Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • VII Ogólnopolski Turniej Szachowy
 • STRAŻACKI TRUD...... i ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
 • Konkurs "Piękna Gmina 2000" nie odbędzie się
 • Przestrzegamy przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Z prac Zarządu Miasta
 • Wystawa zwierząt hodowlanych
 • INFORMACJA nt. stwierdzania własnoręczności podpisu
 • Policja radzi...
 • Stanowisko Urzędu Konkurencji i Konsumentów w sprawie podwyżki cen ciepła
 • Uwaga! Konsultacje dla osób bezrobotnychi właścicieli firm!
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Golubiu-Dobrzyniu
 • Do zobaczenia za rok!
 • Horoskop
  VII Ogólnopolski Turniej Szachowy

  W dniach 05-12.07.2000r. w Kowalewie Pomorskim odbył się Turniej Szachowy, w którym udział wzięło 220 szachistów z całej Polski m.in. z Bydgoszczy, Grudziądza, Wrocławia, Gdańska, Kalisza, Olsztyna, Kołobrzegu, Malborka, Szczecina, Warszawy, Kwidzyna, Kowalewa Pom., Torunia oraz trzech zawodni-ków z Ukrainy, którzy byli liderami w tegorocznym turnieju. Patronat nad turniejem objęli Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. oraz Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Patronat prasowy - GAZETA PO-MORSKA. Turniej zyskał rangę najbardziej znaczącej imprezy w naszym regio-nie. Od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szachistów i ich rodzin. Przez tydzień mieszkańcy naszego miasta mogli obserwować zawodników na salach gry w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. W ramach promocji szachów wśród najmłodszych "ko-walewiaków" rozegrano w centrum miasta partię "żywych" szachów oraz odbyły się turniej piłki nożnej i siatkówki pomiędzy szachistami a sportowcami z Kowa-lewa Pom. Jednak najważniejsza była rywalizacja wśród samych szachistów. W ciągu ośmiu dni szachiści rozegrali 9 rund. Kowalewo Pomorskie reprezentowało 15 szachistów.
  Maciej Kilanowski w grupie do 10 lat zajął - 5 miejsce
  Izabela Siergiej w grupie do 10 lat wśród dziewcząt - 4 miejsce
  Michał Kilanowski w grupie do 15 lat - 12 miejsce
  Agnieszka Mrozińska w grupie do 12 lat wśród dziewcząt - 2 miejsce
  Agata Arbart w grupie do 12 lat wśród dziewcząt - 4 miejsce
  Najmłodszym zawodnikiem był Krzysztof Taborek.
  Pomimo niezbyt sprzyjającej aury w tych dniach szachiści odjeżdżali zadowole-ni z pobytu w naszym miasteczku.
  Organizatorzy VII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego
  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, LKS Promień w Kowalewie Pomorskim, Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Zespół Szkół w Kowalewie Pomor-skim, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
  dziękują sponsorom za okazaną pomoc - byli nimi:
  Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
  Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko - Pomorskiego
  Starostwa Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu
  Kujawsko - Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zesp. Sport. w Toruniu
  Kujawsko Pomorski Związek Szachowy w Bydgoszczy
  Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. oddz. w Toruniu
  Firma OLKOP Frydrychowo
  p. Adam Arbart Kowalewo Pom.
  PTTK Zamek Golub - Dobrzyń
  Firma "GOLPASZ" SA Wrocław oddział Golub- Dobrzyń
  "STABIPOL" - Mała Grzywna.


  Powrót


  STRAŻACKI TRUD...... i ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE STRAŻACKI TRUD...

  W dniu 28.04.2000r. odbyło się na szczeblu powiatowym podsumowanie kon-kursu plastycznego pt. "STRAŻACKI TRUD". Z naszej gminy przyznano dwie nagrody dla Marzeny Wilk z Gimnazjum Publicznego w Kowalewie Pomorskim i Ewy Matusewicz ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące.
  Na szczeblu wojewódzkim nie przyznano żadnego miejsca.
  ... i ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
  W dniu 08.07.2000r na Stadionie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z gminy.
  Udział brało 10 jednostek OSP, 3 młodzieżowe drużyny żeńskie w grupach 12-15 lat i 16-18 lat, 7 młodzieżowych drużyn męskich.
  Rywalizacja jednostek i drużyn młodzieżowych była bardzo duża. Organizato-rami zawodów były jednostki OSP Lipienica i Chełmonie. Ćwiczono przy użyciu motopomp o wysokim standardzie.
  Sędzia główny asp. Robert Wiśniewski z Komendy Powiatowej PSP z Golu-bia-Dobrzynia ogłosił wyniki zawodów i tak:
  Seniorzy: I. OSP Mariany (nagroda 800 zł), II. OSP Mlewiec (nagroda 600 zł), III. OSP Srebrniki (nagroda 400 zł).
  Drużyny młodzieżowe:
  żeńska w wieku 12-15 lat: I. Wielkie Rychnowo (nagroda 300 zł), II. Srebrniki (nagroda 200 zł),
  męska w wieku 12-15 lat: I. Mariany (nagroda 300 zł), II. Pluskowęsy (nagroda 200 zł), III. Wielkie Rychnowo (nagroda 150 zł).
  Nagrody główne zostały ufundowane przez Zarząd Miasta.
  Ponadto sponsorami nagród byli: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, piekarnia B. Łabicha, BS Kowalewo Pomorskie. Nagrodę sponsorowaną przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń otrzymali najmłodsi uczestnicy z OSP Mariany i Wielkiego Rychnowa. Nagrody od pozostałych sponsorów przeznaczone zostały dla OSP Kowalewo Pomorskie.
  Zawody obserwowali również goście: wicestarosta p. Elżbieta Kuciak - Ol-szewska, zastępca komendanta powiatowego PSP dh Paweł Warlikowski, kie-rownik biura Zarządu Powiatowego Związku OSP dh Zdzisław Brzóska oraz członkowie Zarządu Miasta i przewodniczący rady miejskiej p. Zdzisław Czar-nomski.
  OSP Kowalewo Pomorskie przedstawiło pokaz cięcia samochodu podczas wy-padku drogowego przy uwalnianiu pasażerów.
  Zawodnicy otrzymali tradycyjną grochówkę z wkładką i napoje.
  Strażacy serdecznie dziękują SPONSOROM za otrzymane nagrody na rzecz jednostek OSP.

  Kulińska


  Powrót


  Konkurs "Piękna Gmina 2000" nie odbędzie się

  W imieniu organizatorów konkursu "Piękna Gmina" informuję, że w dniu 7.07.2000r. Komisja Budżetowa, Samorządowa i Miejska Rady Miejskiej w Ko-walewie Pomorskim na swym posiedzeniu zapoznała się z deklaracjami złożony-mi w konkursie.
  Stwierdzono, że brak jest wymaganej regulaminem konkursu liczby zgłoszeń, które zapewniłyby rywalizację pomiędzy zgłoszonymi posesjami, obiektami użyteczności publicznej oraz wsiami i osiedlami.
  Z uwagi na powyższe Komisja podjęła decyzję o rezygnacji z tegorocznej edycji konkursu.
  Nie mniej jednak bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zgłosili dekla-rację uczestnictwa w konkursie oraz zapraszam do wzięcia udziału w jego przy-szłych edycjach.
  Mam szczerą nadzieję, że zaplanowane do wykonania przez Państwo zadania, zgodne z ideami konkursu, będą zrealizowane ku Waszemu zadowoleniu pomimo nie odbycia się konkursu "Piękna Gmina" w roku bieżącym.

  Przewodniczący Komisji Budżetowej, Samorządowej i Miejskiej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jan Dębiński


  Powrót


  Przestrzegamy przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996r. z późniejszymi zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Ko-walewie Pomorskim Nr XXII/170/97 z dnia 28.05.1997r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ko-walewo Pomorskie nadal prowadzone są kontrole przestrzegania obowiązków wynikających z w/w przepisów. Przypomina się mieszkańcom gminy o spoczy-wających na nich obowiązkach, takich jak:
  I. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia nieczystości sta-łych oraz w szamba bezodpływowe lub podłączenia do istniejącej kanalizacji.
  Zwolnieni z posiadania szamb przydomowych lub podłączonych do sieci ka-nalizacyjnej są posiadacze przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
  II. Wywożenia na własny koszt odpadów komunalnych:
  1. ciekłych - do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków komunal-nych w Kowalewie Pomorskim - na podstawie umów przez uprawnione do świadczenia usługi podmioty gospodarcze:
  a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Kowalewo Po-morskie tel. 684-15-17
  b) Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Kowalewo Pomorskie tel. 684-11-50
  c) Usługi Handel "OLEK" Aleksander Hnatusz - Ostrowite tel. 683-62-94
  d) Mirosław Splitt - Wielkie Rychnowo tel. 684-22-40
  2. stałych - na wysypisko śmieci w Kamionkach Dużych i w Niedź-wiedziu na podstawie umowy przez uprawniony do świadczenia usług podmiot gospodarczy:
  a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Kowalewo Po-morskie tel. 684-15-17
  b) Mirosław Splitt - Usługi Transportowe - Wielkie Rychnowo
  tel. 684-22-40
  c) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych "EKO-SYSTEM" - Wąbrzeźno tel. 688-14-28 (90)
  Korzystając z usług wywozu w/wym. przewoźników należy żądać rachunków za usługi oraz przechowywać je przez okres 3 lat.
  Z obowiązku posiadania umów i rachunków za wywóz nieczystości zwolnieni są posiadacze odpowiedniego sprzętu, którym mogą dokonywać wywozu we wła-snym zakresie dla swoich potrzeb. Osoby te winny posiadać rachunki za utyliza-cję odpadów.
  Jednocześnie informujemy, że ponowne sprawdzanie dowodów utylizacji bądź wywozu nieczystości prowadzone przez Straż Miejską wiązać się będzie z sank-cjami w stosunku do osób nieprzestrzegających przepisów Ustawy.
  Pełne brzmienie w/wym. ustawy i uchwały znajduje się w posiadaniu Sołtysa wsi. Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu Gospodarki Komunal-nej i Mieszkaniowej - Dorota Sierakowska.

  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta

  W okresie sprawozdawczym od 10 czerwca do 17 lipca 2000r. Zarząd Miasta Kowalewa Pomorskiego obradował jeden raz.
  Na posiedzeniu Zarząd podjął m.in. uchwały w sprawie: opłat za wodę i ścieki oraz zmian w harmonogramie dochodów i wydatków na 2000r. i sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  Zarząd Miasta na posiedzeniu omawiał sprawy:
  § projektu uchwały Rady Miejskiej - zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
  § propozycji przeprowadzenia referendum na temat "opłaty śmieciowej"
  § instalacji nowych punktów oświetlenia ulicznego - propozycja na 2001r.
  § przetargów oraz innych form postępowań zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych dotyczących: wyboru komisji przetargowej w przetargu na insta-lację punktów świetlnych, rozstrzygnięcia przetargu na wyposażenie sali gim-nastycznej w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie wraz z montażem, remontu podłogi w magazynie Biblioteki w MGOK w Kowalewie Pom., za-pytania o cenę na wykonanie zamówienia: opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiotem robót na budowę remizo-świetlicy wiejskiej we wsi Kiełpiny, rozstrzygnięcia przetargu na dostawę opału do podległych jednostek na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pom., ro-zeznania cenowego ogłoszeń w gazecie,
  § VII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego 5-12.07.2000r.,
  § 52 Błyskawicznego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Miasta 2.07.2000r.
  Zarząd rozpatrywał:
  - wniosek o wydanie zgody na przedłużenie godzin otwarcia lokalu,
  - wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego,
  - wniosek w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  Zarząd zapoznał się z :
  - informacją nt. ilości dzieci w SP Mlewo w roku szkolnym 2000/2001,
  - informacją dotyczącą wyjazdu do Górzna uczniów SP Wielka Łąka,


  E.W.


  Powrót


  Wystawa zwierząt hodowlanych

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o organizacji XVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 24 - 27 sierpnia 2000 roku na terenie Torów Wyścigów Konnych w Warszawie.
  Stało się już tradycją, że Warszawa jest miejscem corocznych spotkań rolni-ków-hodowców, którzy prezentują swoje osiągnięcia w hodowli zwierząt gospo-darskich. Na wystawie prezentowane będą: bydło, trzoda chlewna, konie, owce, kozy, zwierzęta futerkowe oraz drób grzebiący i wodny.
  Równolegle z wystawą zwierząt zorganizowana zostanie ekspozycja prezen-tująca dorobek i najnowsze osiągnięcia naukowo - techniczne krajowych i zagra-nicznych firm działających w obszarze rolnictwa oraz ekspozycja rodzimych ras zwierząt gospodarskich.
  Poniżej przytaczamy pełną treść listu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  SZANOWNI PAŃSTWO!
  MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XVI KRAJOWEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 23-28 STERPNIA 2000 ROKU NA TERENIE SPÓŁKI Z O. O. "SŁUŻEWIEC - TORY WYŚCIGÓW KONNYCH W WARSZAWIE", UL. PUŁAWSKA 266. NA TEJ NAJWIĘKSZEJ I NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE PROMUJĄCEJ POLSKĄ HODOWLĘ, CZOŁOWI HODOWCY ZAPREZENTUJĄ KRAJOWĄ ELITĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH: BYDŁA, KONI, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, ZWIERZĄT FUTERKOWYCH, DROBIU I PSZCZÓŁ.
  WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH
  TOWARZYSZYĆ BĘDĄ:
  v EKSPOZYCJA RODZIMYCH RAS ZWIERZĄT GOSPODARSKICH;
  v EKSPOZYCJA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE ROLNICTWA (MASZYNY I URZĄDZENIA, TECHNOLOGIE, DORADZTWO, PRZETWÓRSTWO, HODOWLA ROŚLIN, PASZE, DODATKI PASZOWE ITP.);
  v SYMPOZJA I SEMINARIA;
  v INNE ATRAKCYJNE IMPREZY.
  PROGRAM WYSTAWY
  23 SIERPNIA 2000 (ŚRODA) - PRZYWÓZ ZWIERZĄT;
  24 SIERPNIA 2000 (CZWARTEK) - OCENA ZWIERZĄT;
  25 SIERPNIA 2000 (PIĄTEK) - OCENA ZWIERZĄT;
  26 SIERPNIA 2000 (SOBOTA) - UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY, POKAZY ZWIERZĄT, IMPREZY TOWA-RZYSZĄCE;
  27 SIERPNIA 2000 (NIEDZIELA) - POKAZY ZWIERZĄT,
  IMPREZY TOWARZYSZĄCE;
  28 SIERPNIA 2000 (PONIEDZIAŁEK) - WYWÓZ ZWIERZĄT.

  WYSTAWA OTWARTA DLA ZWIEDZAJĄCYCH
  W DNIACH 24-27 SIERPNIA 2000 ROKU W GODZINACH 900 - 1800
  SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O XVI KRAJOWEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH UDZIELAJĄ:
  MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  UL. WSPÓLNA 30, 00-930 WARSZAWA
  TEL. (0~22) 623 23 89, 623 25 09 BIURO WYSTAW CENTRALNEJ STACJI HODOWLI ZWIERZĄT
  UL. SOKOŁOWSKA 3, 01-142 WARSZAWA
  TEL. (0~22) 632 01 56, 632 01 42


  Powrót


  INFORMACJA nt. stwierdzania własnoręczności podpisu

  Ponownie przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1991r. nr 91, poz. 22) notariusz jest upoważniony do poświadczania własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.
  Wydział Spraw Obywatelskich, Oddział Paszportów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomina, że zgoda na wydanie paszportu dla dziecka może być składana przed urzędnikiem właściwym w sprawach paszportowych lub przed notariuszem - w kraju i przed polskim konsulem - za granicą. Poświadczenia własnoręczności podpisów rodziców dokonywane w innej formie lub przez inne organy nie będą przyjmowane.
  Adres kancelarii notarialnej w Kowalewie Pomorskim:
  ul. Batalionów Chłopskich 3c, tel. 684-20-32
  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1430

  E.W.

  Powrót


  Policja radzi...

  Okres wakacyjny to dla niektórych czas wypoczynku dla innych wzmożonych prac. Znaczny wzrost ruchu pojazdów na drogach, przemieszczania się dzieci i młodzieży w miejsca akwenów wodnych i zorganizowanych miejsc wypoczynku powoduje liczne zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i mienia. Mając powyższe na uwadze Komenda Powiatowa Policji w Golubiu - Dobrzyniu zwraca się z apelem:
  1. Do rodziców.
  v o właściwe sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą, aby zapobiegać wypadkom, zaginięciom, utonięciom i innym nieszczęśliwym wypadkom:
  nie pozostawiaj dzieci bez opieki,
  nie zezwalaj na kąpiele bez nadzoru dorosłych i w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  nie zezwalaj na samodzielne spędzanie wakacji na dzikich polach namiotowych i miejscach do tego nie przeznaczonych,
  nie zezwalaj na biwakowanie bez stałego dozoru dorosłych.
  O szczególną uwagę i czujność w trakcie wykonywanych prac polowych, aby unikać nieszczęśliwych wypadków:
  nie wykorzystuj dzieci do pomocy przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych,
  nie używaj i nie naprawiaj maszyn w obecności dzieci,
  nie przewoź dzieci maszynami nie przystosowanymi do transportu osób.
  2. Do kierowców.
  O rozważne i zgodne z przepisami użytkowanie pojazdów:
  dostosuj prędkość do warunków na drodze,
  nie kieruj pod wpływem alkoholu,
  pamiętaj o wzmożonym ruchu pieszych i rowerzystów,
  3. Do właścicieli domów, mieszkań i posesji.
  Wyjeżdżając na urlop pamiętaj o:
  właściwym zabezpieczeniu swojego mienia,
  zawarciu umowy ubezpieczenia na czas nieobecności,
  powiadomieniu współmieszkańców o wyjeździe i pozostawieniu adresu kontaktowego,
  poproś sąsiada o dozorowanie swojego mieszkania, domu,
  oddaniu do depozytu przedmiotów o znacznej wartości.

  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu nadkom. Marek Wiśniewski

  Powrót


  Stanowisko Urzędu Konkurencji i Konsumentów w sprawie podwyżki cen ciepła

  W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów Urząd Miejski w Kowalewie Po-morskim podaje treść pisma otrzymanego z Urzędu Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy w sprawie podwyżki cen ciepła:
  Urząd Bydgoszcz, dnia 29czerwca 2000r.
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Delegatura w Bydgoszczy
  RBG-062-06/00/MW/720
  ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art.21 ust.4 ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 roku nr 52 poz. 547) uprzejmie informuje, że nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko Gminie Kowalewo Pomorskie (zwa-nej dalej Miastem).
  Uzasadnienie:
  Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, pismem z dnia 10.04.2000r. zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Bydgoszczy (dalej: Urząd) z wnioskiem o podjęcie działań kontrolno - wyja-śniających dotyczących podwyżek cen ciepła w Kowalewie Pomorskim.
  Urząd wszczął postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie, czy sprawa ma charakter antymonopolowy.
  Ceny ciepła w roku 2000 wzrosły z 2,66zł/m2 do 4 zł/m2. Taka podwyżka cen jest - wg Pana Radnego - praktyką monopolistyczną.
  Bazą wyjściową -wg Miasta - do sporządzania kalkulacji kosztów ciepła na 2000 rok była szczegółowa ewidencja kosztów prowadzona przez Zakład Gospo-darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim, w oparciu o liczni-ki zużycia oleju opałowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz inne koszty związane bezpośrednio z produkcją energii cieplnej.
  Główną przyczyną wzrostu cen ciepła miał być - wg Miasta - wzrost cen oleju opałowego (o wzroście cen - niżej).
  Urząd zbadał, czy na terenie Kowalewa Pom. można było stosować substytut oleju opałowego. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy stwierdził, iż prowadzone z nim były rozmowy w sprawie podłączenia kotłowni osiedlowej na O/M.Konopnickiej (ogrzewanym obecnie olejem opałowym). Inwestycja nie doszła do skutku z przyczyn niezależnych od Miasta i Zakładu Gazowniczego (brak zgody właściciela gruntu, przez który przebiegać miała instalacja). Obecnie trwają przygotowania do założenia instalacji gazowej według nowego planu.
  Nie można zarzucić Miastu, że pobiera nadmiernie wygórowane ceny.
  Według Miasta cena oleju opałowego wzrosła z 0,48zł (w styczniu 1999 roku) do 1,10zł (w grudniu 1999 roku) czyli o 43,6 %. Urząd weryfikując dane ustalił (na podstawie danych GUS), że ceny oleju opałowego "EKOTERM" wzrosły z 0,91zł (w styczniu 1999 roku) do 1,64zł (w grudniu 1999 roku) czyli o 55,4%. Cena ciepła w Kowalewie Pomorskim wzrosła jedynie o 33,5%.
  Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie .
  Jednocześnie Urząd informuje, że postępowanie w niniejszej sprawie zostanie wszczęte, jeżeli w terminie dwutygodniowym żądanie wszczęcia postępowania zostanie podtrzymane przez legitymowany czynnie podmiot (art. 21 ust. 2 ustawy antymonopolowej).

  Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Andrzej Chajęcki

  Powrót


  Uwaga! Konsultacje dla osób bezrobotnychi właścicieli firm!

  Urząd Miejski informuje, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  w ramach projektu Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  w dniu 18.09.2000 w godzinach od 1300 do 1700
  prowadzić będzie konsultacje
  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim
  W ramach konsultacji osoby bezrobotne jak i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych, prostych usług doradczych obejmujących:
  - doradztwo, głównie związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz
  - zarządzaniem przedsiębiorstwem ( porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji i inne )
  Osoby bezrobotne i pragnące podjąć działalność gospodarczą mogą uzyskać informacje na temat:
  - procesu rozpoczynania działalności gospodarczej
  - obowiązków: statystycznego, podatkowego, ubezpieczeniowego itp.
  - możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ( kredyt, pożyczka, leasing ).
  Właściciele firm i dyrektorzy mogą uzyskać informacje na temat:
  - możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych ( odpłatnych lub częściowo odpłatnych ) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU
  - projektów pomocowych istotnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dotyczących m.in. refundacji przedsiębiorcom kosztów udziału w szkoleniach oraz udziału przedstawicieli organizacji przedsiębiorców w konferencjach i innych działaniach na rzecz MŚP ).
  ZAPRASZAMY
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 18.09.2000 w godzinach od 1300 do 1700

  SŁAWOMIR SEROKA

  Powrót


  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Golubiu-Dobrzyniu

  Począwszy od miesiąca października 2000r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-tynie na prośbę Starostwa Powiatowego zamierza uruchomić w Golubiu-Dobrzyniu za-miejscowy, zaoczny punkt kształcenia na dwóch kierunkach studiów:
  1. Na Wydziale Rolnym w specjalnościach: zarządzanie i marketing w agrobiznesie oraz agroturystyce
  2. Na Wydziale Ochrony Środowiska w specjalności - kształtowanie środowiska
  Studia mają charakter dwustopniowy. Na wydziale rolnym, po 4 latach a na wydziale ochrony środowiska po 3,5 roku absolwenci uzyskują tytuł inżyniera danej specjalności z możliwością kontynuacji studiów magisterskich.
  Zajęcia prowadzone systemem piątkowo - sobotnio - niedzielnym 2 razy w miesiącu odbywać się będą w siedzibie Zespołu Szkół przy ul. PTTK 28.
  Atrakcyjność proponowanych kierunków studiów, dostępność a także umiarkowana kwota odpłatnoiści słuchaczy, umożliwia wielu chętnym zdobycie wyższego wykształce-nia bez konieczności kłopotliwego dojazdu do dużych ośrodków miejskich.
  Zainteresowani mogą uzyskać bliższe informacje o warunkach studiowania w Zespole Szkół tel. 6835450 lub w Starostwie Powiatowym tel. 6835380.


  Powrót


  Do zobaczenia za rok!

  W niedzielę 2 lipca 2000r. na stadionie "Promienia" w Kowalewie Pomorskim odbył się 52 Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewa. Na imprezę tą przy-byli oprócz piłkarzy, także goście zaproszeni w osobach: prezes Kujawsko - Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy, a zarazem członek Zarządu PZPN w Warszawie p. Eugeniusz Nowak, prezes Toruńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej p. Ewaryst Schafer, wiceprzewodniczący Kujawsko - Pomorskiej Rady LZS p. Michał Marszałkow-ski, burmistrz Kowalewa Pomorskiego p. Andrzej Grabowski oraz radni miasta i gminy i wielu byłych działaczy i piłkarzy naszego Klubu.
  Przez prawie dziesięć godzin licznie przybyli kibice oglądali rywalizację ośmiu drużyn w walce o ten puchar. Drużyny, które na co dzień grają w IV i V lidze zostały drogą lo-sowania podzielone na dwie grupy eliminacyjne. Po bardzo zaciętej i emocjonującej grze i rozegraniu 12 spotkań eliminacyjnych i 2 spotkaniach finałowych kolejność zajętych miejsc w turnieju była następująca:
  1. "Pomorzanin" Toruń
  2. "Promień" Kowalewo Pomorskie
  3. "Legia" Chełmża
  4. LZS Unisław
  5. "Zamek" Kurzętnik
  6. "Wel" Lidzbark Welski
  7. "Lech" Rypin
  8. "Drwęca" Golub-Dobrzyń
  Zwycięska drużyna "Pomorzanin" Toruń otrzymała Puchar Przechodni Miasta Kowale-wa Pom. oraz nagrodę rzeczową w postaci 15 toreb, które zostały ufundowane przez re-dakcję "Nowości" patrona prasowego naszego turnieju. Druga drużyna "Promień" Ko-walewo otrzymała także 15 toreb ufundowanych przez Toruński Związek Piłki Nożnej. Trzecia drużyna "Legia" Chełmża otrzymała 15 zestawów sztućców ufundowanych przez sponsorów z terenu miasta i gminy. Czwarta drużyna LZS Unisław otrzymała 15 koszulek ufundowanych przez PHU "IMPOL-DRUK" oddział w Toruniu. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy pamiątkowe.
  Organizatorzy ufundowali także nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w tur-nieju, które otrzymali:
  Krzysztof Olszewski "Pomorzanin" Toruń - najlepszy bramkarz (lodówka turystyczna), Robert Jabłoński "Promień" Kowalewo - najlepszy strzelec (dwie pufy), Krystian Wi-śniewski "Legia" Chełmża - najlepszy pomocnik (leżak turystyczny), Bartłomiej Ko-walski L.Z.S. Unisław - najlepszy obrońca (gaśnica), Przemysław Goździński "Pro-mień" Kowalewo - nagroda specjalna (dwie pufy), Marcin Pietruszyński "Drwęca" Golub - Dobrzyń - nagroda specjalna (zestaw szklanek ozdobnych), Marek Rożnowski "Promień" Kowalewo - nagroda specjalna (zestaw szklanek ozdobnych), Krzysztof Trzybiński "Pomorzanin" Toruń - nagroda specjalna (wyciskarka do owoców).
  Wymienione nagrody rzeczowe, które zostały wręczone zawodnikom zostały ufundowane przez firmy i osoby prywatne z terenu Miasta i Gminy Kowalewo, ale nie tylko, czego dowodem są zamieszczone poniżej listy tych, którzy nie zastrzegli swojej anonimowości.
  Nagrody rzeczowe na kwotę około 3 tys. złotych ufundowali: OZPN TORUŃ, REDAKCJA "NOWOŚCI" TORUŃ, DRUTPOL GOLUB-DOBRZYŃ, RADA WOJEWÓDZKA LZS TORUŃ, PHU IMPOL-DRUK TORUŃ, ZAKŁAD TAPICERSKI KRAUZEWICZ S., "WEMAR" GOLUB-DOBRZYŃ, ZAJĄCZKOWSKI LECH KOWALEWO POMORSKIE, PLITTA ELŻBIETA KO-WALEWO POMORSKIE, MAŚLIŃSKI ANDRZEJ KOWALEWO POMORSKIE.
  Natomiast nagrody pieniężne na kwotę około 4 tys. złotych ufundowali: "OLKOP" FRYDRYCHOWO, "SANMEL" BRODNICA, BANK SPÓŁDZIELCZY KOWALEWO POMORSKIE, GMONNA SPÓŁDZIELNIA KOWALEWO POMORSKIE, "DROBUD" WĄBRZEŹNO, ZAKŁAD USŁUG WODNYCH OSTROWITE, "TERMBUD" TORUŃ, "VINYLEX" WĄBRZEŹNO, SŁAWIŃSKI HENRYK KOWALEWO POMORSKIE, "AGROWET" KOWALEWO POMORSKIE, RACHUBIŃSKI TOMASZ WIELKIE RYCHNOWO, SZCZUTOWSKI MIROSŁAW TORUŃ, MILCZAREK-OLKOWSKA PIĄTKOWO, TOKARSKI KAZIMIERZ KOWALEWO POMORSKIE, BEHRENDT JERZY SREBRNIKI, MOTYCKI MAREK KOWALEWO POMORSKIE, BIELECKI GERARD KOWALEWO POMORSKIE, SZCZEKOCKI ANDRZEJ KOWALEWO POMORSKIE, WIŚNIEWSKI JAROSŁAW KOWALEWO POMORSKIE, MAŚLIŃSKI ANDRZEJ KOWALEWO POMORSKIE, WIŚNIEWSKI WITOLD KOWALEWO POMORSKIE, KOWALSKI JERZY KOWALEWO POMORSKIE, "TORSPOLEX" SIEROCKI TORUŃ, "DIANTUS" KRUPIŃSKI JÓZEF KOWALEWO POMORSKIE, KAWIARNIA "DANUSIA" KOWALEWO POMORSKIE, "LIGA" S.C. KOWALEWO POMORSKIE, BUDZIŃSKI GRZEGORZ KOWALEWO POMORSKIE, PIĄTEK JERZY KOWALEWO POMORSKIE, SOSZYŃSKI LUDWIK KOWALEWO POMORSKIE, KIEBAŁA IRENA KOWALEWO POMORSKIE, BŁASZCZAK JANUSZ KOWALEWO POMORSKIE, BAS ANNA KOWALEWO POMORSKIE, ZDUŃSKI ZBYSŁAW KOWALEWO POMORSKIE, WRÓBLEWSKI FRANCISZEK KOWALEWO POMORSKIE, MARKIEWICZ WŁODZIMIERZ KOWALEWO POMORSKIE, "ALMA" BEZOBRAZOW FRYDRYCHOWO, RACINIEWSKI JAROSŁAW KOWALEWO POMORSKIE, SROKA EMILIA KOWALEWO POMORSKIE.
  Komitet Organizacyjny Turnieju pragnie jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim sponsorom przedstawionym powyżej, a także tym, którzy zastrzegli swoją anonimowość za ich ogromną hojność, co w wydatnym stopniu pozwoliło nam - organizatorom - zor-ganizować ten kolejny turniej.
  Jednocześnie już dziś zapraszamy wszystkich na przyszły rok na 53 Błyskawiczny Turniej Piłkarski do gościnnego Kowalewa Pomorskiego.

  Komitet Organizacyjny
  Powrót


  H O R O S K O P
  BaranPotrafisz dostosować się do okoliczności, a jednocześnie zachować własne zdanie. To Ci się przyda... Zamiast wpadać w panikę przypomnij sobie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Tylko trzeba je znaleźć. A to potrafisz doskonale.
  WagaKtoś załatwił sprawę nie tak jak trzeba, a teraz Ty musisz wszystko odkręcać. Irytacja nie pomoże. Gdy napotkasz na przeszkody nie patrz w przy-szłość przez ciemne okulary. Głowa do góry. Jutro będzie le-piej!
  Byk Przyjdzie Ci bronić nie-popularnej sprawy. Mało kto bę-dzie przekonany o jej zasadno-ści. Ktoś wykaże duże zaintere-sowanie Twoimi problemami. Nie znaczy to, że przyjmie Twoje obowiązki. To Ty do-trwasz do końca.
  Skorpion Pozwalając się wciągnąć do rozmowy na tematy o których nie masz pojęcia, popełniasz poważny błąd. W drodze jakaś nowina, która może spowodować zmianę Twoich "wspaniałych" planów z korzyścią dla Ciebie.
  BliźniętaKontakty z bliską osobą cechować będzie ciepło i zrozumienie, jak za najlepszych dni. Musisz znaleźć czas, by po-móc komuś, kto zupełnie się roz-kleił. Na szczęście wystarczy rozmowa. Jego wdzięczność jest tego warta.
  Strzelec Sukces, satysfakcja, słowa uznania. Może za tym pójść gratyfikacja pieniężna. Możesz mieć powody do zadowolenia. Wierząc w swoją szczęśliwą gwiazdę zbyt często prowokujesz los. Noga może się w końcu po-winąć.
  Rak Weź sobie do serca czyjeś przestrogi. Szybko się okaże, że było w nich dużo życzliwości i prawdy. Nie-zbyt sensowną propozycję obróć w żart. To pozwoli drugiej stronie wycofać się na upatrzoną pozycję.
  Koziorożec Ogarną Cię wątpliwości, czy podejmujesz słuszną decyzję. Ponownie wrócisz do punktu wyjścia. Będzie później sporo zadań do nadgonienia. Na szczęście "wysokie obroty" to Twoja niewątpliwa zaleta i spe-cjalność.
  Lew Choć wszystko jest na swoim miejscu, nadal trzymaj rękę na pulsie. Jak wiadomo - licho nie śpi. Ktoś starannie skrywa przed Tobą pewne fakty. Nie doinformowany możesz zejść na manowce. A przecież szkoda gmatwać sobie życie
  Wodnik Choć raz nie atakuj, wystarczy jeśli będziesz się bronić. Argumentami umotywuj swoje działania. Nadszedł czas, aby zrobić porządek wokół własnych spraw. Działaj powoli, ale dokładnie.
  Panna Energia, którą roztrwoniłeś na niepotrzebną szarpaninę, jest na wyczerpaniu. Odpocznij. Kłopoty nie zwalniają Cię od tego, aby zachowywać się sympatycznie. Możesz przecież mimo woli wejść komuś na od-cisk.
  Ryby W pracy odrabianie zaległości, co nie będzie łatwe, bo propozycje towarzyskie posypią się jak z rękawa. Wreszcie zaczniesz również realizować to, na co od dłuższego czasu miałeś ochotę, lecz brak Ci było odwa-gi. Ale nie przesadzaj.
  Gdyby każdy chciał grać pierwsze skrzypce, nigdy by nie powstała orkiestra.
  Przysłowie ludowe
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna