Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • Z prac Zarządu Miasta
 • Bordesholm - Kekava - Kowalewo Pomorskie
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina
 • e-mail(em) do Urzędu
 • Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług
 • WIEŚCI ZE SZKÓŁ
  Z prac Zarządu Miasta

  W okresie sprawozdawczym od 23 listopada do 20 grudnia 2000r. Zarząd Mia-sta Kowalewo Pomorskie obradował dwukrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:
  - naniesienia zmian w regulaminie świetlicy socjoterapeutycznej
  - ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
  - zatwierdzenia regulaminu dzierżaw
  - stawek czynszów za lokale użytkowe
  - zmian w budżecie
  - powierzenia stanowiska dyrektora Gminnej Poradni Logopedycznej w Kowalewie Pom.
  - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w W. Łące
  - ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, do-datku motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
  - opłat za wywóz nieczystości stałych - dotyczy wywozu ze zbiorczych punktów gromadzenia odpadów
  - ustalenia cen jednostkowych robocizny i pracy sprzętu
  - zmian w budżecie.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej doty-czącymi:
  - intencyjna RM o finansowaniu inwestycji z funduszy własnych po roku 2001 w przypadku projektów wieloletnich
  - w spr. określenia zasad zbywania wydzierżawiania i wynajmowania ma-jątku trwałego SPZOZ, dla którego RM jest organem założycielskim
  - określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu me-dycznego przez SPZOZ, dla którego RM przyjęła uprawnienia organu, który go utworzył
  - zmian w budżecie
  - spraw majątkowych gminy.
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dom Kultury w Kowalewie Pomorskim
  - selektywnej zbiórki odpadów
  - wywozu nieczystości płynnych z budynków administrowanych przez ZGKiM i zaniechanie świadczenia usług wywozu przez ZGKiM
  - materiałów do przygotowania uchwał podatkowych
  - postanowienia w spr. sprzedaży alkoholu
  - stanowiska Zarządu w sprawie przydziału komunalnych mieszkań wyso-kostandardowych (do czasu nowelizacji uchwały RM)
  - zagospodarowania obiektu SP w Chełmoniu
  - stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
  - kosztów utrzymania targowiska - aneks do porozumienia na 2001r.
  - pisma prezesa URE - decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie podwyższenia opłat za ciepło
  - wypowiedzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  - sprzedaży mieszkania
  - przeprowadzonego rozeznania cenowego na wykonanie aktualnych map sytuacyjno wysokościowych i lewostronnej matrycy, koniecznych do opracowania zmiany planu w części dotyczącej poszerzenia cmentarza w Wielkiej Łące
  - zajęcia stanowiska w sprawie przyznania środków na odnowienie biura w ZSZ Kowalewo Pom. dla Lokalnego Zespołu Wdrożeniowego
  - propozycji zmian do statutów sołectw i osiedli
  - odbycia konferencji na szczeblu komunalnym w Bordesholm w Niem-czech.
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - umorzenie II raty czynszu dzierżawnego
  - sprzedaż części działki
  - sprzedaż mieszkania
  - bezpłatne przekazanie pozostającego wyposażenia po zlikwidowanej szkole w Chełmoniu do Domu Pielgrzyma w Chełmoniu
  - sfinansowanie wyjazdu uczennicy na VI Międzynarodowy Festiwal Pio-senki Dziecięcej do Kielc
  - zwrot kosztów dojazdu na VII Form Inicjatyw Oświatowych do Warsza-wy
  - wydzierżawienie 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 24m2 na prywatne laboratorium medyczne
  - dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Kowalewo Pom. na XIII Mi-kołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
  - zwrotu kosztów dojazdu na kursy dla nauczycieli SP
  - przejęcie przez gminę gruntów w Piątkowie
  - sprzedaż autobusu
  Ponadto zapoznał się z:
  - informacją nt. oferty firmy "YURAN" oraz agencji reklamowej "PBN" - nakręcenie filmu dotyczącego gminy
  - informacją nt. kalendarza Kowalewa Pomorskiego
  - informacją nt. przejęcia budynków służby zdrowia
  - podziękowaniami za współfinansowanie "Niebieskiej linii"
  - informacją na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec listopada 2000r.
  - informacją na temat dotacji z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej dla UKS "Orlik".

  D.P.
  Powrót


  Bordesholm - Kekava - Kowalewo Pomorskie

  Gmina Bordesholm z Niemiec oraz gmina Kekava z Łotwy zaproponowały na-szej gminie współpracę.
  Do pierwszego spotkania doszło w naszej gminie 15 grudnia br. Ze strony nie-mieckiej przybył burmistrz Bordesholm - Jürgen Baasch oraz przewodniczący zarządu gminy - Reinard Koglin. Natomiast Łotwę reprezentował pełnomocnik ds. partnerstwa między gminami - Juris Firsts. Naszą gminę reprezentował bur-mistrz - Andrzej Grabowski, jego zastępca - Elżbieta Kociorska, członek zarządu - Roman Goryński i sekretarz urzędu miejskiego - Nella Mielczarska.
  W trakcie rozmów goście zwiedzili Szkołę Podstawową w Wielkim Rychnowie, Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną w Kowalewie Pomorskim. W czasie przejazdu zatrzymali się również przy odda-wanej do użytku przepompowni ścieków przy ul. Odrodzenia.
  Goście interesowali się finansowaniem szkół, stołówki szkolnej, świetlicy, ochroną środowiska, bezrobociem na terenie gminy, jak również organizacją na-uczania religii, języków obcych, zaopatrzenia w podręczniki, stanem rozwoju sportu w szkołach i gminie. Zapoznali się również z organizacją pracy urzędu miejskiego, składem i rolą rady miejskiej i poszczególnych komisji oraz podzia-łem administracyjnym gminy (wsie, sołectwa).
  Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze, a na zakończenie stwierdzono, że Bordesholm i Kekava, które współpracują już od 10 lat, chętnie widziałyby naszą gminę o podobnej strukturze do ich gmin w wymianie doświadczeń, jak również wzajemnej pomocy w dostosowaniu do warunków zjednoczonej Europy.
  Informacje o Bordesholm można obejrzeć na stronie www.bordesholm.com.de
  (r)
  Powrót


  Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina
  Osoby prowadzące działalność handlową artykułami spożywczymi zobowią-zane są do przestrzegania podstawowych warunków sanitarno-technicznych:
  1. higienicznej sprzedaży artykułów spożywczych nie opakowanych (pieczywo, wyro-by cukiernicze, wędliny i nabiał)
  2. konieczność ich właściwej segregacji
  3. przestrzeganie terminów przydatności do spożycia oraz właściwe przechowywanie artykułów łatwo psujących się
  4. właściwe wyposażenie w sprzęt pomocniczy i urządzenia chłodnicze
  5. zapewnienie właściwych warunków do mycia rąk i sprzętu pomocniczego (koniecz-ność posiadania WC z ciepłą i zimną wodą)
  Zobowiązuje się wszystkich właścicieli sklepów spożywczych o dostosowanie się do w/w zaleceń.
  W przeciwnym razie instruktorzy sanitarni zmuszeni będą do wyciągnięcia kon-sekwencji w postaci mandatu karnego, bądź ograniczenia zakresu działalności.

  Powrót


  e-mail(em) do Urzędu
  Informuję, iż Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim posiada swój adres inter-netowy, a mianowicie: um.kowalewo@wp.pl, pod który można przesyłać wszelkie pisma kierowane do tut. Urzędu.
  Przychodząca poczta przeglądana jest codziennie!!!
  E.W.
  Jeszcze do dowozu dzieci do szkół
  Uwzględniając wniosek mieszkańców sołectwa Lipienica z dniem 3 stycznia 2001 roku zostanie wydłużony kurs autobusu szkolnego z Lipienicy do skrzyżo-wania dróg Lipienica - Chełmonie - Szewa - Lipienica. Z dowozu z tego kierun-ku będzie korzystało 15-cioro uczniów. Lokalizację przystanku ustalono na wy-sokości posesji p. Józefa Brożka.
  Powrót


  Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług

  Na prośbę Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie, informuję o zmianie od 01.01.2001r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która została opublikowana w Dz. Ustaw Nr 105 pozycja 1107.
  Nowelizacja wprowadza w 2001 roku m.in. bardzo istotne zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych od podatku od towarów i usług. Zmiany te dotyczą za-równo pułapu obrotów uprawniających do korzystania ze zwolnienia podmioto-wego (równowartość kwoty 10000 Euro), jak i uprawnień do korzystania ze zwolnień przez podatników rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
  Do końca 2000r. podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie karty po-datkowej mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego bez względu na pułap obrotów. W znowelizowanej ustawie zakłada się etapowe obejmowanie tej grupy podatników zasadami ogólnymi.
  1. Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie karty podatkowej, któ-rzy od 1 stycznia 2001r. objęci zostają ogólnymi zasadami rozliczeń w podat-ku od towarów i usług, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na ogólnych zasadach. W przypadku podatników wykonujących czyn-ności w 2000r. łączna wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art.2 ust.1 i 3 ustawy o VAT oraz wartość eksportu towarów i usług za 2000r. nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10000 EU-RO.
  2. Podatnicy rozpoczynający działalność w 2001r., którzy ze względu na wyko-nywane czynności również objęci są zasadami ogólnymi rozliczeń w podatku od towarów i usług, mogą wybrać zwolnienie (zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o VAT) jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty, o której mowa powyżej w pkt. 1.
  Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jest zło-żenie w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze zwolnienia. Oświadczenie to należy złożyć przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży.
  1. Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług obliczana jest według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Pol-ski na pierwszy dzień roboczy października, w zaokrągleniu do 100 zł i ogła-szana przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Kwota ta na 2001 rok wynosi 39800 zł.
  W przypadku przekroczenia tej kwoty (lub jej proporcji - przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w 2001 r.) zwolnienie przestaje obo-wiązywać.
  Zmianie nie uległ przepis art. 14 ust. 10 ustawy o VAT. Oznacza to, że do wszystkich podatników rozliczających podatek dochodowy w formie karty podat-kowej, którzy wykonują czynności określone tym przepisie, np. usługi jubilerskie, w dalszym ciągu nie stosuje się zwolnień podmiotowych bez względu na to czy osiągane obroty przekroczą kwotę uprawniającą do zwolnienia, czy też nie.
  Od 1 stycznia 2001r. na wszystkich podatników rozliczających podatek docho-dowy w formie karty podatkowej (wymienionych w części I i II niniejszej infor-macji), korzystających ze zwolnień podmiotowych w podatku od towarów i usług, nałożony został obowiązek prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży dla podatku od towarów i usług - art. 27 ust. 1 ustawy o VAT.
  Ewidencja ta polega na zaewidencjonowaniu sprzedaży za dany dzień, nie póź-niej jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
  Ponadto należy pamiętać, że utrata prawa do zwolnień podmiotowych wiąże się z obowiązkiem prowadzenia pełnej ewidencji zakupów i sprzedaży - art. 27 ust. 4 ustawy oraz złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.
  Ewentualne informacje dotyczące wprowadzonych w 2001r. zmian w przepi-sach regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, wprowadzo-nych ustawą z dnia 17 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 105, poz. 1107), podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą, do końca lutego 2001r., uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie, tel. 6871777, 6871779.
  (na podstawie pisma z US w Wąbrzeźnie i opracowania Min. Fin. - grudzień 2000r.)
  (r)
  Powrót


  WIEŚCI ZE SZKÓŁ

  Kowalewo Pomorskie
  Piłka ręczna. W niedawno oddanej do użytku sali gimnastycznej w Wielkim Rychnowie rozegrano I Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
  W turnieju tym udział wzięły dziewczęta z rocznika 1988 i młodsze. W rozgryw-kach wystartowały dwa zespoły ze SP nr 29 w Toruniu, dwa zespoły ze SP nr 3 w Wąbrzeźnie i zespół gospodyni ze SP w Kowalewie Pomorskim. W gronie pięciu zespołów najlepsze okazały się zawodniczki z Wąbrzeźna (rocznik 88) przed pierwszym zespołem SP nr 29 (rocznik 88).
  Trzecia lokata przypadła drugiemu zespołowi z Torunia. Kolejne miejsca zajęły zespoły, w których grały zawodniczki z rocznika 1989 i tak czwarte miejsce zajęły zawodniczki z Wąbrzeźna, a piąte z SP w Kowalewie Pomorskim.
  W meczu, który decydował o IV miejscu padł remis i o kolejności decydował stosunek zdobytych i utraconych bramek w całym turnieju.
  Dla wszystkich uczestników turnieju Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim ufundowała drobne Mikołajkowe upominki.
  W dniach 8-10 12. 2000 r. w Szczecinie odbył się XIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. W turnieju tym udział wzięła nasza drużyna UKS "Orlik" Kowalewo Pomorskie. W rozgrywkach uczestniczyło 16 najlepszych ze-społów z całej Polski, a także z Niemiec.
  Mimo, że dla naszej drużyny był to pierwszy występ w tak dużej imprezie, dziewczyny bardzo dobrze się zaprezentowały. Ostatecznie zajęły VIII miejsce.
  Największym przeżyciem i zarazem sukcesem był zapewne pierwszy mecz eli-minacyjny, który rozegraliśmy z drużyną niemiecką VfB Hermsdorf Berlin. Potycz-kę rozstrzygnęliśmy na naszą korzyść stosunkiem 7:4. Kolejnym przeciwnikiem eliminacyjnym była drużyna MKS Kusy 37 II Szczecin, którą także ograliśmy 10:5. Kolejne mecze były już walką o czołowe lokaty turnieju i tam spotkaliśmy się z drużynami, które posiadały większe umiejętności i doświadczenie turniejowe, co było powodem naszych przegranych. Jednakże przegrane te pozwoliły nam na-brać jeszcze więcej doświadczenia, które na pewno zaprezentujemy w kolejnych turniejach.
  Wszystkie mecze były bardzo trudne i na pochwałę zasługuje cała drużyna, któ-ra wspaniale walczyła, jednakże na szczególne uznanie zasługuje gra dziewcząt w meczu o awans do pierwszej czwórki z, jak się okazało, późniejszym zwycięzcą turnieju drużyną MKS Kusy 55 Szczecin, zwycięskim dla Szczecina w stosunku 11:6. Ostateczna kolejność turnieju:
  1. MKS Kusy 55 Szczecin; 2. MKS Kusy 37 Szczecin; 3. UKS Olivia Gdańsk; 4. SP 3 Dębno; 5. MKS Trygław Szczecin; 6. UKS Ciosowa Gdynia; 7. MKS Vam-bresia Wąbrzeźno; 8. UKS Orlik Kowalewo Pomorskie; 9. UKPR Giżycko; 10.VfB Hermsdorf Berlin; 11. UKS Bukowia Buk; 12. UKS Hermes Gryfino; 13. MKS Ku-sy 37 II Szczecin; 14. UKS Kalinka 51 Szczecin; 15. UKS Kalinka 51 II Szczecin; 16. MKS Kusy 55 II Szczecin.
  Drużyna UKS Orlik grała w składzie: bramkarki: Anna Tarkowska, Agnieszka Mrozińska, obrotowe: Agnieszka Pęcherska, Iwona Opińska, skrzydłowe: Natalia Górska, Izabela Koralewska, Aleksandra Łukaszewska, Izabela Tomczak, roz-grywające: Angelika Garkowska, Monika Kriwald, Julita Reiwer, trener: Robert Bejgier
  Chciałbym podziękować sponsorom, którzy dofinansowali nasz wyjazd, są to: Pan Marek Szatkowski, Pan Marek Szotowicz, Pani Joanna Banicka. Szczególne podziękowanie składam też Panu burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu, dy-rektorowi Benedyktowi Mrozińskiemu i Panu Jerzemu Koralewskiemu za pomoc w organizacji wyjazdu na turniej. Chciałbym także podziękować rodzicom zawod-niczek, którzy aktywnie uczestniczą w działalności drużyny.
  W dniu 18.12.2000 r. drużyna UKS "Orlik" uczestniczyła w turnieju "Sportowy Mikołaj 2000" w Elblągu. Zajęła tam VI miejsce. Wynik końcowy turnieju jest tro-chę słabszy od oczekiwanego, ale przy tak silnej obsadzie zawodów lokatę tą traktować jako dobrą. W grupie eliminacyjnej UKS "Orlik" spotkał się z MTS Kwi-dzyn, UMPR Giżycko i SP 9 Elbląg. Wyniki meczów: UKS "Orlik" - SP 9 Elbląg 7:7,UKS "Orlik" - MTS Kwidzyn 8:5, UKS "Orlik" - UKPR Giżycko 4:10. W meczu o V miejsce turnieju padł wynik: UKS "Orlik" - SP 2 Czersk 2:3
  Mlewo
  Drzwi. Dzięki hojności darczyńców i sympatyków szkoły mogliśmy wymienić stare nieszczelne drzwi na nowe, piękne aluminiowe z bezpieczną szybą. Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki osobom, które partycypowały w tym przed-sięwzięciu a szczególnie p.p. Andrzej Wiśniewski i Piotr Kuberski z Mlewa, Krzysztof Sędzikowski z Warszawy oraz rada sołecka ze Srebrnik. Bardzo dzię-kujemy za udzielone wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na dalszą współpracę.
  Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2001 pragnę złożyć wszystkim rodzicom, darczyńcom oraz sympatykom naszej szkoły serdeczne życzenia zdrowia i po-myślności oraz nadziei na lepsze jutro.
  Krystyna Sałacka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mlewie
  wraz z pracownikami
  Andrzejki. Samorząd Uczniowski zorganizował dla naszych uczniów wieczór andrzejkowy. Odwiedziło nas też wielu rodziców, którzy sponsorowali słodki po-częstunek pączkowy. Dziękujemy p. Annie Falkiewicz ze Srebrnik p. Marii Ma-ciejewskiej i p. Czesławie Kuberskiej za smakowite pączki z niespodzianką. Były wróżby konkursy oraz tradycyjne lanie wosku i dyskoteka. Wszyscy świetnie się bawiliśmy.
  W dniu 6.12. odwiedził nas Mikołaj, który rozgościł się na naszym szkolnym ko-rytarzu i rozmawiał z dziećmi rozdając im prezenty. Był to dzień radości, w którym poczuliśmy przedsmak świąt.
  Zarząd S.U.
  Wielkie Rychnowo
  Przełaje. Uczniowie UKS Wielkie Rychnowo w okresie od marca do października 2000r. uczestniczyli w biegach przełajowych "Grand Prix Torunia 2000". Odbyło się 7 edycji tych biegów. Dnia 11 grudnia 2000 r. w restauracji "Herbowa" w Toru-niu odbyło się podsumowanie całorocznej pracy. Zespołowo nasz UKS zdobył I miejsce wraz z pucharem i dyplomem. Wyniki uczniów w grupach wiekowych:
  Do lat 10: dziewczęta - 2 miejsce - Milena Beyger, chłopcy - 2 miejsce - Piotr Mucha, 3 miejsce - Michał Błaszkiewicz
  11 - 12 lat: dziewczęta - 1 miejsce - Paulina Sztandara i Monika Maciejewska
  14 -15 lat: chłopcy - 1 miejsce - Łukasz Nowakowski, 2 miejsce - Dawid Nowa-kowski, 3 miejsce - Sylwester Maciejewski
  Andrzej Dębiński - nauczyciel
  Gimnazjum
  "Mikołajkowy prezent". Wspaniały prezent sprawili uczniowie Publicznego Gim-nazjum w Kowalewie Pomorskim. W dniu 05.12.2000r. w Bydgoszczy odbyła się III Kujawsko-Pomorska "Gimnazjada" w szachach. Startowało 8 zespołów.
  Nasi uczniowie w następującym składzie: 1. Marek Kubicki, 2. Krzysztof Tabo-rek, 3. Dariusz Malaszewski, 4. Alicja Chmielewska zdobyli puchar i srebrny me-dal. Opiekunem na zawodach był p. Zbigniew Kubicki. Zaznaczyć należy, że do tak wysokiej pozycji przyczynił się także p. Benedykt Mroziński.
  Gratulujemy!
  Dyrektor Publicznego Gimnazjum - Krzysztof Wasilewski
  Sukcesy sportowe dzieci i młodzieży naszej gminy
  W bieżącym roku szkolnym młodzi sportowcy naszej gminy osiągnęli znaczące sukcesy zarówno w zawodach powiatowych jak i wojewódzkich. Oto największe sukcesy i ich autorzy:
  Szkoła Podstawowa
  Wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe: III miejsce - Paulina Sztandara SP Wielki Rychnowo, IV miejsce - Magdalena Arbat SP Kowalewo Pomorskie.
  Wojewódzkie biegi przełajowe - sztafety: XVII miejsce - Kazanowski K., Pierni-kowski B., Makowski P., Nowakowski K., Kalinowski D., Dylewski K., Henig B., Zach Ł., Bocianowski D., Kołodziejczyk A.
  Unihokej: I miejsce w zawodach powiatowych, I miejsce w półfinale wojewódzkim, V miejsce w finale wojewódzkim - Nowakowski K., Górny Ł., Kazanowski K., Przybysz I., Przybysz M., Arbat M.
  Tenis stołowy - drużyna: II miejsce w zawodach powiatowych - Stachowski Przemysław, Nowakowski Karol.
  Szachy: III miejsce w finale wojewódzkim - Maleszewski Radosław, Kilanowski Maciej, Markowski Michał, Mrozińska Agnieszka
  Gimnazjum

  Wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe: I miejsce - Anna Siebers, IV miejsce - Łukasz Nowakowski.
  Wojewódzkie biegi przełajowe - sztafety: IX miejsce - Nowakowski Ł., Nowakow-ski D., Maciejewski S., Bańkowski D., Dąbrowski Ł., Witkowski M., Heinig F., Magdziński J., Król K., Łęgowski K.
  Unihokej: I miejsce w zawodach powiatowych, III miejsce w półfinale wojewódz-kim - Szymańska P., Krajewska P., Sybilska M., Tomczak D., Witkowski M., He-inig F., Kiełbowicz K., Kaczmarek J.
  Tenis stołowy - drużyna: I miejsce w zawodach powiatowych - Nowak Małgo-rzata, Cieplińska Agnieszka, Witkowski Maciej, Król Karol.
  Szachy: II miejsce w finale wojewódzkim - Chmielewska Alicja, Taborek Krzysz-tof, Kubicki Marek, Maleszewski Dawid.
  Siatkówka: III miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim - Ratyński B., Król K., Heinig F., Kaczmarek J., Taborek P., Łabich Ł., Nowodworski B., Kiełbowicz K.

  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna