Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • Życzenia, ogłoszenia etc.
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 24 sierpnia 2000 roku
 • Policja radzi
 • Z prac Zarządu Miasta
 • Spotkanie laureatów
 • Koncesja na wytwarzanie ciepła dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2000/2001
 • Sprzątanie Świata - Polska 2000
 • Powiatowy Festyn Integracyjny - Dożynki 2000
 • Dożynki gminno-parafialne Kowalewo - 2000
 • IX Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej rozegrany
 • Wyścig kolarski "SZLAKIEM UKS"
 • Horoskop
 • Młodzi strażacy na wycieczce - zdjęcia i...
  Życzenia, ogłoszenia etc.

  Z okazji Dnia Seniora jak również 26-lecia Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów oraz "Klubu Seniora" moc najserdeczniejszych życzeń , szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym


  składa
  Burmistrz Miasta
  i Pracownicy Urzędu Miejskiego


  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty, pomyślności, zadowolenia z życia, powodzenia zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym


  składa
  Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie
  oraz pracownicy Urzędu Miejskiego


  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W związku ze zbliżającym się Dniem Łącznościowca pracownikom poczty i telekomunikacji najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zadowolenia w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej


  składa
  Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie
  oraz pracownicy Urzędu Miejskiego


  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W związku z przypadającą w roku bieżącym rocznicą 725-lecia nadania praw miejskich dla miasta Kowalewo Pomor-skie oraz Rokiem Reymontowskim 2000 powstał Społeczny Komitet Obchodów, w skład którego weszli:


  - Pani Sabina Warsicka,
  - Pani Grażyna Chrapkowska,
  - Pani Ewa Szmytkowska,
  - Pan Joachim Kupski,
  - Pan Kazimierz Traczykowski,
  - Pan Mieczysław Domarecki,
  - Pan Jan Góral.

  Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie o wypożyczenie pamiątek, zdjęć oraz innych przedmiotów dotyczących historii naszego miasta, które posłużą do zorganizowania wystawy.
  Pamiątki, zdjęcia, kroniki i inne przedmioty prosimy o dostar-czenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Po-morskim do dnia 30.X.2000r.

  Szczegółowe informacje dotyczące obchodów 725-lecia Kowa-lewa Pomorskiego oraz Roku Reymontowskiego 2000 zostaną podane w Gońcu listopadowym.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  ZAWODY STRZELECKIE

  Burmistrz Miasta w Kowalewie Pomorskim i Rada Sołecka Wsi Kiełpiny


  serdecznie zapraszają na
  IV Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta.
  Zawody odbędą się w dniu 1 października 2000 roku o godz. 10oo
  na strzelnicy sportowej w Kiełpinach.
  Organizatorzy zapewniają bufet na miejscu
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Gratulacje i ...

  W dniu 22 sierpnia 2000r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z p. Martą Szeredy. Pani Marta Szeredy jest absolwentką Zespołu Szkół w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie ukończyła naukę i zdała egzamin dojrzałości z wyróżnieniem.
  Na wniosek Dyrektora w/wym. szkoły Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie po-stanowił uhonorować p. Martę Szeredy upominkiem w postaci książek i kwiatów.
  Jeszcze raz składam serdeczne gratulacje i życzę powodzenia w dalszej nauce.


  M.W.

  Burmistrz Miasta  ... podziękowania
  Pan Poseł Eugeniusz Kłopotek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego
  Polskiego Stronnictwa Ludowego
  z siedzibą w Toruniu

  Składam serdecznie podziękowanie na ręce Pana za ufundowane stypendium w wysokości 1500 zł dla mojego syna Tomasza - ucznia Zespołu Szkół w Kowale-wie Pomorskim


  Z wyrazami szacunku
  Krystyna Jodłowska z synem


  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Telefon dla każdego!

  Rejon Obsługi Klienta w Brodnicy informuje, że w IV kw. br. rozpocznie montaż cyfro-wej sieci dostępowej obejmującej zasięgiem teren naszej gminy. Umożliwi to włączenie około 650 nowych klientów. Koszt dostępu do sieci TP S.A. wynosi 460,00 zł + VAT 22% łącznie 561,20 zł.
  Zakład proponuje dokonanie pierwszej wpłaty w kwocie 200,00 zł i na tej podstawie wykonana zostanie instalacja, następna rata płatna w kwocie 361,20 zł przy zawarciu umowy. Biuro Obsługi Klienta w Golubiu - Dobrzyniu ul. Młyńska 4 udziela zaintereso-wanym pełnej informacji o usługach telekomunikacyjnych oraz przyjmuje wpłaty bez dodatkowych opłat manipulacyjnych. (K.K.)


  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
  87-300 BRODNICA ul. Gajdy 2 tel. (056) 49 836 31 fax (056) 49 836 33

  W Golubiu - Dobrzyniu przy ul. Brodnickiej realizujemy budowę małego, ka-meralnego osiedla mieszkaniowego.
  Wielorodzinne budynki o oryginalnej architekturze zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Doskonałe wyizolowanie przegród zewnętrznych oraz ciepło z wła-snej kotłowni olejowej zapewnią niskie koszty z tytułu ogrzewania. W naszej spółdzielni za 1999r średni sumaryczny koszt utrzymania 1 m2 mieszkania wy-niósł 3,79 zł.
  Oferujemy Państwu:
  - MIESZKANIA WŁASNOŚCIOWE - zapłata 100% wartości,
  - MIESZKANIA LOKATORSKIE - zapłata 30% wartości,
  - GARAŻE I LOKALE USŁUGOWE.
  Podobną ofertą dysponujemy w Brodnicy i w Nowym Mieście Lubawskim. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub w siedzibie Spółdzielni.

  ZAPRASZAMY

  Powrót


  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 24 sierpnia 2000 roku

  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypo-spolitej Polskiej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544) podaje się do publicznej wiadomo-ści informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 8 paździer-nika 2000r.:

  Nr obwodu
  głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  1. Kowalewo Pom. ulice: BATALIONÓW CHŁOP-SKICH, CHOPINA, FOSA JAGIELLOŃSKA, MARII KONOPNICKIEJ, KRÓTKA, MURNA, OGRODOWA, PLAC 700 - LECIA, SZKOLNA, SZPITALNA, TORUŃSKA


  Kowalewo Pomorskie
  Szkoła Podstawowa
  ul. Marii Konopnickiej 13
  tel. 684-10-58

  2. Kowalewo Pom, ulice: AKACJOWA, BRODNIC-KA, DĘBOWA, DRZYMAŁY, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, GŁOGOWA, JAŚMINOWA, JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ, KILIŃSKIEGO, KO-ŚCIUSZKI, 1 MAJA, MALINOWA, MIKOŁAJA Z RYŃSKA, MŁYŃSKA, ODRODZENIA, PLAC WOLNOŚCI, PODBOREK, POZIOMKOWA, STRAŻACKA, 23 STYCZNIA, WRZOSOWA.
  Kowalewo Pomorskie
  Miejsko-Gminny
  Ośrodek Kultury
  Plac Wolności 13
  tel. 684-11-74

  3. sołectwo: ELZANOWO, sołectwo: LIPIENICA, sołectwo: PRUSKA ŁĄKA, sołectwo: WIELKA ŁĄKA Wielka Łąka
  Szkoła Podstawowa
  tel. 684-38-20

  4. sołectwo: FRYDRYCHOWO, sołectwo: KIEŁPI-NY, sołectwo: NAPOLE, sołectwo: PLUSKOWĘ-SY Pluskowęsy
  Szkoła Podstawowa
  tel. 684-15-41

  5. sołectwo: CHEŁMONIE, sołectwo CHEŁMONIEC Chełmonie
  Szkoła Podstawowa
  tel. 684-35-09

  6. sołectwo: MLEWIEC, sołectwo: MLEWO,
  sołectwo: NOWY DWÓR, sołectwo: SREBRNIKI Mlewiec
  Remiza OSP
  tel.684-24-80

  7. sołectwo: BORÓWNO, sołectwo: MARIANY,
  sołectwo: WIELKIE RYCHNOWO, Wielkie Rychnowo
  Szkoła Podstawowa
  tel.684-21-11

  8. Kowalewo Pom. ulice: BRONIEWSKIEGO, GŁÓWNY DWORZEC, MICKIEWICZA, PRUSA, SŁOWACKIEGO, WYSPIAŃSKIEGO, ŻEROM-SKIEGO, sołectwo: BIELSK, sołectwo: SIERA-KOWO, sołectwo: SZYCHOWO, sołectwo: ZA-PLUSKOWĘSY,
  Kowalewo Pomorskie
  Warsztaty Zespołu Szkół
  ul. Odrodzenia 4
  tel. 684-10-41

  Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 8 października 2000r. w godzinach 600-2000

  BURMISTRZ MIASTA /-/ Andrzej Grabowski


  Powrót


  Policja radzi

  Z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadszedł do naszej re-dakcji apel, który jest skierowany nie tylko do posiadaczy samochodów, ale do wszystkich, którym zależy na przeciwdziałaniu kradzieżom aut. Przedstawiamy ten tekst w całości: (r)
  Mając na uwadze przeciwdziałanie przestępczości, a zwłaszcza kradzieży sa-mochodów na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu przesyłam apel do mieszkańców naszego rejonu oraz kilka cennych uwag mogących przyczynić się do zminimalizowania tego typu przestępczości.
  Kradzieże pojazdów stały się realnym faktem na naszym terenie. Najczęściej przestępstwa te dokonywane są w dni targowe, a zwłaszcza w piątki. Łupem zło-dziei padają najczęściej samochody osobowe marki "Fiat 126".
  Kierowco, właścicielu auta - Pamiętaj!
  Kradzieży samochodów najczęściej takich marek jak: fiaty 126p, a z zachod-nich volkswageny, mercedesy, BMW i audi dokonują zarówno profesjonaliści jak i drobni kryminaliści w wieku 17 - 25 lat. Posługują się najczęściej metodą pole-gającą na "przełamanie" zamka w drzwiach samochodu. Dokonują tego za pomo-cą specjalnie ukształtowanych śrubokrętów lub odpowiednio przygotowanych tzw. kluczy surowych. Wśród złodziejskich sposobów na drugim miejscu jest otwieranie drzwi dorobionym kluczykiem; który dostaje się w ich ręce za pośred-nictwem współpracujących ze złodziejami nieuczciwych pracowników warszta-tów i lakierni. Mniej wprawni złodzieje wybijają szyby i uruchamiają silnik zwie-rając na krótko przewody stacyjki, często za pomocą przygotowanej wcześniej kostki.
  Zamki patentowe, autoalarmy, blokady kierownicy nie stanowią istotnej prze-szkody dla złodziei. Więcej kłopotów mają oni z pokonywaniem blokad skrzyni biegów, zamków elektronicznych i kodów komputerowych.
  Musimy jednak pamiętać, że nawet najlepiej zabezpieczany samochód może być ukradziony - np. przez załadowanie na lawetę.
  Złodzieje zazwyczaj działają w grupie składającej się z kilku osób wyspe-cjalizowanych w różnych działaniach. W strukturze najniżej stoją złodzieje. Zle-cenie kradzieży przekazuje im łącznik, zwykle koordynujący w imieniu szefa gangu wszelkie działania. Szef ten jest zazwyczaj osobą uchodzącą za szanowaną, prowadzącą niby legalną działalność gospodarczą. Istotnym ogniwem w grupie są także kurierzy. Do ich zadań należy dostarczenie auta do nabywcy np. poza grani-cami kraju. W trakcie transportu kurierzy są ubezpieczani przez obserwatorów, których zadaniem jest ostrzeganie przed niebezpieczeństwami np. patrolem Poli-cji,
  Ukrywaniem auta zajmują się skoczkowie. Ostatnim ogniwem są paserzy, którzy zajmują się legalizacją pojazdów
  Na ich potrzeby pracują fałszerze dokumentów, mechanicy i warsztaty przebijające numery.
  Chroń swój samochód:
  - nie zostawiaj bagażu i innych przedmiotów na widocznym miejscu, zabieraj je ze sobą lub zamykaj w bagażniku,
  - zainstaluj alarm, włączaj go, a drzwi pojazdu zamykaj za każdym razem, gdy opuszczasz go choćby na chwilę,
  - klucze zabieraj zawsze ze sobą, nawet jeśli samochód stoi w garażu,
  - stosuj immobilizery, ukryte wyłączniki masy, instalacji zapłonowej,
  - oznakuj swój pojazd,
  - stosuj blokady mechaniczne i elektroniczne,
  - samochód zostawiaj tylko na parkingach strzeżonych,
  - nigdy nie zostawiaj w aucie dokumentów i zapasowych kluczyków,
  - nie zabieraj przygodnych pasażerów.
  Policyjny telefon zaufania: 6820272
  "Pomagając policji pomagasz sobie"

  Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu nadkom. Marek Wiśniewski


  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta

  W okresie sprawozdawczym od 25 sierpnia do 15 września 2000r. Za-rząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował trzykrotnie.


  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały:

  - w spr. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedago-gów szkolnych,
  - w spr. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2000r.,
  - w spr. zmian w budżecie,
  - w spr. ustalenia opłaty za ogrzanie 1m3 ciepłej wody użytkowej,
  - w spr. komisji przetargowej,
  - w spr. udzielenia pożyczki,
  - w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej:
  - w spr. majątkowej gminy,
  - w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW,
  - w spr. zmian uchwał w spr. zaciągnięcia pożyczki - dot. zabezpieczenia,
  - w spr. zmiany w części planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pom. - poszerzenie cmentarza w W. Łące,
  - w spr. przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu ogólnego zag. przestrzennego gminy Kowalewo Pom.,
  - w spr. zmiany uchwały dot. wskazania banku prowadzącego obsługę finan-sową gminy,
  - w spr. zmiany uchwały nr 14/98 RM z dnia 19.11.98r. w spr. utworzenia Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - w spr. przeprowadzenia wyborów sołtysa w Wielkim Rychnowie,
  - w spr. stanowiska dotyczącego lokalizacji węzła autostradowego w ciągu autostrady A-1 Gdańsk - Toruń w okolicach Dźwierzna,
  - w spr. ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kowalewo Pom., dodatków do wynagradzania za pracę, a także ich wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - projektu umowy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego,
  - sprzedaży mieszkań w związku z projektem ustawy uwłaszczeniowej,
  - przynależności do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na rzecz utrzymania transportu szynowego,
  - ufundowania nagród dla zwycięskich sołectw w konkursie wieńców dożyn-kowych,
  - zwolnienia Dyrektora Gimnazjum z realizacji pensum dydaktycznego w ilości 5 godzin w roku szkolnym 2000/2001,
  - informacji przedstawionej przez Dyrektora SP Kowalewo Pom. dotyczącej przeniesienia oddziałów mieszczących się w Chełmoniu do SP w Kowale-wie Pom.,
  - wyborów uzupełniających - powołanie Komisji Obwodowej,
  - sfinansowania zakupu dodatkowego kamienia dla sołectw,
  - wykonania nowego orła z koroną przy pomniku w parku,
  - określenia stanowiska wobec przynależności do Ogólnopolskiego Stowa-rzyszenia Samorządów na rzecz utrzymania transportu szynowego.
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - dotację na zakup aparatu EKG dla SPZOZ,
  - umorzenie pożyczki przyznanej na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Murnej, Toruńskiej, Wąskiej, Szpitalnej i Krótkiej",
  - wykup mieszkania,
  - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego we wsi Frydrychowo, na budowę kanalizacji sanitarnej,
  - umorzenie II raty czynszu dzierżawnego,
  - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla in-westycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 52 na odcinku z Elzanowa do W. Łąki,
  - sfinansowanie wyjazdu uczennicy SP Kowalewo Pom. wraz z opiekunem na IV Ogólnopolski Festiwal Śpiewającej Młodzieży "SOLO-bis 2000",
  - wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
  Przetargi:
  - na opracowanie projektu budowlanego, wraz z przedmiarem robót na bu-dowę sieci wodociągowej w miejscowości Dylewo,
  - na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej na 52 na odcinku od miasta Kowalewa Pom. do centrum Frydrychowa,
  - na wykonanie drobnych napraw i malowania pomieszczeń Wiejskiego Do-mu Kultury w Sierakowie,
  - na modernizację kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ko-walewie Pom.
  Ponadto zapoznał się z:
  - informacją dotyczącą zatrudnienia logopedy w Gminnej Poradni Logope-dycznej z siedzibą w Kowalewie Pom.,
  - informacją nt. rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa w W. Rychnowie,
  - informacją dotyczącą akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2000",
  - informacją dotyczącą rozliczenia kolportażu "Gońca Kowalewskiego" za II kwartał 2000r.,
  - informacją dotyczącą projektu "Mała Szkoła",
  - opinią dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego gm. Lubicz,
  - informacją dotyczącą propozycji wniosku o umorzenie podatku,
  - opinią RIO w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
  - informacją dotyczącą otwarcia nowo dobudowanej części SP w Wielkim Rych-nowie,
  - informacją dotyczącą nagród z Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie,
  - informacją dotyczącą koncesji URE,
  - informacją dotyczącą terminu narady z Dyrektorami,
  - z wnioskiem zgłoszonym na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

  D.P.

  Powrót


  Spotkanie laureatów

  W

  dniu 21 września 2000 r. Zarząd Miasta oraz członkowie Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim spotkali się po raz czwarty z laureatami konkursów przedmiotowych oraz imprez sportowych wynikają-cych z wojewódzkiego kalendarza imprez SKS, nauczycielami oraz dyrektorami szkół. Spotkanie było podsumowaniem długiej i ciężkiej pracy zarówno uczniów jak i nauczy-cieli. W nagrodę swoich osiągnięć uczniowie otrzymali od Burmistrza Miasta nagrody w wys. 60 zł do 100 zł wraz z listami gratulacyjnymi, a także listy pochwalne dla rodziców. Uhonorowanych zostało 11 uczniów z następujących szkół:


  SP Wielkie Rychnowo:
  - Michał Aleksiński - za zajęcie III miejsca - laureat w Wojewódzkim Konkursie Ma-tematycznym,
  - Małgorzata Zubko - za zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie "KRÓL ORTO-GRAFII" klas drugich,
  - Sławomir Długosz - za zajęcie I miejsca w Gminnej Olimpiadzie Matematycznej klas trzecich.
  SP Kowalewo Pomorskie:
  - Maciej Trejderowski - za zajęcie II miejsca w II Kujawsko - Pomorskich Indywidu-alnych Biegach Przełajowych,
  - Bartosz Zegarski - za zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie "KRÓL ORTOGRA-FII" klas drugich oraz za zajęcie I miejsca w Gminnej Olimpia-dzie Matematycznej klas drugich,
  - Joanna Cebula - za zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie "KRÓL ORTOGRA-FII" klas drugich,
  - Daria Piątkowska - za zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie "KRÓL ORTO-GRAFII" klas trzecich,
  - Rożyński Grzegorz - za zajęcie III miejsca w II Kujawsko-Pomorskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
  - Monika Zielińska - za zajęcie II miejsca w II Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Gim-nazjalnej,
  - Marlena Cieplińska - za zajęcie II miejsca w II Kujawsko - Pomorskich Indywidual-nych Biegach Przełajowych.
  Publiczne Gimnazjum:
  - Anna Siebers - za zajęcie II miejsca w II Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Gimna-zjalnej.
  Ponadto zgodnie z "Długofalowym programem rozwoju oświaty na terenie gminy Ko-walewo Pomorskie" zostały przyznane przez Burmistrza Miasta nagrody pieniężne dla nauczycieli.
  Do nagrodzonych pedagogów należeli: Bogusława Aleksińska, Jadwiga Olejnik i Małgorzata Szczepańska - ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie oraz Włady-sława Jabłońska, Małgorzata Szczepanowska, Katarzyna Grabowska, Bogdan Oskwarek, Piotr Kurkowski - ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
  Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Na zakończenie Burmistrz podziękował dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za osiągnięcia wysokich wyników w nauce i sporcie.


  Krystyna Faluta


  Powrót


  Koncesja na wytwarzanie ciepła dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Energetyczne Zakład Gospodarki Komu-nalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pom. zobowiązany jest posiadać koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezes Urzędu Energetyki decyzją WCC /885/1571/N/3/2000/ZJ z dnia 7 września 2000r.udzielił na powyższą działalność koncesji, której pierwszą stronę drukujemy celem zapoznania zainteresowanych osób.
  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Energetyczne nowe taryfy ciepła będą podlegały zatwierdzeniu i kontrolowaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


  D.S.


  Powrót


  Dowóz dzieci i młodzieży do szkół 
  w roku szkolnym 2000/2001
  

  Ustawowym obowiązkiem dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimna-zjum na terenie gminy Kowalewo objętych jest 220 uczniów na ogólną liczbę uczniów w gminie 1414 osób, co stanowi około 16 %. Liczba uczniów dowożo-nych do poszczególnych szkół przedstawia się następująco:
  Szkoła Podstawowa Kowalewo Pom. - 71 osób
  Szkoła Podstawowa Pluskowęsy - 26 osób
  Szkoła Podstawowa Mlewo - 13 osób
  Szkoła Podstawowa W.Rychnowo - 17 osób
  Szkoła Podstawowa Wielka Łąka - 27 osób
  Gimnazjum Publiczne w Kowalewie Pom. łącznie z oddziałami zamiejscowymi - 66 osób
  Usługę dowozu na mocy zawartego porozumienia sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.
  Zgodnie z ustalonym i uzgodnionym z dyrektorami poszczególnych szkół regu-laminem dowozu obejmującym godziny dowozu i odwozu dzieci miejsca przy-stanków autobusu ZGKiM dowozi dzieci i młodzież dwoma własnymi autobusa-mi zgodnie z trasami.
  Trasa Nr 1 - dowóz do Szkół Podstawowych w W.Rychnowie i Mlewie oraz Oddziału Zamiejscowego Gimnazjum Publicznego w W.Rychnowie. Trasa dowozu wynosi 71 km dziennie, realizowany jest 1 przywóz i dwa odwozy obejmujące uczniów z następujących sołectw: Sierakowo, Srebrniki, Mariany, Mlewiec, Mlewo i W.Rychnowo.
  Trasa Nr 2 - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kowalewie Pomor-skim. Trasa dowozu wynosi 88 km dziennie, realizowane są dwa przywozy i dwa odwozy obejmujące uczniów z następujących sołectw: Lipienica, Chełmonie, Chełmoniec z Gapą, Bielsk.
  Trasa Nr 3 - dowóz do Szkoły Podstawowej i Oddziału Zamiejscowego Gimnazjum Pu-blicznego w Pluskowęsach. Trasa dowozu wynosi 67 km dziennie realizowany jest jeden przywóz i dwa odwozy obejmujące uczniów z następujących sołectw: Frydrychowo, Plu-skowęsy, Kiełpiny z Piątkowem i Dylewem.
  Dla dzieci uprawnionych do dowozu i nie objętych zorganizowanym dowozem zwróco-no się do dyrektorów szkół z prośbą o dostosowanie planu lekcji do godzin kursowania autobusów i wykupiono bilety miesięczne na linie PKS. Bilety wykupiono dla uprawnio-nych uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziału Zamiejscowego Gimnazjum Publicznego w Wielkiej Łące zamieszkujących w sołectwach Elzanowo i Pruska Łąka. Zostaną rów-nież zapewnione bilety miesięczne na linie PKS dla uprawnionych uczniów z sołectwa Zapluskowęsy.
  Sprawa dowozu dzieci i młodzieży do szkół jest na bieżąco analizowana pod kątem sprawnego dowozu i odwozu, miejsc zbiórek dzieci z dostosowaniem ich do wniosków dyrektorów szkół, sołtysów oraz liczby dzieci dojeżdżających na poszczególnych trasach.
  Na dzień dzisiejszy do sprawowanego dowozu nie wniesiono żadnych uwag, a w przy-padku ich wystąpienia będą one natychmiast korygowane.

  J.J.

  Powrót


  Sprzątanie Świata - Polska 2000
  

  W dniach 08-09 września br. na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie przeprowadzona została kolejna akcja "Sprzątanie Świata - Polska ". Udział w niej wzięły dzieci i młodzież wszystkich szkół z terenu miasta i gminy tj. Ze-społu Szkół z Kowalewa, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz młodzież z warsztatów terapii zajęciowej i świetlicy socjoterapeutycznej.
  Nie zabrakło też najmłodszych uczestników corocznych akcji, a więc dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. Entuzjazm i zaangażowanie mło-dzieży oraz liczny jej udział w akcji przyczyniły się do poprawy estetyki naszego środowiska.
  W sprzątaniu wzięło także udział 13 sołectw: Srebrniki, Szychowo, Mariany, Nowy Dwór, Chełmonie (przy udziale OSP), Kiełpiny, Elzanowo, Pluskowęsy, Borówno, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Mlewo, Zapluskowęsy.
  Ponadto do akcji aktywnie włączyli się pracownicy Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Spółdzielni SCh oraz Spółdzielni Pracy Branży Odzieżowej "ZGODA". W kampanii udział wziął również Komitet Osiedlowy Osiedla Brodnickiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Kowalewa.
  Za organizację i przebieg akcji odpowiedzialny był Sztab Koordynacyjny powołany przez Burmistrza Miasta. Na terenie wsi koordynatorami akcji były Rady Sołeckie. Uczestnicy akcji otrzymali rękawice ochronne i worki na odpady przekazane przez sponsorów. Dzięki ich ofiarności akcja przebiegła sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Za transport nieczystości z terenu miasta odpowiedzialny był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który nieodpłatnie wywiózł 55 m3 nieczystości. Własny transport nieczystości na wysypisko zapewnił Zespół Szkół w Kowalewie, który dokonał wywozu 36 m3 śmieci oraz sołectwa: Srebrniki - 10 m3, Mlewo - 3 m3, Chełmonie - 11 m3, Wielka Łąka - 4 m3, Kiełpiny - 5 m3 i Zapluskowęsy - 25 m3. Ogółem w dniach 08-09 września br. w akcji "Sprzątanie Świata-Polska 2000" na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom. udział wzięło 1.741 osób. Dokonano wywozu 149 m3 śmieci.
  Swoim zasięgiem akcja objęła miejsca użyteczności publicznej takie jak: parki, skwery, dworce PKP, przystanki PKS, rowy i pobocza dróg, tereny szkół i zakładów pracy, cmentarze, brzegi jeziora i rzeki. Efekty sprzątania to 72,5 km uporządkowanych poboczy dróg i rowów oraz 20,1 ha terenów.
  Dla uczestników akcji w dniu 09 września zorganizowany został festyn w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., którego współorganizatorami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa. Pomimo niesprzyjającej pogody udział w nim wzięła duża grupa dzieci. Były konkursy i zabawy. Uczestnikom przygrywał miejscowy zespół "Renesans".
  Wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie naszego miasta i gminy oraz sponsorom, dzięki ofiarności których akcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie składam gorące podziękowania.
  Mam też nadzieję, że w przyszłości weźmie w niej udział jeszcze większa ilość osób, dla których ochrona środowiska i poprawa estetyki naszej gminy stanowią ważny element codziennego życia.

  G.K.
  gon805.jpg gon806.jpg gon807.jpg


  SPRZĄTANIE ŚWIATA W PLUSKOWĘSACH

  Jak co roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". Zaopatrzeni w sprzęt i narzędzia ochoczo ruszyli do pracy. Każda klasa miała wyznaczony obszar do sprzątania. Zostały uprzątnięte tereny wokół szkoły (front, plac zabaw, boisko) oraz przystanki PKS i pobliski park. Natomiast starsi uczniowie porządkowali lasek w Kiełpinach. Całej akcji towa-rzyszyła piękna pogoda i miła atmosfera. Cieszyliśmy się, że wspólnie mogliśmy choć trochę przyczynić się do poprawy estetyki naszego otoczenia.


  Dyrektor Szkoły

  Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

  Powrót


  Powiatowy Festyn Integracyjny - Dożynki 2000

  W dniu 27 sierpnia Powiatowy Festyn Integracyjny - Dożynki 2000 rozpoczął się o godz. 10.30 mszą świętą dziękczynną. Po mszy przystąpiono do prowadze-nia kulturalno - sportowej rywalizacja gmin.
  W klasyfikacji generalnej gmina Kowalewo Pomorskie zajęła II miejsce. Repre-zentanci gminy zwyciężyli w rywalizacji o miano najlepszego zespołu artystycz-nego. Pierwszą nagrodę wyśpiewały solistki Marta Moszczyńska i Katarzyna Mul uczennice Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom., których opiekunem jest p.Krystyna Bilska oraz zespół wokalno instrumentalny "SYNWOX" w składzie Monika Dulka, Kamila Kuczyńska, Marek Kraśniewski, Rafał Nadworny i Mi-chał Podlaszewski działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ko-walewie Pomorskim. Miss Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została również reprezentantka naszej gminy p.Justyna Gałkowska z Wielkiej Łąki.
  Sukcesem drużyny TKKF Kowalewo Pom. zakończył się powiatowy turniej piłki siatkowej drużyn żeńskich. Drużynę stanowiły: Aleksandra Wesołowska, Monika Ciechanowska, Lucyna Ratyńska, Małgorzata Sobocińska i Dorota Piąt-kowska.
  W pozostałych konkurencjach gminę reprezentowali:
  - w konkursie wieńców dożynkowych (gminę reprezentowały wieńce z sołec-twa Szychowo i Zapluskowęsy). Wieniec z sołectwa Szychowo zajął II miej-sce.
  - w konkurencji bieg w workach gminę reprezentowały dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej,
  - w konkurencji przeciągania liny - reprezentancja gminy OSP W. Rychnowo zajęła II miejsce,
  - w konkursie wiedzy rolniczej gminę reprezentował p. Leszek Żukowski z Szychowa,
  - w konkursie wiedzy o powiecie - reprezentantem gminy był p. Joachim Kup-ski z Kowalewa Pomorskiego.
  - we współzawodnictwie przewodniczących rad wystąpił p. Zdzisław Czar-nomski.
  W trakcie prowadzonej rywalizacji gmin odbywały się imprezy towarzyszące: wyścigi zaprzęgów konnych, pokazy sprawności straży pożarnej, zawody węd-karskie i wiele atrakcyjnych wystaw.
  Wszystkim uczestnikom reprezentującym gminę Kowalewo Pomorskie na do-żynkach powiatowych składamy serdeczne podziękowania. (J.J.)

  (r)

  Powrót


  Dożynki gminno-parafialne Kowalewo - 2000


  W dniu 3 września odbyły się dożynki gminno - parafialne Kowalewo 2000. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się wyprowadzeniem z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury licznie zebranych pocztów sztandarowych, na czele ze sztandarem gminy Kowalewo Pom. Podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Kowalewie Pom. poświecono chleb i złożone płody rolne. Na-stępnie korowód w asyście orkiestry dętej z Chełmińskiego Domu Kultury przeszedł ulicami miasta na stadion miejski, gdzie odbyły się dalsze uroczystości dożynkowe.
  Starostami tegorocznych dożynek byli: p.Małgorzata Grzelak z Pruskiej Łąki i p.Jan Krawczyk z Napola. Asystentami starostów byli : p.Karolina Rutkowska z Bielska oraz p.Wiktor Karczewski z Wielkiej Łąki. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli zaproszeni goście min. p.Eugeniusz Kłopotek - poseł na Sejm RP, p.Michał Joachimowski - wicewojewoda kujawsko-pomorski, p.Wojciech Żuchniewski - Nadolski - dyrektor Ośrodka Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego, p.Ryszard Szymczak - starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego, p.Elżbieta Kuciak-Olszewska - wiecestarosta powiatu golubsko - dobrzyńskiego, radni, księża, sołtysi, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych.
  Starostowie dożynek na ręce Burmistrza Miasta złożyli chleb dożynkowy, a de-legacje z 22 sołectw przekazały wieńce dożynkowe na ręce księży, członków zarządu miasta, radnych, przedstawicieli władz wojewódzkich i parlamentarzysty p.Eugeniusza Kłopotka. Podczas uroczystości dożynkowych zasłużonych rolni-ków uhonorowano nadaną przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wniosek Zarządu Miasta odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa". Odznakę otrzy-mali: p.Bohdan Szczekocki, p.Edward Chamski, p.Krzysztof Siebers, p.Grzegorz Woźniczka, p.Zdzisław Ciesielski, p.Gabriel Łasiński, p.Henryk Wójec, p.Andrzej Boniecki, p.Paweł Strzelecki i p.Roman Bugajski. Uroczy-stej dekoracji dokonał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Burmistrz Mia-sta.
  Dalsza część dożynek gminnych przyjęła formę rozrywkowo-sportową, wzno-wiono rozgrywki turnieju międzysołeckiego, gdzie po bardzo emocjonującej grze zwycięstwo odniosła drużyna sołectwa Frydrychowo. Przeprowadzono turniej sołectw w następujących konkurencjach: rzut beretem na odległość, przeciąganie liny, bieg w workach dla dzieci. Wśród zgłoszonych sołectw bezkonkurencyjnym okazało się sołectwo Wielkie Rychnowo, 2 miejsce zajęło sołectwo Bielsk, 3 miejsce sołectwo Zapluskowęsy. Zawodnicy zwycieskiego sołectwa zostali uho-norowani upominkami.
  W konkursie wieńców dożynkowych pierwsze miejsce zajęło sołectwo Szy-chowo, drugie sołectwo Wielka Łąka, trzecie miejsce sołectwo Bielsk oraz wyróżniono dwa wieńce: wieniec z sołectwa Mlewiec i sołectwa Chełmoniec.
  Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower górski, jak również liczne wystawy: wystawa prac uczniów Zespołu Szkół, nowości w rolnictwie prezentowane przez Rejonowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu i Stowarzyszenie Rolników Indywidualnych STOROL, wystawa i sprzedaż kwiatów przygotowana przez p.Elżbietę Róg, degustacja i sprzedaż win realizowana przez Piwnice Win Importowanych w Toruniu, wystawa trofeów łowieckich wykonana z inicjatywy p. Andrzeja Szczekockiego, a także stoisko Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc S.A. prezentujące własną ofertę.
  Ponadto licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz goście mieli możliwość skosztowania chleba dożynkowego z miodem, owoców przekazanych z poszcze-gólnych sołectw, galanterii mleczarskiej sponsorowanej przez Toruńską Spół-dzielnię Mleczarską, słodyczy sponsorowanych przez Pacific sp. z o.o. Toruń.
  Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości dożynkowych i Międzysołeckiego Turnieju Piłki Nożnej. J.J.

  gon8010.jpg gon8012.jpg gon8013.jpg gon808.jpg gon809.jpg


  Do "Gońca Kowalewskiego" przed dożyn-kami nadszedł e-mail następującej treści:
  Panu Andrzejowi Grabowskiemu bur-mistrzowi miasta serdecznie dziękuję za zaproszenie na dożynki 2000.
  Niestety nie mogę wziąć w nich udziału, ale wszystkim tym, którzy przy-czynili się do ich organizacji zasyłam serdeczne gratulacje oraz pozdrowienia. Życzę jeszcze większych sukcesów w przyszłym roku.
  Przy okazji pozdrawiam przyjaciół oraz sympatyków z Kowalewa.
  Janek Łęgowski ("Nucha") z rodziną
  Pfeffingen, Szwajcaria


  Informujemy, że osoby zainteresowane zakupem lub wypożyczeniem kasety video z gminnych uroczystości dożyn-kowych odbytych w dniu 3 września 2000r. w Kowalewie Pomorskim mogą zgłaszać się do p.Edyty Jasińskiej, pokój nr 4 w tut. Urzędzie. Koszt zakupu kasety wynosi 18,00 zł, natomiast wypożyczenie jest bezpłat-ne. W przypadku zniszczeniu kasety pobierana będzie opłata jak przy zaku-pie. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w sekretariacie tut. Urzędu można nabyć zdjęcia z uroczystości dożynko-wych. (E.J.) Powrót


  IX Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej rozegrany

  W dniach 2 - 3 września odbył się IX Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Z uwagi na licznie zgłoszone drużyny sołeckie i komitetów osiedlowych turniej rozpoczęto w dniu 2 września rozgrywkami eliminacyj-nymi na boisku w Wielkie Łące. Ze zgłoszonych drużyn sołectw Bielsk, Pluskowęsy, Wielka Łąka, Elzanowo, Kiełpiny, Wielkie Rychnowo, Sierakowo, Szychowo, Frydry-chowo, Mlewiec i Srebrniki oraz komitetów osiedlowych Nr 1 i 2 zwycięsko z poszcze-gólnych grup eliminacyjnych wyszły: grupa I - sołectwo Sierakowo, grupa II - KO Nr 1 Osiedle Brodnickie, grupa III - so-łectwo Frydrychowo, grupa IV sołectwo Pluskowęsy.
  Mecze półfinałowe i finałowe rozegrano w dniu 3 września na stadionie miejskim w Kowalewie Pomorskim. Po zaciętej walce i serii rzutów karnych zwycięzcą turnieju zo-stała drużyna sołectwa Frydrychowo, 2 miejsce zajęła drużyna Osiedla Brodnickiego, 3 miejsce sołectwo Pluskowęsy i 4 miejsce drużyna sołectwa Sierakowo.
  Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Puchar Przechodni, dyplom oraz cenne nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymały również trzy kolej-ne drużyny turnieju. Ponadto fundator 3 cennych nagród rzeczowych wręczył upominki najlepszym zawodnikom turnieju. Nagrody otrzymali :
  Sebastian Waszewski - zawodnik drużyny sołectwa Pluskowęsy
  Sebastian Kopczyński - zawodnik drużyny osiedla Brodnickiego
  i Maciej Ziółkowski - zawodnik drużyny sołectwa Frydrychowo
  Zwycięzcami dotychczas odbytych turniejów były następujące sołectwa i komitety osie-dlowe:
  1992 - sołectwo Wielka Łąka, 1996 - sołectwo Wielka Łąka
  1993 - sołectwo Wielkie Rychnowo, 1997 - sołectwo Bielsk
  1994 - komitet osiedlowy - Os. Brodnickie 1998 - sołectwo Wielka Łąka
  1995 - sołectwo Wielka Łąka 1999 - sołectwo Srebrniki/Mlewiec
  2000 - sołectwo Frydrychowo
  Już dziś zapraszamy wszystkich sympatyków tego turnieju na jubileuszowy - X Turniej Międzysołecki w roku przyszłym. J.J.


  Powrót


  Wyścig kolarski "SZLAKIEM UKS"

  W niedzielę 20 sierpnia 2000 r. odbył się wojewódzki wyścig kolarski "SZLAKIEM UKS", zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Pluskowęsach i UKS "ZRYW". Wzięło w nim udział 91 zawodników reprezentujących m.in.: "Romet" Bydgoszcz, "Emdek-Budpol" Bydgoszcz, "Lechię" Gdańsk, "Szaniec" Świecie n. Osą, "SPRECyro-graf" Olsztyn, UKS-y z Grudziądza, "Omegę" Gruta, "Iskrę" z Małej Nieszawki, "Stal Tęczę" Górale, "Izolację" Chełmża, "Żaka" Gronowo, "Wartę" Działyń, "Skarpę" Toruń i UKS Pluskowęsy.
  Zawodnicy obu płci startowali w następujących kategoriach: żak, młodziczka, młodzik, juniorka młodsza oraz męska grupa początkujących kolarzy.
  Zawodnicy zaliczali trasę: Kowalewo Pomorskie , Sierakowo, Orzechówko, Orzechowo, Kowalewo Pomorskie. Runda wyścigu liczyła 12,5 km. Startujący w kategoriach: żak i młodziczka mieli do przemierzenia jedną rundę. Natomiast młodzicy i juniorki młodsze - trzy rundy.
  Otwarcia imprezy dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach mgr Reanata Kałuża na boisku SP w Kowalewie Pomorskim, a meldunek przewodniczącego komisji sędziowskiej odebrał członek zarządu miasta pan Jerzy Kaźmierkiewicz.
  Następnie zawodnicy udali się na start, jednocześnie metę, przy Warsztatach Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Nad prawidłowością wyścigu czuwało 5 sędziów. Przy zabezpieczaniu trasy wyścigu pracowała m.in. pani mgr Bożena Wasilewska oraz poli-cjanci z Komend Powiatowych Policji z Golubia - Dobrzynia i z Wąbrzeźna oraz poli-cjanci z Komisariatu Policji w Kowalewie Pomorskim. Pilotaż natomiast powierzono panu Jerzemu Chądzyńskiemu, koniec "peletonu" asekurował pan Jerzy Kaźmierkiewicz wraz z panią Dyrektor. Nad bezpieczeństwem startujących czuwali pracownicy służby zdrowia, którzy opatrywali nieliczne otarcia, gdyż nie miały miejsca poważniejsze kolizje.
  Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Łukasz Behrendt w kategorii żak z UKS "Stal Tęcza" Górale; Alicja Szczepańska w kategorii młodziczka z "Izolacji" Chełmża; Mateusz Czapla w kategorii młodzik z "Żaka" Gronowo, ponadto Katarzyna Jagusiak w kategorii juniorka młodsza z UKS "Stal Orion" Ruda - Grudziądz. Zawodni-cy, którzy uplasowali się na pierwszych pięciu lokatach otrzymali cenne nagrody, zaku-pione z funduszu gminnego organizatora sportu.
  Impreza mogła się odbyć dzięki pomocy rzeczowej i środkom przekazanym przez: p.G.Bieleckiego, p.A.Bas, p.H.iA.Boluk-Sobolewskich, p.B.Czerniak, p.J.Dębowskiego, p.S.Krauzewicza, p.W.Markiewicza, p.P.Mielczarskiego, p.M.Motyckiego, p.A.Olkowską i p.M.Milczarka, p.L.Szczekocką, p.W.Wiśniewskiego oraz firmy: Trejderowski-CON-KRET, Kropkowski-OLKOP, ELJOT s.c. Frydrychowo.
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach wraz z Zarządem UKS "Zryw" dziękują wszystkim sponsorom i osobom, których pomoc rzeczowa i finansowa umożliwiły zorga-nizowanie wyścigu. Dziękujemy również miłośnikom kolarstwa za przybycie i doping.
  Do zobaczenia w sezonie 2001.


  Dyrektor Szkoły - Renata Kałuża


  Powrót


  H O R O S K O P
  BaranNie zapominaj o tym, że róże też mają kolce. Gdyby nie było zmartwień, trudno byłoby docenić radość. Nie będą to zresztą duże zmartwienia - ot, takie sobie. Nadal opiekuje się Tobą Słońce. Pozostaw trochę energii dla domu.
  WagaW pracy małym wysiłkiem osiągniesz wielkie rezultaty. A Merkury gwarantuje Ci niespodziewane zyski. Nie próbuj przedłużać sobie w pracy urlopu. Zaległości trzeba zlikwi-dować. Nie jest ich tak dużo. W weekendy odpoczywaj!
  Byk Czekają Cię liczne imprezy i ciekawe spotkania. Samotne Byki znajdą się pod urokiem jakiegoś Lwa. Nie szalej jednak z wydawaniem pieniędzy na przyjemności. W przeciwnym razie grozi Ci załamanie się bu-dżetu.
  Skorpion Gdy się jest szczęśliwym, czas szybko mija. Dla Ciebie ten miesiąc będzie wyjątkowo krótki. Wiele towarzyskich spotkań i to najczęściej w plenerze. Dzięki temu praca nie wyda się męcząca. Pojawia się ktoś...
  BliźniętaTwój zasadniczy stosunek do życia utrudnia Ci kontakt z ludźmi. Rozluźnij się. Cicha woda brzegi rwie, a kropla drąży skałę. Jeśli sobie to zapamiętasz i nie zabraknie Ci cierpliwości, zdobędziesz to czego pragniesz.
  Strzelec Ktoś Ci zacznie rzucać kłody pod nogi i obgadywać za plecami. Udawaj, że tego wszystkiego nie dostrzegasz. Twoja obojętność najbardziej go zdenerwuje. Spodziewaj się bardziej niż zwykle ożywionego życia towarzyskiego.
  Rak Znów trzeba będzie przyzwyczajać się do normalne-go rytmu codzienności. Do wspomnień raczej nie wracaj. Było, minęło... Jednak gwiazdy radzą, by spróbować poznać sekrety kart. Nie musisz przy tym wierzyć we wróżb
  Koziorożec Nowe dyspozycje w pracy nie wzbudzą Twojego zachwytu. Ba, ale kto u schyłku lata kocha się męczyć. Jednak musisz się dostosować. Niełatwy miesiąc dla wrażliwych Koziorożców. Zadbaj więc o pogodę ducha.
  Lew Jedno masz jak w banku - nie grozi Ci nuda. Będziesz podejmować gości i brylować w towarzystwie. Czy Cię jednak na to wszystko stać? Czeka Cię próba sił. Zmobilizuj się jeśli chcesz wyjść z niej zwycięsko. Spróbuj, warto!
  Wodnik Trudne działania, ale towarzystwo doborowe zaspokoi Twoją ambicję. Szukaj dodatkowych dochodów. Gwiazdy sprzyjają ambitnym. Dopływ funduszy pozwoli na przeprowadzenie koniecznych inwestycji domowych
  Panna W tym miesiącu staraj się już zapanować nad uczuciami, unikaj zazdrości. Masz okazję wyjechać? Więc na co czekasz? Odkryjesz nowe urokliwe zakątki. Zapomnisz o dołkach i stołkach. I o to chodzi. Zdystan-suj się do "doradców".
  Ryby Tak to już jest, gdy jedni odpoczywają, inni muszą pracować za dwoje. Pociesze-niem niech będzie myśl, że urlop w październiku też może być piękny. Nareszcie będziesz mógł odetchnąć pełną piersią i zająć się swoim hobby.

  Powrót


  Młodzi strażacy na wycieczce

  W dniu 29 sierpnia 2000 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim zorganizował wycieczkę dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , w której udział wzięło 34 członków. Członkowie wycieczki zwizytowali jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu: na Rubinkowie, przy ul. Legionów, ul. Paderewskiego oraz jednostkę PSP w Chełmży.
  Zasadniczym celem wycieczki było zapoznanie młody narybek strażactwa ochotniczego z nowoczesnym sprzętem pożarniczym i ratownictwa technicznego, jakim dysponują jednostki PSP na terenie naszego województwa. Młodzi strażacy z wielkim zainteresowaniem obserwowali działanie demonstrowanego sprzętu nowoczesnego, który obecnie wyprzedza wszystkie rodzaje sprzętu stosowanego w poprzednich czasach.
  Wycieczka ta mocno zmobilizowała młodych strażaków do udziału w działaniach tak szlachetnej organizacji jaką jest OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA.

  Komendant Miejsko-Gminny Straży Pożarnej
  st. ogn. Ksawery Rożyński  gon801.jpg gon802.jpg gon803.jpg gon804.jpg
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna