIK I PRACOWNICY MGOPS W KOWALEWIE POMORSKIM, DZIECI ZE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ WRAZ Z WYCHOWAWCAMI W KOWALEWIE POMORSKIM, DYREKTOR I PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MLEWIE, KIEROWNIK I PRACOWNICY ZGKIM KOWALEWO POMORSKIE, DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOWALEWO POMORSKIE, DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNICY I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PLUSKOWĘSACH, DYREKTOR I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM, DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA, PRACOWNICY I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ ŁĄCE, DYREKTOR, PRACOWNICY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOWALEWIE POMORSKIM, RADA SOŁECKA I MIESZKAŃCY WSI PLUSKOWĘSY
  OSOBY PRYWATNE
  POSŁOWIE NA SEJM RP, PRZEWODNICZĄCY KLUBU RADNYCH AWS SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, RADNY KLUBU AWS SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, BISKUP DIECEZJI TORUŃSKIEJ, KSIĄDZ KAPELAN PZ OSP, PROBOSZCZ PARAFII PLUSKOWĘSY.

  Powrót


  Turniej z tradycjami


  TURNIEJ Z TRADYCJAMI
  KOWALEWO POMORSKIE 2 lipca 2000r.
  Komitet Organizacyjny 52 Błyskawicznego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pomorskie serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej na tur-niej, który odbędzie się na boisku LKS "Promień" w dniu 2 lipca 2000 roku, rozpoczęcie o godz. 9.00.
  Już od 1946 roku corocznie z wyłączeniem lat 1963, 1970, 1981 działacze społeczni dzięki swojemu zaangażowaniu i dla podtrzymania tradycji organizują ten turniej. W całej historii turniejów puchar przechodni był trzykrotnie zdobywany na własność. Pierwszym zdobywcą (po 8 latach) w roku 1953 był "WEL" Lidzbark Welski, drugim (po 16 latach) w roku 1969 "Promień" Kowalewo Pom. i trzecim po (25 latach) w roku 1997 również "Promień" Kowalewo Pom.
  Do wzięcia udziału w tegorocznym turnieju zaproszono zdobywcę pucharu w roku ubiegłym "POMORZANIN" Toruń oraz "LECH" Rypin, "Wel" Lidzbark Welski, "LEGIA" Chełmża, "UNIA" Wąbrzeźno, "DRWĘCA" Golub-Dobrzyń, LZS Unisław i "PROMIEŃ I" Kowalewo Pom.
  Drużyny będą walczyły o Puchar Przechodni Miasta Kowalewo Pom. oraz o bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, zarówno zespołowe jak i indywidualne, które zostały ufun-dowane przez licznych sponsorów z terenu naszej gminy.
  Komitet Organizacyjny jeszcze raz bardzo gorąco zaprasza wszystkich sympatyków piłki na boisko "Promienia" i jednocześnie zapewnia, że wszyscy Ci, którzy przybędą na nasz stadion zobaczą dużo dobrego futbolu.
  Ponadto informujemy, że wszystkie bilety wstępu zakupione na nasz turniej będą uczestniczyły w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych.
  Na miejscu zapewniamy obficie zaopatrzony bufet.
  Za Komitet Organizacyjny
  Roman Król - prezes LKS "Promień"

  Powrót


  Kowalewianka I wicemiss Pomorza Nadwiślanego 2000

  W ostatnich dniach kwietnia w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyły się regionalne wybory Miss Polonia. Podczas galowego koncertu, który był efektownym widowiskiem z czternastką pięknych dziewcząt w roli głównej tytuł I wice-miss Pomorza Nadwiślańskiego '2000 zdobyła Ewa Żary z Kowalewa Pomorskiego, studentka ATR w Bydgoszczy przed Sabiną Gibas, która została II wice-miss. Ewę wyprzedziła tylko Justyna Bergmann, uczennica I LO w Grudziądzu. Sukces kowalewianki cieszy nas tym bardziej, że daje jej miejsce w przeglądzie ćwierćfinałowym Miss Polonia. Gratulujemy serdecznie i życzymy pełnego sukcesu w finale Miss Polonia '2000. (r)

  I wicemiss - Ewa Żary Powrót


  Wieści ze szkół


  Kowalewo Pomorskie


  W dniu 01.05.2000 r. na stadionie LKS Promień odbył się X Międzyzakładowy Turniej Piłkarski im.Leszka Sobocińskiego organizowany przez Szkołę Podstawową w Kowale-wie Pomorskim i UKS "Orlik". W zawodach wzięło udział 12 drużyn nie tylko z terenu naszej gminy, ale także drużyny reprezentujące zakłady w Toruniu i Golubiu -Dobrzyniu.
  Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji zwyciężyła drużyna KOZETEX - Toruń. Z drużyn naszej gminy najlepiej zagrali tradycyjnie już strażacy z OSP Pluskowęsy.
  Nagrodę fairplay otrzymali zawodnicy z AGROLAM Mlewiec.
  Zawody, które odbyły się w systemie pucharowym sędziowali: Józef Marski, Piotr Kur-kowski i Marek Rożnowski, a spikerem i prowadzącym był Andrzej Łukaszewski.
  Organizatorzy składają podziękowania sponsorom, którymi byli: Urząd Miejski w Ko-walewie Pomorskim, Drutpol Kowalewo Pomorskie, Gamet Gałczewko - Roman Wołkow, Piotr Krzyżanowki, STABIPOL Chełmża oraz Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury za przygotowanie nagłośnienia i Panom Tadeuszowi Wiąckowi i Prezesowi LKS Promień Romanowi Królowi za możliwość korzystania i przygotowanie boiska piłkarskiego.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  W dniu 02 maja 2000 r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbyły się Mistrzostwa Gminne w Szachach wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Tur-niej rozegrano na dystansie 7 rund po 15 min. czasu na zawodnika.
  Z kompletem punktów zwyciężył faworyt zawodów: Marek Kubicki, dalsze miejsca zajęli: Kilanowski Michał i Taborek Krzysztof po 5, 5 pkt. i Jakub Król oraz Dąbrow-ski Krzysztof po 4 pkt.
  Na uwagę zasługuje bardzo dobra postawa Mateusza Taborka, który w rywalizacji ze starszymi kolegami zdobył 3 pkt. i zajął 9 miejsce na 15 uczestników.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  W dniach 19-21.05.2000 r. w Przedborzu woj. łódzkie, odbył się Ogólnopolski Konkurs Poezji M.Konopnickiej, w którym brało udział dwoje uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim: Marta Witkowska i Marcin Dajczak. Każdy uczestnik przygotował po 2 utwory. W wyniku zmagań konkursowych nasi uczniowie zyskali uznanie wśród jurorów, którzy Marcie Witkowskiej przyznali I miejsce, a Marcinowi Dajczakowi wyróżnienie.
  W jury zasiadali znani aktorzy scen warszawskich, filmu i telewizji: Dariusz Kuba Jakubowski, Ewa Kuryło, Renata Świnoga.
  W konkursie reprezentowane były najliczniej takie ośrodki jak: Łódź, Białystok, Katowice, Opole, Pruszcz Gdański, Ruda Śląska, Jarosław i inne - w sumie ponad 200 uczestników. Martę i Marcina przygotowała do konkursu Pani Anna Sieradzka n-l j.polskiego.
  Na podsumowaniu i wręczeniu nagród obecni byli przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa im.Marii Konopnickiej oraz senatu.
  Na uwagę zasługuje serdeczność i gościnność z jaką spotkali się uczestnicy konkursu.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  W dniach 19-21.05.2000 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowie Mazo-wieckim odbył się XXXIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki Dziecięcej "To-maszowska Wiosna", w którym brała udział uczennica naszej szkoły Marta Moszczyń-ska. Wśród licznie reprezentowanych szkół i ognisk muzycznych z całej Polski miała możliwość przedstawienia talentu wokalnego, który dostrzegli jurorzy konkursu przyzna-jąc jej w kategorii wiekowej 10- 12 lat III miejsce.
  Jest to kolejny sukces tej utalentowanej uczennicy po zdobyciu II miejsca w Regional-nym Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży w Golubiu -Dobrzyniu w dniu 12.05.2000r. Opiekunem i osobą prowadzącą jest Pani Krystyna Bilska.
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w imieniu uczennicy i nauczycieli dziękuje Zarządowi Miasta za sfinansowanie wyjazdu umożliwiającego rozwój talentu wokalnego Marty.
  W dniu 3 maja 2000 r. po raz czwarty odbył się Ogólnopolski Bieg Konstytucji 3 Maja w Wąbrzeźnie. Ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim brało udział 37 dzieci z klas młodszych. Na dystansie 200 m wśród chłopców sześcioletnich I miejsce zajął Da-niel Szczodrowski, II miejsce Dariusz Ciepliński, III miejsce Damian Kawula. Wśród dziewcząt sześcioletnich II miejsce zajęła Karolina Garkowska.
  Na dystansie 400 m wśród dziewcząt siedmioletnich III miejsce zajęła Izabela Siergiej
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim serdecznie dzięku-je p. Przemysławowi Wudzińskiemu za bezpłatny przewóz dzieci do Mlewa na I Gminny Konkurs Czytelniczy pt. "Bajka".
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

  Pluskowęsy

  W miesiącu kwietniu 2000 r. reprezentacja kl. IV - VI brała udział w rozgrywkach piłki nożnej "5- tek piłkarskich" na szczeblu gminy. Zajęliśmy II miejsce.
  1 maja zaś odbyły się biegi przełajowe w Mlewie. Z naszej szkoły uczestniczyło 32 zawodników. Sklasyfikowani zostaliśmy na II miejscu. Niektórzy z uczniów naszej szkoły zajęli wysokie pozycje: Paulina Kwak - IX miejsce; Parda Sławomir - V m-ce; Szcze-panowska Agnieszka - V m-ce; Konieczny Tomasz - I m-ce; Szwec Dariusz - II m-ce; kl. IV i młodsi - Kłos Laura VI m-ce Szyjkowski Adrian - I m-ce; Konieczny Piotr III m-ce; Lewandowski Jakub z kl. II - X m-ce.
  W dniu 6 maja br. odbył się turniej "dzikich drużyn" chłopców systemem pucharo-wym, gdzie jedna z naszych drużyn, która przybrała nazwę "Korea 2", zajęła II m-ce na 8 drużyn uczestniczących w zawodach.
  Dnia 8 maja br. uczniowie klas VI i V oraz IV i młodsi uczestniczyli w czwórboju i trój-boju lekkoatletycznym na szczeblu gminy. Klasy VI - V zajęły II miejsce; chłopcy z IV i młodsi - II m-ce, natomiast dziewczęta klas IV i młodsze - I miejsce.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  Wielkie Rychnowo

  Michał Aleksiński został Laureatem Konkursu Matematycznego zajmując III miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Ale to nie wszystko. Dużym sukcesem Michała Aleksińskiego był udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Średnich, który odbył się dn. 15.04.2000r. w X LO w Toruniu. W kategorii klas I i II Michał otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  Jak co roku uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli w 1-3 majowych imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy oraz w Wąbrzeźnie
  2 maja 2000 w SP w Wielkim Rychnowie odbyły się mistrzostwa szkoły w trójboju, czwórboju i pięcioboju lekkoatletycznym. Startowało 52 uczniów.
  Dziewczęta: kl. III-IV: 1. Milena Beyger, 2. Katarzyna Szymeczko, 3. Daria Nowa-kowska; kl. V-VI: 1. Aneta Beyger, 2. Paulina Sztandara, 3. Paulina Przybulska; kl. VIII i gimnazjum: 1. Sylwia Wilk, 2. Anna Pawlikowska.
  Chłopcy: kl. I-II: 1. Mariusz Mucha, 2. Paweł Maciejewski, 3. Wojciech Zillmann; kl. III-IV: 1. Piotr Mucha, 2. Michał Błaszkiewicz, 3. Paweł Nowakowski; kl. V-VI: 1. Patryk Nowak, 2. Łukasz Pniewski, 3. Artur Szmigiel;
  kl. VIII i gimnazjum: 1-2. Dawid i Łukasz Nowakowscy (bracia), 3. Tomasz Szymecz-ko. Ponadto Łukasz Nowakowski zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Biegu Ulicznym w Wąbrzeźnie z okazji rocznicy Konstytucji 3-Maja.
  Sponsorami nagród byli: Firma Wektor - Car Ltd z Torunia, Firma Magnus - Nord z Torunia, sklep "Delikates" Wielkie Rychnowo p.T.Rachubiński.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  Mlewo

  Już po raz piąty Szkoła Podstawowa w Mlewie gościła uczniów całej gminy, którzy wzięli udział w biegach przełajowych o Puchar Rady Sołeckiej Mlewa.
  1 maja 2000r. miało miejsce również uroczyste otwarcie nowego boiska szkolnego. Gośćmi honorowymi byli: burmistrz miasta i gminy Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski, przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu p. Jan Góral, przewodniczą-cy rady miejskiej p. Zdzisław Czarnomski, proboszcz parafii Kiełbasin ks. Roman Cie-szyński, sołtys wsi Mlewo Maria Wiśniewska-Stasiak oraz p. Zbigniew Falkiewicz z-ca przewod. Rady Rodziców. Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie listów gratula-cyjnych dla wszystkich, którzy pracowali przy budowie boiska. W biegach przełajowych udział wzięło 186 uczniów ze wszystkich szkół. Puchar Rady Sołeckiej otrzymała Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie zdobywając 126 p., II miejsce SP Kowalewo - 70 p., III miejsce SP Pluskowęsy - 57 p., IV miejsce SP Mlewo - 51 p., V miejsce SP Wielka Łąka - 26p.
  Klasyfikacja indywidualna: klasa IV i młodsi: dziewczęta 1. Monika Siergiej - SP Ko-walewo, 2. Agnieszka Pęcherska - SP Kowalewo, 3. Izabella Tomczak - SP Kowalewo, chłopcy: 1. Adrian Szyjkowski - SP Pluskowęsy, 2. Paweł Nowakowski - SP W. Rych-nowo, 3. Piotr Konieczny - SP Pluskowęsy. klasa V/VI: dziewczęta: 1. Magdalena Ar-bart - SP Kowalewo, 2. Ewa Okurowska - SP W.Łąka, 3. Hanna Rudnicka - SP Mle-wo, chłopcy: 1. Tomasz Konieczny - SP Pluskowęsy, 2. Dariusz Szwec - SP Pluskowę-sy, 3. Michał Moszczyński - SP Mlewo, gimnazjum/klasa VIII: dziewczęta: 1. Marlena Cieplińska - SP Mlewo, 2. Anna Siebers - gimnazjum, 3. Katarzyna Lewandowska - gimnazjum; chłopcy: 1. Łukasz Nowakowski - gimnazjum, 2. Tomasz Szymeczko - gimnazjum, 3. Dawid Nowakowski - gimnazjum.
  Odbył się również bieg dla dorosłych, w którym zwyciężył p. Wiesław Ciepliński z Mlewa. Rozegrano także dwa towarzyszące mecze w piłkę nożną pomiędzy SP Mlewo - SP Wielkie Rychnowo oraz SP Mlewo - reprezentująca mieszkańców i rodziców SP Mlewo. Wszyscy uczniowie oraz przybyli goście posilić mogli się pieczoną nad ogni-skiem kiełbaską. Skorzystać można było z bufetu w którym nabywano zimne napoje, lody i słodycze.
  Chcielibyśmy podziękować sponsorom imprezy - tj. Radzie Sołeckiej Mlewa p. Paw-łowi Strzeleckiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Kowalewie oraz Radzie Sołeckiej Srebrnik, p. Andrzejowi Wiśniewskiemu za wsparcie finansowe naszej szkoły.
  Moc atrakcji zapewnił nam p. Roman Trzpil, który umożliwił chętnym dzieciom i młodzieży oglądanie widoków Mlewa z wysokości na wysięgniku samochodu pożarni-czego SH-18. Dziękujemy zatem Państwowej Straży Pożarnej - Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Chełmży za udostępnienie samochodu pożarniczego.
  Pani Kazimierze Kolenderskiej składamy podziękowania za sprawną obsługę sprzętu nagłaśniającego oraz wszystkim mieszkańcom Mlewa, którzy pomagali nam w organiza-cji tej imprezy.
  Dziękujemy i do zobaczenia za rok.
  Został rozstrzygnięty I Festiwal Piosenki Szkolnej. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VIII. Grano i śpiewano, a cała brać uczniowska oceniała wykonawców, wszyscy świetnie się bawili. Laureatami zostali : Sylwia Chylińska, Jola Ciechacka - klasa VIII, Michał Zarembski - kl. VI, Artur Ciechacki, Sandra Krzyżanowska - klasa V, Piotr Kosmala i Ewelina Luntkowska kl. IV.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na następny rok szkolny odbędą się 1 czerwca 2000r. Kandydaci na to stanowisko rozpoczęli już przygotowania. Artur Ciechacki i Sandra Krzyżanowska z klasy V zebrali już glosy na listy poparcia swojej kandydatury. Opracowują programy wyborcze, spotkania z wyborcami, a komitety wyborcze prześcigają się w oplakatowywaniu szkoły. Każdy głos się liczy, a więc haseł wyborczych nie brakuje. Kto spełni oczekiwania uczniów, ten wygra. Kto to będzie prze-konamy się wkrótce.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
  Dnia 28.04.2000 r. w SP Mlewo odbył się konkurs czytelniczy dla klasy II i III na te-mat twórczości H.Ch. Andersena. W konkursie udział wzięły drużyny ze wszystkich szkół naszej gminy.
  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Wielkiego Rychnowa, II miejsce Szkoła Pod-stawowa z Kowalewa Pom., III miejsce Szkoła Podstawowa z Wielkiej Łąki.
  Serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród p. Tomaszowi Rachubińskiemu, p. Zbigniewowi Burczyńskiemu oraz Radzie Rodziców.
  Organizator konkursu Grażyna Majewska


  Powrót
  VI OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY


  10 km

  Mężczyźni: 1. Jan Białk 29.28 Wejcherowo, 2. Radosław Dudycz 29.54 STS Gryf Słupsk, 3. Piotr Pobłocki 30.12 Farm Frites Lębork.
  Miejsca na podium w swojej grupie wiekowej zajęli kowalewiacy: 1. Jacek Jankowski 34.48 ZS Kowalewo Pomorskie, 2. Maciej Toczek 35.34 ZS Kowalewo Pomorskie, 3. Tomasz Kropkowski 35.34 LUKS Kowalewo Pomorskie.
  Kobiety: 1. Krystyna Kuta 34.58 Serock, 2. Karolina Szymańska-Wiśniewska 35.17 LZS Wąbrzeźno, 3. Agnieszka Wiśniewska 36.29 LZS Wąbrzeźno.
  Wózki: 1. Bogdan Król 24.27 EB Start Elbląg, 2. Andrzej Drelich 25.13 Start Łucznik Strzelce, 3. Zbigniew Wandachowicz 27.26 Start Szczecin, Sylwia Drozdowska 22.03 (5km) Kowalewo Pomorskie (wózek zwykły)
  Biegi dzieci i młodzieży

  91 i mł. dziewczęta: 1. Izabela Siergiej SP Kowalewo Pom., 2. Aleksandra Gruszecka SP Stargard Szczec., 3. Dagmara Wikariak SP Zelgno, chłopcy: 1. Dariusz Buczyński Golub-Dobrzyń, 2. Rafał Kraczewski SP Toruń, 3. Mateusz Budziński Skrwilno.
  89-90 dziewczęta: 1. Monika Siergiej SP Kowalewo Pom., 2. Patrycja Plewa SP Kowa-lewo Pom., 3. Elżbieta Rolbiecka SP Zelgno, chłopcy: 1. Krzysztof Kazanowski SP Ko-walewo Pom., 2. Adrian Szyjkowski SP Pluskowęsy, 3. Piotr Konieczny SP Pluskowęsy.
  88-87 dziewczęta: 1. Anna Jasińska LZS Wąbrzeźno, 2. Ewa Okurowska LUKS Kowa-lewo Pom., 3. Magdalena Arbat SP K-wo Pom., chłopcy: 1. Maciej Trejderowski LUKS Kowalewo Pom., 2. Tomasz Konieczny SP Pluskowęsy, 3. Przemysław Ciechacki SP Unisław.
  85-86 dziewczęta: 1. Marlena Cieplińska SP Mlewo, 2. Anna Siebers SP Wielkie Rych-nowo, 3. Joanna Zajda Zbiczno,
  chłopcy: 1. Grzegorz Rożyński LUKS Kowalewo Pomorskie, 2. Adrian Lewandowski SP Zelgno, 3. Łukasz Nowakowski UKS Wielkie Rychnowo.
  83-84 dziewczęta: 1. Agnieszka Lewandowska LZS Wąbrzeźno, 2. Justyna Majewska LO Golub-Dobrzyń, 3. Anna Marcinkowska ZS Kowalewo Pom., chłopcy: 1. Tomasz Kropkowski LUKS Kowalewo Pom., 2. Maciej Toczek ZS Kowalewo Pom., 3. Leszek Marcinkiewicz Aleksandrów Kuj.
  Bieg na rolkach

  Kobiety: 1. Dominika Makaruk LO Toruń, 2. Justyna Filipowicz SP Toruń, 3. Dorota Krakowiak SSW Malta Poznań. Najlepsza kowalewianka Małgorzata Przednowek przy-biegła na szóstej pozycji. Bezpośrednio za nią Lidia Sławińska LO Kowalewo Pom., Kin-ga Kobak LO Kowalewo Pom. i Elżbieta Kopczyńska ZS Kowalewo Pom.
  Mężczyźni: 1. Andrzej Przybysz Kowalewo Pomorskie, 2. Jakub Krakowiak SSW Malta Poznań, 3. Piotr Chmielecki Toruń.  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna