Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • Zaproszenie na uroczystości dożynkowe
 • Wakacje w świetlicy
 • "Sprzątanie Świata Polska 2000"
 • Z prac Zarządu Miasta
 • Dziękuję...
 • MAMO, JA NIE CHCĘ CHOROWAĆ !!! ACT - HIB
 • NOWE ZASADY WYWOZU ŚMIECI
 • Uwaga! Konsultacje dla osób bezrobotnych i właścicieli firm!
 • Niebezpieczna magia telewizora
 • jakość zdrowotna mleka i jego przetworów w ocenie Inspekcji Sanitarnej
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu informuje! ... i apeluje do właścicieli czworonogów! ... orazW związku z sezonowym wysypem GRZYBÓW Pow. Insp. Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu ostrzega!!!!
 • TERMINARZ spotkań mistrzowskich seniorów "Promień I"
 • Horoskop
 • Zdjęcia - Obóz wędrowny - Bieszczady 2000
  DOŻYNKI, DOŻYNKI, DOŻYNKI...
  BURMISTRZ MIASTA I SOŁTYSI
  mają zaszczyt serdecznie zaprosić
  mieszkańców miasta i gminy
  na uroczystości dożynkowe
  w dniu 3 września 2000 roku,
  które rozpoczną się mszą św. o godz. 1200
  w Kościele Parafialnym w Kowalewie Pomorskim
  PROGRAM UROCZYSTOŚCI
  2.09.2000 r. - boisko Wielka Łąka

  godz. 1000 - losowanie grup rozgrywek turnieju międzysołeckiego
  godz. 1015 - rozpoczęcie rozgrywek eliminacyjnych

  3.09.2000 r. - stadion miejski Kowalewo Pomorskie
  godz. 900 - cd rozgrywek eliminacyjnych turnieju międzysołeckiego
  godz. 1200 - msza św. w Kościele Parafialnym następnie przejście korowodu do-żynkowego ulicami miasta: Plac 700 Lecia, Plac Wolności, ul. Jed-ności Robotniczej,
  godz. 1300 - uroczystości dożynkowe - stadion miejski w programie min. korowód dożynkowy, składanie chleba, wieńców i ozdób dożynkowych, wręcze-nie odznaczeń, występ orkiestry dętej Chełmińskiego Domu Kultury
  godz. 1430 - rozgrywki półfinałowe turnieju piłkarskiego
  godz. 1540 - turniej sprawnościowy sołectw - konkurencje:
  - rzut beretem na odległość,
  - przeciąganie liny,
  - bieg w workach dla dzieci
  - loteria fantowa (główna nagroda - rower)
  godz. 1715 - mecz finałowy turnieju piłkarskiego
  godz. 1800 - ogłoszenie wyników konkursu wieńców dożynkowych, ogłoszenie wyników turnieju sprawnościowego sołectw, turnieju piłkarskiego i wręczenie nagród
  godz. 2000 - zabawa taneczna na placu przy remizie OSP
  Organizatorzy zapewniają bufet na miejscu.
  Zbiórka delegacji z poszczególnych sołectw biorących udział w korowodzie dożynkowym w dniu 3 września 2000r. o godz. 1115 na dziedzińcu kościoła. Zbiórka pocztów sztandarowych o godz. 1115 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom.
  Całe społeczeństwo gminy Kowalewo Pomorskie zapraszamy do wspólnego stołu.

  Organizatorzy


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Panu Jerzemu Krużyckiemu
  byłemu żołnierzowi
  Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
  serdeczne gratulacje
  za otrzymane z rozkazu Prezydenta RP
  nominacje na pierwszy stopień oficerski
  składa
  Burmistrz Miasta
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Uprzejmie powiadamiam, że Straż Miejska została wyposażona w telefon komórkowy o numerze: 0-608 256 449.
  Jednocześnie informuję, że aktualny jest numer stacjonarny 6841-579 wew. 34.
  Mam nadzieję, że bezpośredni telefon zapewni mieszkańcom bezpośredni kon-takt ze strażnikami.

  AW


  Powrót


  Wakacje w świetlicy

  W miesiącu lipcu br. w świetlicy socjoterapeutycznej trwały półkolonie letnie zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Uczestniczyło w nich 33 dzieci. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych:
  · 13-15 lat (03.07. - 14.07.),
  · 8-12 lat (17.07. - 28.07.) w godz. od 900 do 1500.
  Każda z grup w pierwszych dniach zajęć sporządziła regulamin obowiązujący podczas półkolonii oraz zapoznała się z planem zajęć. W ramach samoobsługi każdemu uczestnikowi zajęć przydzielono dyżur.
  W czasie trwania półkolonii odbywały się różnorodne zajęcia: plastyczne, tech-niczne, kulinarne (pieczenie ciastek z jabłkami, gofrów, pomoc w przygotowaniu posiłków), komputerowe, konkursy (wiedzy z różnych dziedzin, piosenki), tur-nieje (tenisa stołowego, szachowy)rozgrywki sportowe na boisku szkolnym (piłka nożna, badminton, gry i zabawy grupowe). Dzieci wykonywały również wazony z masy solnej. Ofiarowały je na loterię fantową z okazji festynu parafialno-gminnego.
  Ostatniego dnia półkolonii dzięki sponsorom obie grupy wyjechały na wyciecz-kę trasą: Ciechocinek - Toruń. W Ciechocinku zobaczyły wiele ciekawych miejsc między innymi: tężnie, źródło solankowe z fontanną zwaną "Grzybem", fontannę "Jaś i Małgosia", dywany kwiatowe, zegar kwiatowy, muszlę koncertową. Atrak-cji było wiele. Po zwiedzeniu Ciechocinka pojechały do Torunia, gdzie odbyły rejs statkiem. Dzieci były bardzo zadowolone.
  W czasie półkolonii dzieci otrzymywały dwa urozmaicone posiłki dziennie. Na zakończenie półkolonii każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie zdobywając miano SZALONEGO I WYTRWAŁEGO STARSZAKA.
  Za pośrednictwem "Gońca" składamy podziękowania Zarządowi Miasta oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazane środki na zorganizowanie półkolonii letnich w roku 2000.
  Serdeczne słowa podziękowania kierujemy również do sponsorów:
  · piekarnia przy ul. Jedności Robotniczej,
  · p. Wiśniewski Witold - sklep spożywczo-przemysłowy,
  · sklep cukierniczy "Mazurek",
  · p. Dębowski - FPHU,
  · p. Chmielewska - sklep spożywczy,
  · p. Czerniak - sklep spożywczo - wędliniarsko - drobiowy,
  · p. Sroka - sklep MEBOS,
  · p. Róg - sklep wielobranżowy,
  · p. Krupińska - kwiaciarnia DIANTUS,
  · oraz ofiarodawcom anonimowym.

  Organizatorzy


  Powrót


  "Sprzątanie Świata Polska 2000" Wzorem lat ubiegłych miasto i gmina Kowalewo Pomorskie przystępuje do akcji "Sprzątanie Świata Polska 2000". Tegoroczna akcja będzie ostatnią w upływającym stuleciu.
  Jej termin wyznaczony został na 8-9 września.
  Coroczna akcja przynosi owoce. Jest czyściej, co znaczy, że dzięki wspólnej pracy wzrosła świadomość ekologiczna. "Sprzątanie Świata" tak naprawdę nie polega na zbieraniu śmieci, lecz przede wszystkim na nie śmieceniu. Ideą akcji jest zachęcanie do codziennej dbałości o środowisko i estetykę otoczenia.
  Akcja ta jest również metodą na dotarcie do rejonów i miejsc, w których prak-tycznie w ciągu roku nikt nie sprząta.
  Dlatego też zwracam się do wszystkich mieszkańców, zakładów pracy i insty-tucji z prośbą o włączenie się w przeprowadzaną akcję.
  Na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom. akcją "Sprzątanie Świata" kierował będzie Sztab Koordynacyjny akcji mający siedzibę w budynku Urzędu Miej-skiego przy ul. Jedności Robotniczej 5, pokój nr 4. Na terenie sołectw koor-dynatorami akcji jak co roku będą rady sołeckie.
  Dla uczestników akcji zabezpieczone będą rękawice ochronne i worki foliowe na odpady. Transport nieczystości z terenu miasta zapewni Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast na terenie wsi za zorganizowanie trans-portu odpowiedzialne będą rady sołeckie.
  Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji w dniach 8-9 września br. prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do Sztabu Koordynacyjnego w terminie do dnia 06 września br. w godz. 800-1500.
  Przez tych kilka lat praktycznie i w prosty sposób pomagaliśmy środowi-sku. "Sprzątanie Świata" nabrało charakteru lokalnego święta, realizowa-nego w dobrze pojętym własnym interesie - jako działanie integrujące, edukacyjne i estetyczne. Dlatego też pragnieniem naszym jest, aby akcja nabrała jeszcze większego rozmachu. Gorąco więc zachęcam do uczest-nictwa we wspólnym sprzątaniu.
  Dla wszystkich uczestników i sponsorów akcji, w dniu 09 września br. zorgani-zowany będzie przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. festyn, na który już teraz gorąco zapraszam. Współorganizatorami festynu są Miejsko-Gminny Ośro-dek Kultury i Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim.

  Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski


  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta


  W okresie sprawozdawczym od 18 lipca do 24 sierpnia 2000r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował jeden raz. Posiedzenie Zarządu odbyło się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim, na którym Członkowie Zarządu zwizytowali obiekt.
  Na posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę:
  zmieniającą uchwałę nr XVIII/178/2000 z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - współudziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa O/Terenowy w Bydgoszczy w finansowaniu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dylewo
  - stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie cen ciepła
  - porozumienia w sprawie budowy wysypiska w Łysomicach
  - wytypowania osób na starostę i starościnę - Dożynek 2000
  - zagospodarowania kwoty przeznaczonej na zadrzewienia pochodzącej z Wo-jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - wyrażenie zgody na ustawienie reklamy w obrębie miasta Kowalewa Pomor-skiego
  - zatwierdzenie zalesienia gruntów
  - bezpłatnego korzystania z sali w M-GOK-u
  - wydanie zezwolenia na handel poza targowiskiem
  - podłączenie budynków do kanalizacji miejskiej oraz pomoc w pokryciu kosztów związanych z zabezpieczeniem budynku i usuwaniem awarii
  - dofinansowanie kursów nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie
  - przedłużenie zawieszenia działalności gospodarczej
  - przedłużenie terminu zapłaty dzierżawy
  - umieszczenie ogłoszenia o przetargu w prasie na sprzedaż autobusu, zamia-tarki i kosiarki
  - sprzedaż pojemników 1100 l
  - sprzedaż pomidorów
  Przetargi:
  - na zakup oleju opałowego
  - na budowę nowych punktów świetlnych
  - na remont sieci wodociągowej w Borównie
  - na zakup i montaż urządzeń dla oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące i Piąt-kowie
  - na świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych z jednostek budżeto-wych
  - na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 52 na odcinku z Elzanowa do Wielkiej Łąki
  - na opracowanie projektu budowlanego - kanalizacja sanitarno-deszczowa w ul. Batalionów Chłopskich, Fosa Jagiellońska, Jedności Robotniczej, Toruń-ska wraz z rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla budynku Plac 700-lecia 10, 11
  Ponadto zapoznał się z:
  - informacją dotyczącą Powiatowego Festynu Integracyjnego - Dożynki 2000 (27.08.2000) w Golubiu-Dobrzyniu
  - informacją dotyczącą wyborów uzupełniających
  - informacją dotyczącą seminarium nt. procesu dostosowawczego Polski na drodze do integracji z Unią Europejską

  D.P.

  Powrót


  Dziękuję...

  W drugim semestrze roku szkolnego 1999/2000 świetlica przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim podjęła się realizować dodatkowe zadania, których celem było otoczenie opieką uczniów wymagających dodatkowej troski wy-nikające z sytuacji materialnej ich rodzin. Wprowadzono bezpłatne śniadania, do których zakwalifikowano 37 uczniów. W celu pomocy pedagogicznej uczniom mającym trudności w nauce przedłużono czas pracy świetlicy szkolnej do godziny 1700 umożliwiając w ten sposób odra-bianie prac domowych pod kierunkiem nauczyciela oraz przygotowanie się do lekcji. W chwilach wolnych prowadzono gry i zabawy. W bieżącym roku szkolnym zamierzamy kontynuować podjęte działania licząc na dalsze wsparcie finansowe społeczeństwa miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Korzystając z okazji dziękuję PAŃSTWU MARTINIE I JANOWI ŁĘGOWSKIM ze Szwajcarii za systematyczne przekazywanie środków na działalność charytatywną szkoły, KSIĘDZU KANONIKOWI RYSZARDOWI KOBIEROWSKIEMU za przepro-wadzenie akcji wspomagającej finansowo dożywianie dzieci oraz WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM, którzy wsparli nasze działania.


  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim Benedykt Mroziński


  Powrót


  MAMO, JA NIE CHCĘ CHOROWAĆ !!! ACT - HIB

  Szczepienie przeciw Hib jest zalecane dzieciom od 2 miesiąca życia przez Ministerstwo Zdrowia.
  W programie szczepień ochronnych, oprócz szczepień obowiązkowych znajdują się szczepienia zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Są one opłacane przez rodziców. Należy do nich szczepienie przeciw Hib.
  Hib jest bakterią szczególnie niebezpieczną dla dzieci poniżej 5 roku życia. Wywołuje wiele zakażeń, których można uniknąć, m.in.:
  - bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  - zapalenie płuc,
  - zapalenie nagłośni,
  - nawracające infekcje górnych dróg oddechowych.
  Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Przychodni - poradnia Dzieci Zdrowych od godziny 730 do godziny 1300.

  INFLUVAC
  SKUTECZNA OCHRONA PRZECIW GRYPIE
  Uprzejmie informujemy SZANOWNYCH PACJENTÓW, iż od września br. nasza przychodnia prowadzić będzie akcję "ZAPOBIEGAJ GRYPIE - OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE !"
  Ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych jak i do zakładów pracy.
  Grypa niesie za sobą ryzyko wystąpienia licznych, groźnych dla zdrowia powikłań, naraża całe rodziny na koszty związane z zakupem leków p/grypowych, zmusza do rezygnacji z aktywności zawodowej.
  Szczepienie chroni pacjenta przez okres 12 miesięcy, pozwala zaoszczędzić własny czas i pieniądze oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań.
  Oferujemy Państwu szczepionkę dostosowaną do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w sezonie 2000/2001 o wysokiej skuteczności i bardzo dobrej tolerancji. Przewidywany koszt szczepienia wraz z poradą lekarską wynosić będzie ok. 35 złotych.
  Szczegółowe informacje i ewentualne uzgodnienia prosimy załatwiać w siedzibie SPZOZ Kowalewo Pomorskie przy ul. Plac Wolności 3 lub pod numerem telefonu 684-15-72 lub 684-10-20.


  Powrót


  NOWE ZASADY WYWOZU ŚMIECI


  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim mając na względzie uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi uprzejmie informuje mieszkańców miasta i gminy, że przystąpił do opracowywania nowych zasad wywozu.
  Nieczystości stałe wywożone będą zgodnie z opracowywanym harmonogramem, który będzie obowiązywał od dnia 1.10.2000r.
  W związku z powyższym prosimy te osoby i instytucje, które nie mają zawartych umów na wywóz nieczystości stałych o zgłaszanie się do Zakładu celem zawarcia umów i ich podpisania.
  O szczegółowym harmonogramie wywozu nieczystości mieszkańcy miasta i gminy zostaną powiadomieni najpóźniej do 15.09.2000r. Jednocześnie informujemy, że Zakład posiada pojemniki 110 l i 1100 l, które można zakupić lub wydzierżawić w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim, ul. Brodnicka 1 po w/w terminie tj. 1.10.2000r.
  Zlecenia indywidualne, nie objęte harmonogramem realizowane będą na nowych warunkach, przy czym opłaty za wywóz oparte będą na stawkach zakładowych za indywidualny dojazd do klienta.
  Dodatkowe informacje uzyskać można u p. Mirosława Szeredy pod numerem telefonu 684-15-17.

  E.W.

  Powrót


  Uwaga! Konsultacje dla osób bezrobotnych
  i właścicieli firm!
  

  Urząd Miejski informuje, że Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  w ramach projektu Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  w dniu 18.09.2000 w godzinach od 1300 do 1700
  prowadzić będzie konsultacje
  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim
  W ramach konsultacji osoby bezrobotne jak i przedsiębiorcy będą mogli sko-rzystać z bezpłatnych, prostych usług doradczych obejmujących:
  - doradztwo, głównie związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowa-dzenia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz
  - zarządzaniem przedsiębiorstwem ( porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji i inne )
  Osoby bezrobotne i pragnące podjąć działalność gospodarczą mogą uzyskać in-formacje na temat:
  - procesu rozpoczynania działalności gospodarczej
  - obowiązków: statystycznego, podatkowego, ubezpieczeniowego itp.
  - możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ( kredyt, pożycz-ka, leasing ).
  Właściciele firm i dyrektorzy mogą uzyskać informacje na temat:
  - możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych ( odpłatnych lub czę-ściowo odpłatnych ) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU
  - projektów pomocowych istotnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dotyczących m.in. refundacji przedsiębiorcom kosztów udziału w szkole-niach oraz udziału przedstawicieli organizacji przedsiębiorców w konferen-cjach i innych działaniach na rzecz MŚP ).


  ZAPRASZAMY
  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
  18.09.2000r., w godzinach od 1300 do 1700

  SŁAWOMIR SEROKA

  Powrót


  Niebezpieczna magia telewizora

  Telewizor jest przyjacielem zdradliwym. Pomaga, uczy, zabawia... ale może również poważnie szkodzić.
  Nie ma pewniejszego sposobu na zapewnienie spokoju w domu niż włączenie dzieciom telewizora. Elektroniczna opiekunka zaabsorbuje całą ich uwagę. Ro-dzice mogą zająć się domowymi pracami, nie muszą podsuwać nowych pomy-słów, wysłuchiwać pretensji i kłótni. Istnieje coraz więcej dowodów na to, co rodzice i pedagodzy podejrzewali od dawna: oglądanie przemocy i gwałtu w telewizji rodzi agresywne zachowania u dzieci.
  Okazuje się jednak, że to nie jedyne zagrożenie. Telewizja może wywoływać głębokie depresje. Amerykańscy naukowcy przyjrzeli się grupie 2 tys. dzieci i odkryli, że te z nich, które najdłużej przesiadywały przed telewizorem, zachowy-wały się niespokojnie, były przygnębione, apatyczne i nieufne. Często reagowały agresją, bardzo łatwo się irytowały. Te objawy były najbardziej wyraźne u dzieci, które oglądały telewizję sześć (a nawet więcej) godzin w ciągu dnia. Ale podobne symptomy można było dostrzec również u tych, które wpatrywały się w telewizor o połowę krócej.
  Dowiedziono, że te dzieci mają znacznie słabiej niż ich rówieśnicy rozwiniętą wyobraźnię i mniejszą zdolność koncentracji. Częściej też cierpią na zaburzenia wzroku, tiki, migreny.
  Jeśli zatem widzisz, że twoje dziecko jest od pewnego czasu przygnębione i nie-spokojne, przeanalizuj jego tryb życia. Być może zbyt długo przesiaduje przed szklanym ekranem.
  5 podstawowych zasad ochrony dziecka
  przed szkodliwymi skutkami telewizji:
  l. Ogranicz czas oglądania programów. Nie pozwól dziecku siedzieć przed telewi-zorem dłużej niż godzinę - półtorej dziennie.
  2. Wybieraj mądrze. Szukaj audycji dla dzieci wypełnionych muzyką, ciekawymi postaciami, informacjami. Eliminuj programy (łącznie z kreskówkami), w któ-rych dominuje walka i przemoc.
  3. Oglądaj razem z dzieckiem. Rozmawiajcie o tym, co oglądacie. Tłumacz różni-ce między programem, a rzeczywistością. Zostawianie dziecka samego przed ekranem, to jak wystawienie go na wpływ obcych (nie zawsze życzliwych) lu-dzi.
  4. Podsuwaj inne rozrywki. Spotkania z przyjaciółmi, jazda na rolkach lub na rowerze, zajęcia dodatkowe, a nawet proste prace domowe (wykonywane z mamą lub tatą) mogą dziecku wydać się atrakcyjne.
  5. Dawaj przykład. Jeśli dorośli oglądają telewizję od rana do wieczora, trudno wymagać, by dzieci przestrzegały narzucanych tylko im ograniczeń.
  Warto chyba się zastanowić. Przecież Twoje dziecko jest dla Ciebie najwięk-szym skarbem. Nie pozwól go krzywdzić!

  (r)

  Powrót


  Jakość zdrowotna mleka i jego przetworów w ocenie Inspekcji Sanitarnej

  Mleko i jego przetwory są niezbędne dla zdrowia i życia. Ważne jest też aby były to artykuły odpowiedniej jakości. Produkty przemysłu mleczarskiego nie trafiają na stół konsumenta prosto z taśmy produkcyjnej. Zanim staną się poży-wieniem przebywają drogę związaną z magazynowaniem, transportem, ponow-nym magazynowaniem, ekspozycją, zakupem, a w końcu przechowywaniem w warunkach domowych.
  W przypadku bardzo wielu artykułów na wszystkich etapach tej drogi powinna być zachowana niska temperatura. Jeśli tak nie jest to zdrowy produkt opuszcza-jący zakład produkcyjny traci swe walory zdrowotne, czy też zmienia się w pro-dukt, który może okazać się szkodliwy dla zdrowia.
  Na terenie byłego województwa toruńskiego w ocenie Inspekcji Sanitarnej poprawiła się jakość zdrowotna przetworów mlecznych. W roku 1998 odsetek prób kwestionowanych wynosił 14,4%, a w roku 1999 - 11,8%. Najczęstszą przyczyną kwestionowania były przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, a także zmiany cech organoleptycznych.
  Na jakość zdrowotną mleka i przetworów mlecznych duży wpływ mają warunki sanitarno-higieniczne w obrocie. Jak wykazały kontrole Inspekcji Sanitarnej po-prawił się stan sanitarno-higieniczny sklepów. Zmieniło się na korzyść wyposa-żenie sal sprzedaży, coraz więcej sklepów posiada odpowiednią powierzchnię chłodniczą do przechowywania artykułów łatwo psujących się. Poprawiła się też higiena osobista personelu. Jednakże w dalszym ciągu warunki sprzedaży budzą zastrzeżenia.
  Kontrole wykazywały między innymi:
  - niewłaściwą ekspozycję towarów przeznaczonych do bezpośredniego spoży-cia - na ladach nie zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem;
  - artykuły łatwopsujące się przechowywane w temperaturze powyżej 10°C -za mała ilość urządzeń chłodniczych, istniejące często nieużywane z uwagi na "oszczędność energii";
  - transport artykułów spożywczych niewłaściwy (np. samochodem osobowym w bagażniku lub na tylnim siedzeniu) - dotyczy to małych prywatnych skle-pów.
  W 1999 roku pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej było 235 kiosków spożyw-czych.
  W tej grupie obiektów zdyskwalifikowano (według arkuszy klasyfikacyjnych) aż 46%. Obiekty te nie mają możliwości prawidłowego przechowywania artyku-łów spożywczych z uwagi na bardzo małą powierzchnię.
  Najwięcej zastrzeżeń budzą warunki sprzedaży artykułów żywnościowych na targowiskach; których w rejonie byłego województwa toruńskiego jest 17.
  Sprzedawcy, właściciele punktów sprzedaży artykułów spożywczych są prze-szkoleni i znają przepisy i instrukcje dotyczące higieny warunków sprzedaży ar-tykułów spożywczych. Mimo to nie przestrzegają ich, ponieważ wielu konsu-mentów zaopatrujących się w artykuły spożywcze nie jest świadoma roli jaką spełnia dla jakości zdrowotnej np. produktów mlecznych zachowanie ciągu chłodniczego od producenta do konsumenta.
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu jest koor-dynatorem programu ukierunkowanego na polepszenie warunków transportu i przechowywania produktów przemysłu mleczarskiego pod nazwą "Lubię zimno". Program został opracowany przez Ministra Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej.
  Konsumenci będą więc głównymi adresatami działań informacyjnych i eduka-cyjnych prowadzonych w ramach programu.

  Powrót


  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu informuje! ... i apeluje do właścicieli czworonogów! ... orazW związku z sezonowym wysypem GRZYBÓW Pow. Insp. Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu ostrzega!!!!

  MUCHY są przenosicielami groźnych chorób zakaźnych: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz, letnich biegunek niemowląt, a także niektórych schorzeń grzybicznych i pasożytniczych.
  Przestrzeganie higieny w domu i obejściu jest najważniejszym czynnikiem zabezpieczającym przez owadami i przenoszonymi przez nie chorobami.
  Należy:
  - osłaniać okna i inne otwory siatką plastikową, gazą lub gęstą firaną,
  - rozwieszać lepy w miejscach gromadzenia się much,
  - przechowywać żywność w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem,
  - gromadzić śmieci i odpadki w szczelnych workach foliowych,
  - dezynfekować nieczystości i fekalia wapnem chlorowanym (roztwór 10%) lub wapnem palonym (roztwór 20 %).
  Przestrzeganie w/w zaleceń uchroni nas przed chorobą i jej przykrymi konse-kwencjami.
  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu
  apeluje do właścicieli czworonogów!
  O pilnowanie swoich zwierząt, aby nie brudziły piaskownic i miejsc, gdzie bawią się małe dzieci!
  Uchroni to małe dzieci przed zachorowaniami na groźne choroby odzwierzęce.
  Pamiętaj!
  - zaszczep swojego psa przeciwko wściekliźnie
  - co najmniej dwa razy w roku odrobaczaj swojego psa
  - nie kupuj papug i innych zwierząt niewiadomego pochodzenia
  - myj ręce zawsze po kontakcie ze zwierzętami i ziemią
  - zwróć uwagę na mycie rąk swojemu dziecku!
  W związku z sezonowym wysypem GRZYBÓW
  Pow. Insp. Sanitarny w Golubiu - Dobrzyniu ostrzega:
  1. Nie zbieraj grzybów, których dobrze nie znasz!
  2. Zbieraj tylko te, których jesteś całkowicie pewien - są to grzyby nie mające blaszek!
  3. Nie przechowuj grzybów w workach foliowych, tylko przewiewnych koszy-kach.
  4. Potrawy z grzybów powinny być długo gotowane, smażone lub duszone.
  5. Grzyby są ciężkostrawne, długo pozostają w żołądku, dlatego nie poleca się ich osobom z zaburzeniami trawienia i dzieciom.
  Grzyby niebezpieczne to:
  - niejadalne - powodujące zaburzenia żołądkowe, często o nieprzyjemnym smaku
  - grzyby trujące i śmiertelnie trujące np. muchomor sromotnikowy, zasłonak, piestrzenica kasztanowata, strzępiaki, lejkówka
  Trucizny tych grzybów są odporne na gotowanie!
  Powodują uszkodzenie wątroby i nerek i prowadzą do śmierci.
  Przy podejrzeniu zatrucia grzybami należy:
  - Wywoływać wymioty.
  - Jak najszybciej zgłosić się do szpitala.
  - Zachować grzyby lub potrawy z nich przyrządzone do badania.
  Powrót


  TERMINARZ spotkań mistrzowskich seniorów "Promień I"

  Przedstawiamy terminarz rozgrywek na rundę jesienną. Nasz "Promień I" będzie brał udział w rozgrywkach z klubami: Wda Świecie, Lech Rypin, Pomorzanin Toruń, Zawisza Bydgoszcz, Brda Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, Szubinianka Szubin, Legia Chełmża, Pomowiec Kijewo, Start Radziejów, Włocławia Włocławek, Kasztelan Papowo, TKP Toruń, Ziemowit Osięciny, Jagiellonka Nieszawa, Unia Wąbrzeźno, Zdrój Ciechocinek
  Zapraszamy więc na trybuny. Jesienią rozegranych zostanie 17 spotkań. Cztery z nich już się odbyły. "Promień" grał na wyjeździe z Wdą Świecie, Lechem Rypin i Zawiszą Bydgoszcz oraz na własnym boisku z Brdą Bydgoszcz. Oto terminarz pozostałych 13 spotkań:
  30.08. (środa), godz. 1700 "Polonia" Bydgoszcz - "Promień" Kowalewo Pomorskie
  02.09. (sob.), godz. 1300 "Promień" Kowalewo Pom. - "Szubinianka" Szubin
  06.09. (środa), godz. 1600 "Promień" Kowalewo Pomorskie - "Pomorzanin" Toruń
  09.09. (sob.), godz. 1600 "Legia" Chełmża - "Promień" Kowalewo Pomorskie
  16.09. (sob.), godz. 1300 "Promień" Kowalewo Pomorskie - "Pomowiec" Kijewo
  23.09. (sob.), godz. 1500 "Start" Radziejów - "Promień" Kowalewo Pom.
  30.09. (sob.), godz. 1300 "Promień" Kowalewo Pomorskie - "Włocławia" Włocławek
  07.10. (sob.), godz. 1500 "Kasztelan" Papowo - "Promień" Kowalewo Pomorskie
  14.10. (sob.), godz. 1300 "Promień" Kowalewo Pom. - TKP Toruń
  22.10. (niedz.), godz. 1300 "Ziemowit" Osięciny - "Promień" Kowalewo Pomorskie
  28.10. (sob.), godz. 1300 "Promień" Kowalewo Pomorskie - "Jagiellonka" Nieszawa
  04.11. (sob.), godz. 1100 "Unia" Wąbrzeźno - "Promień" Kowalewo Pomorskie
  11.11. (sob.), godz. 1300 "Promień" Kowalewo Pom. - "Zdrój" Ciechocinek
  (r)
  ... i "Promień II"
  Runda jesienna w sezonie 2000/2001. Pozostało jeszcze do rozegrania 12 spotkań.
  27.08.2000r. 1400 Promień II - Mustang Ostaszewo
  30.08.2000r. 1700 Cukrownia Mełno - Promień II
  3.09.2000r. 1100 Promień II - Unifreeze Miesiączkowo
  10.09.2000r. 1400 Wisła Nowe Dobra - Promień II
  16.09.2000r. 1630 Promień II - Flisak Złotoria
  24.09.2000r. 1400 Jawor Toruń - Promień II
  1.10.2000r. 1400 Promień II - LZS Obrowo
  8.10.2000r. 1400 Chełminianka Chełmno - Promień II
  14.10.2000r. 1530 Promień II - Wiktoria Lisewo
  22.10.2000r. 1400 Piast Łasin - Promień II
  28.10.2000r. 1100 Promień II - Sparta II
  5.11.2000r. 1400 Cyklon Kończewice - Promień II (r)

  Powrót


  H O R O S K O P
  BaranTwój apetyt może poważnie wzrosnąć, bo na horyzoncie pojawia się propozycja niebanalnej i lepiej płatnej pracy. Nie kieruj się sentymentami. Pod względem uczuć też raczej sprzyjający miesiąc. Byle nie przesadzać.
  WagaPo co bierzesz na siebie cudze winy w imię jakichś niby szlachetnych pobudek? Oszukujesz siebie i innych. Ra-czej zmierzaj do całkowitego oczyszczenia atmosfery wokół siebie. Przypływ gotówki lub prezent od bliskiej Ci osoby.
  Byk Jeśli coś nie zostało zrobione w stopniu, który by Cię zadowalał, mów o tym. Nie musisz zaniżać poprzeczki sobie i innym. Dla harmonii wewnętrznej staraj się utrzymać dobre kontakty z najbliższą osobą. Zdrowie bez zastrzeżeń.
  Skorpion Nadchodzące dni przyniosą ocieplenie i ożywienie atmosfery towarzyskiej. Znowu poczujesz się jak ryba w wodzie. Niewykluczona propozycja wspólnego wyjazdu w odległe strony. Finansowo średnio, ale pod koniec miesiąca lepiej
  BliźniętaBy ułatwić sobie pracę musisz dokonać pewnych roszad w swoich poczynaniach. Warto pozyskać osoby skłonne poprzeć Twoje poczynania. Spodziewaj się wiadomości od kogoś o kim chcesz zapomnieć. Rozmowa będzie trudna
  Strzelec Najgorsze są zawsze początki. Trzeba sporo zabiegów, by wzbudzić zainteresowanie drugiej osoby. Postaraj się. Może to ktoś na kogo czekać trzeba było całe życie? Finansowo będzie różnie, ale nie ma powodów do obaw.
  Rak Prawdopodobnie trzeba będzie użyć dodatkowych argumentów, aby zapewnić powodzenie sprawie na której bardzo Ci zależy. Nie zdradzaj się z nimi przedwcześnie, bo nie uzyskasz efektu zaskoczenia. Finansowo kiepsko.
  Koziorożec Zasada wyboru mniejszego zła nie jest najlepszą, bo zawsze ktoś ma pretensje, jednak musisz na coś się zdecydować. Pracy specjalnie Ci nie przybędzie, ale czy aż tak za nią przepadasz? Prawdziwą ostoją spokoju okaże się dom i rodzina.
  Lew Ten miesiąc może być wyjątkowo przyjemny i wesoły, chociaż cokolwiek uciążliwy. Wiele osób zapragnie Cię od-wiedzić i dowiedzieć się co u Ciebie słychać. Spraw urzędo-wych nie odkładaj i lepiej nie bagatelizuj.
  Wodnik Prawdziwych przyjaciół czy sympatii szukasz nie tam gdzie trzeba. Oni są całkiem blisko Ciebie, więc pora przejrzeć na oczy. Dobre notowania dla osób uzdolnionych artystycznie. A może i Ty podpiszesz korzystny kontrakt?
  Panna Miesiąc rozpocznie się od mocnego uderzenia, a potem spokoju też nie będzie. Wy-darzenia potoczą się jedno po drugim, nawet nie zastanowisz się o co w tym wszystkim chodzi. Nie zapowiada się nic złego dla Ciebie. Ot, małe zamieszanie
  Ryby Wybierasz się na wojenkę? Rozchmurz swoje marsowe czoło i przyjaźniej popatrz na otaczającą Cię rzeczywistość. Możliwe spotkanie w gronie ro-dzinnym, ale to już wyjazd i koszty. Jednak w finansach zde-cydowanie lepiej

  Powrót


  Szlakiem nad Jeziorka Duszatyńskie Komańcza - więzienie Prymasa Tysiąclecia... Na szlaku... Piękne dwie tęcze Tama w Solinie Ostatni dzień - humor dopisywał nam przez cały czas

  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna