Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Z prac Zarządu Miasta i Z życia Rady Miejskiej
 • "Ze Szwajcarii do Wojewody"
 • "Śmieci po nowemu"
 • Wieści ze szkół
  MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY im. Władysława Stanisława Reymonta


  Uchwałą Rady Miejskiej na uroczystej sesji w dniu 11 listopada br. nadano imię Władysława Stanisława Reymonta Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim. Uroczystości zbiegły się z obchodami 725-lecia nadania praw miejskich dla miasta Kowalewo Pomorskie, Rokiem Reymontowskim 2000 oraz Narodowym Świętem Niepodległości.
  O godz. 1045 w Kościele Parafialnym w Kowalewie Pomorskim odprawiona zo-stała msza św. za Ojczyznę. Po mszy złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych na Placu Wolności.
  Dalsze uroczystości odbyły się w M-GOK, które rozpoczęto sesją Rady Miej-skiej z wprowadzeniem sztandaru gminy, po czym odsłonięta i poświęcona zo-stała tablica nadania imienia Władysława Stanisława Reymonta Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim.
  Rys historyczny odczytał pan Joachim Kupski. Podczas uroczystości w części artystycznej wystąpił chór dziewczęcy działający przy M-GOK i chór z LO z Golubia-Dobrzynia, którymi dyrygował p.Mieczysław Domarecki.
  W krasomówczym wystąpieniu walory Kowalewa Pomorskiego przedstawiła Iwona Wichrowska. Od godz. 1700 rozpoczęła się zabawa taneczna, na której grał zespół SYSTEM-S.
  Wszystkim osobom, które udostępniły pamiątki, zdjęcia, kroniki na wystawę poświęconą historii naszego miasta, która zaprezentowana została w dniu 11 li-stopada 2000r. w M-GOK w Kowalewie Pomorskim
  SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
  składa
  Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pomorskim


  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim składa
  SERDECZNE PODZIĘKOWANIA za pomoc w organizacji obchodów
  725-lecia miasta Kowalewo Pomorskie i Roku Reymontowskiego 2000
  SPOŁECZNEMU KOMITETOWI OBCHODÓW 725-lecia MIASTA KOWALEWO POMORSKIE, a szczególnie p. Mieczysławowi DOMARECKIEMU
  i p. Joachimowi KUPSKIEMU za przygotowanie rysu historycznego o naszym mieście
  i programu artystycznego w dniu 11 listopada 2000r.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Serdeczne podziękowanie dla p. Grażyny Róg
  za nieodpłatne wypożyczenie kwiatów
  do dekoracji na uroczystości w dniu 11 listopada 2000r.
  składa
  Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pomorskim


  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta

  W okresie sprawozdawczym od 5 października do 22 listopada 2000r. Za-rząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował pięciokrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:
  zmian w budżecie
  - odwołania dyrektora SP w W. Łące
  - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP
  - wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej powołanej w celu roz-strzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w W. Łące
  - wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej
  - w spr. składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Gminnej Po-radni Logopedycznej w Kowalewie Pom.
  - składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Poradni Logope-dycznej w Kowalewie Pom.
  - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Poradni Logope-dycznej w Kowalewie Pom.
  - opłat za wywóz nieczystości stałych
  - przedstawienia projektu budżetu na 2001r.
  - zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Poradni Logopedycznej w Kowale-wie Pom.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej doty-czącymi:
  spraw majątkowych
  - partycypacji gminy Kowalewo Pom. w kosztach rozbudowy wysypiska w Kamionkach
  - wdrożenia indywidualnego rozlicze-nia budynków komunalnych za energię
  - dotacji dla ZGKiM
  - zmian w budżecie /dodatkowe zmia-ny/
  - budowy obiektu szkolnego na terenie Kowalewa Pom.
  - zamiaru likwidacji SP w Mlewie
  - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na sta-nowisko dyrektora SP w W. Łące
  - składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Poradni Logope-dycznej w Kowalewie Pom.
  - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na sta-nowisko dyrektora Gminnej Poradni Logopedycznej w Kowalewie Pom.
  - określenia stawek za jeden kilometr przebiegu
  - utworzenia spółki prawa handlowe-go (na rozbudowę i eksploatację wy-sypiska)
  - dotacji dla ZGKiM - koszty utrzy-mania schroniska dla zwierząt
  - zmiany do Regulaminu Organiza-cyjnego
  - ustalenia czasu pracy placówek han-dlowych i usługowych na ter. miasta i gminy Kowalewo Pom.
  - wyrażenia zgody na zawarcie "Poro-zumienia" z powiatem Grudziądz dotyczącym przekazania śr. finan-sowych na realizowanie obowiązku szkolnego przez ucznia poza terenem gminy Kowalewo Pom
  - zmiany uchwały o zaciągnięciu po-życzki z WFOŚiGW w Toruniu
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - dofinansowania remontu dróg gmin-nych
  - zmiany systemu wywozu nieczysto-ści stałych i opłat z tym związanych
  - form i sposobów przekształcenia ZGKiM
  - sprzedaży magazynu w Elzanowie
  - aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego
  - postanowienia w spr. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  - zajęcia stanowiska w spr. handlu w okresie Święta Zmarłych na terenach w pobliżu cmentarzy
  - Gminnego Organizatora Sportu
  - promocji gminy na płycie multime-dialnej CD
  - przejęcia działki położonej w Lipie-nicy od AWRSP
  - instalacji nowych punktów świetl-nych na drogach nie gminnych w 2001r.
  - cen energii cieplnej z kotłowni ko-munalnych
  - zmiany wizerunku orła na pomniku w parku
  - wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  - wydania zezwolenia na prowadzenie handlu obwoźnego
  - imprezy plenerowej "Piknik Rodzin-ny z Radiem Las Vegas"
  - regulaminu porządku i zasad korzy-stania z pomieszczeń wspólnych i pokoju dla osób bezdomnych
  - budowy wiaty w Chełmoniu
  - wypowiedzenia opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego
  - wydania postanowienia w spr. sprzedaży alkoholu
  - naliczenia opłat za handel poza tar-gowiskiem i zajęcie pasa drogowego
  - przystąpienia do współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - dofinansowanie turnieju szachistów - Mistrzostwa Makroregionu Juniorów
  - zwrot kosztów przejazdu dla na-uczycieli ze Szkoły Podstawowej w W. Łące
  - kupno lub dzierżawę części działki
  - kupno mieszkania
  - wynajem mieszkania w budynku SPZOZ w Wielkim Rychnowie
  - dofinansowanie kosztów przejazdu na zajęcia studiów podyplomowych.
  - nie odprowadzanie opłaty targowej za listopad i grudzień
  - przedłużenie zawieszenia działalno-ści gospodarczej
  - zakup autoklawu do szkolnego gabi-netu stomatologicznego
  - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wyjazdu uczennicy wraz z opiekunem na Ogólnopolski Kon-kurs Krasomówczy do Legnicy
  - dofinansowanie kursu "Menedżer organizacji imprez sportowych"
  Przetargi:
  - na ubezpieczenia majątkowe
  - na sprzedaż magazynu w Elzanowie
  - na odśnieżanie dróg gminnych
  - na opracowanie ewidencji ulic
  - informacyjnie na temat przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowią-cych własność powiatu golubsko-dobrzyńskiego
  Ponadto zapoznał się z:
  - informacją na temat modernizacji kotłowni w budynku UM
  - pismem z Kuratorium Oświaty w spr. uzgodnienia składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kan-dydata na dyrektora Gminnej Porad-ni Logopedycznej
  - informacją o dodatkowych zmianach w budżecie na 2000r.
  - informacją w spr. poparcia noweli-zacji ustawy prawa o ruchu drogo-wym
  - informacją nt. spotkania Zarządu Miasta z sołtysami
  - informacją nt. spotkania z zarządem LKS i zawodnikami
  - informacją nt. ciepła z Urzędu Re-gulacji Energetyki
  - informacją nt. zagospodarowania obiektu SP w Chełmoniu
  D.P

  Z życia Rady Miejskiej
  W dniu 11 listopada 2000 roku w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. odbyła się XXIII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.
  W sesji udział wzięli: radni powiatu golubsko - dobrzyńskiego, radni naszej gminy, radna elekt, Zarząd Miasta z Burmistrzem, Komitet Obchodów 725-lecia nadania praw miejskich dla miasta Kowalewo Pom. oraz Roku Reymontowskiego 2000, Ksiądz Dziekan, księża proboszczowie, przedstawiciele prasy: redaktor Ga-zety Toruńskiej, redakcja "Gońca Kowalewskiego", Zarządy: ToMiKo, PZERiI, PZKRP i BWP, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół, młodzież oraz licznie przybyłe społeczeństwo.
  Sesji przewodniczył przewodniczący rady - Zdzisław Czarnomski.
  W imieniu Komitetu Obchodów 725- lecia nadania praw miejskich dla miasta Kowalewo Pom. oraz Roku Reymontowskiego 2000 p. Joachim Kupski - prezes ToMiKo przedstawił rys historyczny naszego miasta (początek drukowany w obec-nym wydaniu "Gońca Kowalewskiego").
  W dalszej części uczennica Gimnazjum Publicznego w Kowalewie Pom. Iwona Wichrowska zaprezentowała monolog o naszym mieście przygotowany i przed-stawiany na konkursie krasomówczym w Legnicy, którego została laureatką.
  W związku z obchodami Roku Reymontowskiego Rada Miejska nadała imię Władysława Stanisława Reymonta Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pom. podejmując przez aklamację Uchwałę nr XXIII / 239 / 2000 w sprawie nadania imienia Władysława Stanisława Reymonta Miejsko - Gmin-nemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pom.
  W dalszej części trwania sesji Burmistrz Miasta dokonał odsłonięcia, a Ksiądz Kanonik poświęcenia tablicy o treści:
  "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom.
  Nadanie imienia nastąpiło Uchwałą nr XXIII/239/2000 w sprawie nadania imienia Władysława Stanisława Reymonta Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pom."
  Komitet Obchodów, Przewodniczący Rady, Zarząd Miasta, Ks. Kanonik i obec-ni na sesji wpisali się do wyłożonej pod odsłoniętą tablicą Księgi Pamiątkowej.
  Występ chóru pod batutą Mieczysława Domareckiego w pełni oddał powagę obchodzonego Narodowego Święta Niepodległości.
  * * * * * * *

  XXIV Sesję Rady Miejskiej odbyto 22 listopada 2000 roku. W sesji wzięli udział: radni powiatu golubsko-dobrzyńskiego, radni naszej gminy, Zarząd Mia-sta z Burmistrzem, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół,, sołtysi, przedstawiciel związku zawodowego rolników, przedstawiciele społeczeństwa gminy.
  Sesji przewodniczył przewodniczący rady - Zdzisław Czarnomski.
  Informację z prac rady powiatu golubsko-dobrzyńskiego przedstawił radny - Zbigniew Krasicki.
  Zgodnie z porządkiem obrad - informację dot. prac Zarządu Miasta w okresie między sesjami oraz z realizacji wniosków z XXII sesji przedstawił Przewodni-czący Zarządu.
  Informacje z prac stałych komisji przedstawili ich przewodniczący.
  Ponadto Jan Dębiński w imieniu Klubu Radnych "Nasza Gmina" poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem podjętym na XXI sesji w dniu 28 czerwca 2000r., członkowie Klubu przez okres 4 miesięcy dokonywali wpłaty różnicy ryczałtu o jego podwyżkę. Zebraną kwotę w wysokości 2.837,50 zł wpłacono na rzecz Sa-modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na do-sprzętowienie placówki.
  Radni w kolejnym punkcie zgłaszali wnioski i postulaty, które m.in. dot.
  - spraw bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic,
  - bezrobocia,
  - przywrócenia spraw z zakresu komunikacji.
  Wiele spraw z zakresu funkcjonowania powiatu golubsko - dobrzyńskiego skie-rowano do radnych powiatowych, którzy przyjęli je do realizacji.
  Burmistrz Miasta odpowiadając na zgłoszone wnioski, dot. bezpieczeństwa ru-chu i oznakowania ulic zadeklarował powołanie komisji składającej się z użyt-kowników naszych dróg, organów policji, radnych i pracowników Urzędu Miej-skiego w celu rozstrzygnięcia wszystkich poruszanych kwestii.
  W następnym punkcie porządku Burmistrz Miasta złożył informację o przygo-towaniu projektu budżetu gminy na rok 2001. Z dniem 15 listopada br., projekt budżetu gminy na rok 2001 został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania. Bur-mistrz Miasta zwrócił się z prośbą do radnych o rozpoczęcie w komisjach oma-wiania przedłożonego projektu budżetu.
  Radni na sesji podjęli uchwały w sprawach:
  a) majątkowej gminy, przekraczającej zakres zwykłego zarządu przeznaczając do sprzedaży dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców na ich wniosek,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia" z gminami Chełmża i Łysomice i miastem Chełmża dot. udziału w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Kamionkach Dużych - Etap - II
  c) stanowiska dot. zmiany sposobu rozliczań za energię cieplną z indywidualny-mi odbiorcami w lokalach,
  d) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim
  e) utworzenia spółki prawa handlowego z gminami Chełmża, Łysomice oraz miastem Chełmża, której celem statutowym będzie zarządzanie międzygmin-nym wysypiskiem śmieci w Kamionkach Dużych w zakresie jego rozbudowy i eksploatacji,
  f) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mlewie,
  g) budowy obiektu szkolnego na terenie Kowalewo Pom.
  h) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej-Łące
  i) składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dy-rektora Gminnej Poradni Logopedycznej w Kowalewie Pom.
  j) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Poradni Logopedycznej w Kowalewie Pom.
  k) wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia" z powiatem Grudziądz dotyczą-cym przekazania środków finansowych na realizowanie obowiązku szkolnego przez ucznia poza terenem gminy Kowalewo Pom.
  l) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
  m) ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
  n) zmian w budżecie roku 2000
  o) zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚ i GW
  p) określenia stawek za 1 km przebiegu
  Następnie Burmistrz Miasta ustosunkował się do wysuniętych wniosków i po-stulatów oraz złożył informacje o prowadzonych następujących działaniach:
  - o sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych (stan na dzień 31.10.2000r.),
  - o wzmożeniu przez Samorządy Mieszkańców Wsi nadzoru nad funkcjonowa-niem zbiorczych punktów gromadzenia odpadów oraz o systematyczne zleca-nie wywozu nieczystości,
  - również o tym, iż przetarg na odśnieżanie dróg gminnych na terenie wiejskim w sezonie zimowym 2000/2001 wygrała firma - Jacek Dębski,
  - sołectwa mogą jeszcze zgłaszać potrzeby na zakup i dostawę żużla lub ka-mienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych,
  - w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym z dniem 06 grudnia br. przystępujemy do wykonania dekoracji świątecznej na terenie miasta,
  - o pomocy dla bezdomnych. A.G.


  Powrót


  "Ze Szwajcarii do Wojewody"


  Po notatce pod powyższym tytułem w listopadowym wydaniu "Gońca Kowa-lewskiego" do redakcji nadszedł fax od p. J.T.Łęgowskiego, który przekazujemy do wiadomości Czytelników:
  "CH Pfeffingen 4148, 20.11 2000 r.
  Szanowny Redaktorze ! "Ze Szwajcarii do Wojewody". Chciałbym dodać kilka uwag do notatki w listopadowym "Gońcu" o moim liście do Wojewody.
  Chodzi o masowo wzrastający, niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia i dla skut-ków miejskich tranzytowy ruch drogowy przez środek Kowalewa Pom. P. Woje-woda uprzejmie przekazał mój list do Dyrekcji Dróg Państwowych w Bydgoszczy i do Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu do rozpatrzenia.
  Z braku środków, jak mnie poinformowano na wczesną budowę obwodnicy, są-dzę, że należy szukać innych możliwych rozwiązań.
  Jedno z nich to drastyczne ograniczenie szybkości (np. 30km/h) i zakaz mijania przez ciężarówki - przy pilnej uwadze Policji. Te kroki są i u nas stosowane, bo są łatwe do wprowadzenia i nie drogie.
  Niestety, pierwsze reakcje Dyrekcji DP nie są pomocne. Wnosi się dziwny ar-gument, że "geometria dróg w Kowalewie Pom. nie pozwala na rozwijanie więk-szych szybkości, a więc ograniczenie prędkości nie jest konieczne! Policyjny ra-darowy posterunek, który czasami stoi przy cmentarzu miałby tu pewno coś do powiedzenia. Także o "wyścigach" na trasie Pl. Wolności do szosy toruńskiej i z Pl. 700-lecia do torów kolejowych.
  Moje uwagi nie są czymś nowym. Burmistrz i Rada Miejska już się tym zajmo-wali, ale niestety bez widocznych skutków. Ale jednak dalsze interwencje i apele władz i mieszkańców są słuszne i "konieczne"! Bez czekania na tragedię!!!
  Z poważaniem
  Jan Tomasz Łęgowski
  Jeżeli możliwe to proszę kopię przekazać do Wojewody, Dyrekcji Dróg Publicz-nych a także do Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu."
  Od redakcji: Przejazd przez Kowalewo Pomorskie staje się problemem. Świadczyć o tym mogą również wnioski i postulaty radnych na ostatniej sesji ra-dy miejskiej. Dwa ostatnie przypadki, w krótkim zresztą czasie, wysypania ła-dunku (betonowe słupy i szkło) na zakręcie koło kościoła zmuszają wszystkich do refleksji nad tym problemem. Radni widzą również problem wymijania się samo-chodów ciężarowych na wąskim odcinku jezdni między kościołem a przedszko-lem. Przecież ciężarówki są coraz większe. Przypomniano zgłaszaną już raz kon-cepcję skierowania ruchu samochodów ciężarowych od strony ul. Odrodzenia w ul. Jedności Robotniczej. Jednakże wykracza to poza zakres możliwości rozwią-zań lokalnych. Dlatego burmistrz zobowiązał się do zorganizowania spotkania ze wszystkimi odpowiedzialnymi za organizację ruchu (o czym mowa w informacji "Z życia Rady Miejskiej"). (r)


  Powrót


  "Śmieci po nowemu"


  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim in-formuje wszystkich mieszkańców, że Uchwałą Nr 52/2000 Zarząd Miasta Kowa-lewo Pomorskie z dnia 8 listopada 2000r., która będzie obowiązywać od 1.01.2001 roku, wprowadza się nowy system zbierania nieczystości stałych z terenu miasta Kowalewo Pomorskie.
  Zbiórka nieczystości będzie odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem, dwa razy w ciągu miesiąca z każdej posesji z której właścicielem Zakład Gospo-darki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie miał podpisaną umowę.
  Zgodnie z cytowaną wyżej uchwałą, wywóz nieczystości wraz z unieszkodli-wianiem będzie kosztował 33,20 zł/m3 netto plus VAT. Ustalono również stawkę za wywóz nieczystości stałych na zlecenie indywidualne:
  a) za dojazd do zleceniodawcy na terenie miasta w wysokości 15,95 złotych netto plus 7% VAT
  b) na terenach wiejskich w wysokości 2,85 złotych brutto za 1 km.
  Jednocześnie przypomina się wszystkim zleceniodawcom, że obecnie obowią-zujące umowy, zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wywóz nieczystości stałych, przestają obowiązywać z dniem 31.12.2000 roku.
  Prosi się wszystkich dotychczasowych zleceniodawców o podpisywanie no-wych umów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we wszystkie dni tygodnia prócz sobót w godzinach od 700 do 1500. Wraz z podpisaną umową zleceniodawca otrzyma harmonogram odbioru nieczystości ze swojej posesji.
  Kierownik ZGKiM - Andrzej Dębski
  Zima
  W związku z nadchodzącym okresem zimy, a co za tym idzie opadami śniegu i spadkiem temperatury uprzejmie przypominam o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, a dotyczących utrzymania czystości i porządku. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.nr 132 poz. 622 z późn.zm.) - "Właściciele nie-ruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położo-nych wzdłuż nieruchomości". Obowiązki te w sposób szczegółowy reguluje Uchwała Nr XXII/170/97 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 1997r. -
  "pkt 4.2. W okresie zimowym przyległy do nieruchomości chodnik należy w razie potrzeby posypać piaskiem.
  4.3. Śnieg zgarnięty z chodnika należy składać wzdłuż krawężnika.
  4.4. Piasek użyty do likwidacji gołoledzi należy niezwłocznie usunąć z chod-nika po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
  4.5. Zabrania się usuwania na jezdnię zmiotek zgarniętych z chodnika. Zmiot-ki należy usunąć do pojemnika na nieczystości."
  Tym samym przypominam, iż w celu sprawnego przebiegu akcji zimowej na-leży zaopatrzyć się (we własnym zakresie) w niezbędną ilość materiałów uszorst-niających (piasek).
  Kilanowska Grażyna

  Powrót


  Wieści ze szkół

  Kowalewo Pomorskie
  W dniach 22-29.10.2000 w Łączynie pow. Kartuzy odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Pomorskiego w szachach wśród juniorów, będące eliminacjami do finału Mistrzostw Polski.
  W grupie do 10 lat wśród 8-latka Izabela Siergiej zajęła IV miejsce kwalifikując się do fi-nału Mistrzostw Polski, które odbędą się w Kołobrzegu w okresie ferii zimowych. W grupie do 12 lat Agnieszka Mrozińska zajęła V miejsce, będąc tym samym pierwszą zawodniczką rezerwową do tego finału. Kamil Kiełbowicz w grupie do 10 lat chłopców zajął X miejsce.
  Kierownictwo sekcji szachowej i rodzice uczestników serdecznie dziękują Burmistrzowi Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie i Dyrektorowi Banku Spółdzielczego za umożliwienie startu zawodników poprzez dofinansowanie kosztów udziału.
  * * * * *
  W dniu 20.11.2000r. w Klubie Osiedlowym RUBIN w Toruniu odbyły się Drużynowe Mi-strzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Re-prezantacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim zajęła III miejsce wśród startu-jących 22 szkół zdobywając 17,5 pkt. grając w składzie: 1. Radosław Maleszewski 3,5 pkt., 2. Maciej Kilanowski 3 pkt., 3. Michał Markowski 5 pkt., 4. Agnieszka Mrozińska 6 pkt.
  W turnieju brała również udział II drużyna złożona głównie z uczniów klas drugich zaj-mując 17 miejsce w składzie: 1. Karol Markowski 3 pkt., 2. Mateusz Taborek 2,5 pkt., 3. Kamil Kiełbowicz 2 pkt., 4. Izabela Siergiej 5 pkt.
  W zawodach zwyciężyła drużyna SP Nr 61 z Bydgoszczy.
  Benedykt Mroziński
  Gimnazjum
  Dyrekcja Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim informuje, że w roku szkol-nym 2000/2001 trwa "Gimnazjalna Olimpiada Sprawności" w ramach integracji oddziałów gimnazjum; Kowalewo, Pluskowęsy, Wielkie Rychnowo i Wielka Łąka. Rozpoczęto współ-zawodnictwo sportowe o puchar Dyrektora gimnazjum.
  Gimnazjalna Olimpiada obejmuje konkurencje nie ujęte Kalendarzem Imprez Sporto-wych. Dnia 04.11.2000 r. odbyły się zawody w kwadranta. W wyniku rozgrywek, w których udział wzięło 72 uczniów, pierwsze miejsce zajął oddział Kowalewo, drugie Wielkie Rych-nowo, trzecie Pluskowęsy i czwarte Wielka Łąka. Gimnazjalna Olimpiada będzie trwała do maja 2001r. obejmując takie konkurencje jak; dwa ognie usportowione (25.11.2000r.), turniej sprawnościowo-zwinnościowy (09.12.2000r.), zawody gimnastyczne (20.01.2001r.), tenis stołowy, zawody indywidualne i debel (27.01.2001r.), piłka nożna halowa (24.02.2001r.), turniej sprawnościowo-zwinnościowy rewanże (03.03.2001r.), drużynowe zawody w lekkiej atletyce (28.04.2001r.), piątki piłkarskie (19.05.2001r.).
  Uczniowie Publicznego Gimnazjum brali udział w takich zawodach jak: 1. Powiatowe biegi przełajowe 03.10.2000r.: dziewczęta - I miejsce w biegu na 800m zajęła Anna Sie-bers, chłopcy bieg na 2000m - I miejsce zajął Łukasz Nowakowski, II miejsce zajął Dawid Nowakowski. 2. Wojewódzkie biegi przełajowe - dziewczęta - I miejsce w biegu na 800m zajęła Anna Siebers, chłopcy IV miejsce w biegu na 2000m zajął Łukasz Nowakowski
  3. Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe: I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Kowale-wo Pom. - chłopcy, III miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Kowalewo Pom. - dziewczęta. 4. Powiatowe zawody - unihokej 08.11.2000r. I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Ko-walewo Pom. - drużyna w składzie: Paulina Szymańska, Paulina Krajewska, Magdalena Sybilska, Dominika Tomczak, Maciej Witkowski, Filip Heinig, Jarosław Kaczmarek, Krzysztof Kiełbowicz. 5. Półfinał Wojewódzki Grudziądz - unihokej 16.11.2000r. Publiczne Gimnazjum Kowalewo Pom. zajęło VII miejsce. 6. Powiatowe zawody drużynowe w tenisa stołowego 15.11.2000r. I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Kowalewo Pom. - chłopcy, I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum Kowalewo Pom. - dziewczęta.
  Mlewo
  Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Mlewie realizuje opracowany przez siebie kalendarz apeli i uroczystości szkolnych. W naszej szkole odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego oraz Trybunału Uczniowskiego. Klasa I złożyła uroczyste ślubowanie w obecności swoich rodziców i dyrektora szkoły, a wszystkie samo-rządy uczestniczyły w jesiennym ognisku oraz dyskotece.
  Co miesiąc wydajemy naszą szkolną gazetkę "Żaczek", zorganizowaliśmy koncert życzeń urodzinowych. Na tablicy czasu odliczamy dni do rozpoczęcia nowego wieku i tysiąclecia. Nasi milusińscy z kl. II i III rywalizują w szkolnym konkursie ortograficznym, w którym z kl. II ex aequo I miejsce zajęły Joanna Szram i Alina Wiśniewska, z kl. III I miejsce zdobyła Małgorzata Maciejewska.
  Przygotowujemy Andrzejki i Mikołajki - będą wróżby, konkursy, prezenty.
  Zarząd SU przy Szk. Podst. w Mlewie
  * * * * *
  W Szkole Podstawowej w Mlewie odbywają się imprezy kulturalne nie tylko dla dzieci ale i dla dorosłych. W dniu 29 października rada sołecka Mlewa z inicjatywy pani sołtys M. Wiśniewskiej-Staszak zorganizowała Dzień Seniora dla ludzi "Trzeciego wieku". Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze przy kawie, herbacie i ciasteczkach, a uczniowie swoim występem uprzyjemnili gościom pobyt. W spotkaniu uczestniczył lekarz z Ośrodka Zdrowia w Wielkim Rychnowie p. Janusz Pawłowski, który wygłosił pogadankę na temat chorób nowotworowych oraz odżywiania się. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni.
  K.S.
  Pluskowęsy
  We wszystkich szkołach podstawowych odbywały się ślubowania klas pierwszych. Rów-nież w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach. (r)
  "Dzień 12 października 2000r. był dniem szczególnym dla uczniów klasy pierwszej naszej szkoły, którzy to w obecności grona pedagogicznego, rodziców oraz całej społeczności uczniowskiej składali swoje pierwsze w życiu "ślubowanie". Dużym przeżyciem był dla nich moment, kiedy pani dyrektor mgr Renata Kałuża, dotykając ich ramienia "wielkim" ołówkiem mówiła: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach...". Po części oficjalnej "pełnoprawni" już uczniowie przedstawili program artystyczny, który przy-gotowali wraz ze swoją wychowawczynią mgr Dorotą Buhcholz. Występ pierwszaków spodobał się wszystkim zebranym, o czym świadczyły ogromne brawa i słowa uznania.
  Dorota Buchholz"
  W dniu 11 listopada br., podczas uroczystości w M-GOK, pozostawiłam na pa-rapecie okiennym (pierwsze okno przy scenie) składany damski parasol (ciem-nozielony, w kratkę, przy czarnej rączce - skórzany rzemyk).
  Uczciwego znalazcę proszę o zwrot za wynagrodzeniem.
  Elżbieta Kociorska, Kowalewo Pomorskie, Akacjowa 14, tel. 6841371
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna