Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
Z tego miejsca możesz do mnie napisać


W numerze m.in.:

 • Życzenia
 • Czas pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w 2001 roku
 • Wojewoda z wizytą w Kowalewie Pomorskim
 • Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
 • WIEŚCI ZE SZKÓŁ
 • Komunikat Ministra Sprawiedliwości
 • Kolejne niedoszacowanie subwencji oświatowej
 • Bal Czytelnika 2001 i 2000 rok w bibliotekach
  Z najlepszymi życzeniami...


  Naszemu wielkiemu przyjacielowi
  Panu Janowi Tomaszowi Łęgowskiemu
  z Pfeffingen w Szwajcarii
  z okazji kolejnej rocznicy urodzin
  dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,
  pogody ducha i zadowolenia z życia
  życzą
  Burmistrz Miasta, Przyjaciele
  i Mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego
  oraz redakcja "Gońca Kowalewskiego"

  Z okazji Dnia Kobiet
  wszystkim Paniom
  dużo zdrowia, pogody ducha
  oraz wszelkiej pomyślności
  w życiu osobistym i zawodowym
  życzy
  Burmistrz Miasta - Andrzej Grabowski

  Powrót


  Czas pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w 2001 roku
  poniedziałek - 700 do 1500
  wtorek - 800 do 1600
  środa - 700 do 1500
  czwartek - 700 do 1500
  piątek - 700 do 1500
  W roku 2001 w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
  Rozkład czasu pracy dotyczy również funkcjonowania "Sklepu z pracą" w tu-tejszym Urzędzie. Oferty dotyczące propozycji zatrudnienia oraz oferty poszuku-jących pracy można składać do godz. 1400 w budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Jedn. Robotniczej, a od godz.1400 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 1, biuro nr 11.
  Informuję, że z ruchomego czasu pracy w roku 2001 będą korzystali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: p.Henryk Skowroński i p. Elżbieta Falarska.
  Ruchomy czas pracy spowodowany jest niedogodnościami dojazdu do pracy i złymi warunkami atmosferycznymi. Spóźnienia z tych przyczyn nie przekraczają 30 minut i podlegają odpracowaniu przez pracowników korzystających z rucho-mego czasu pracy.
  K.Faluta
  Powrót


  Wojewoda z wizytą w Kowalewie Pomorskim

  W dniu 15.02.2001r. z wizytą gospodarczą do Kowalewa Pomorskiego przybył Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Józef Rogacki. W czasie pobytu zwizytował następujące placówki:
  - Szkołę Podstawową w Wielkim Rychnowie, na budowę której 12% z 3 mi-lionów pochodziło z budżetu Wojewody
  - Świetlicę Socjoterapeutyczną w Kowalewie Pomorskim.
  Następnie odbyło się spotkanie z Zarządem Miasta i Przewodniczącymi Komi-sji RM. Wojewoda pogratulował dobrej organizacji w prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej, przekazał że zdaje sobie sprawę z tego, iż budżet gminy nie jest zbyt duży, ale jest bardzo dobrze dysponowany.
  Podczas całego spotkania poruszano m.in. tematy:
  - budowy gimnazjum
  - oświaty
  - przydziału gimbusów
  - bezrobocia
  - przyznawania środków z budżetu centralnego
  - przejęcia SPZOZ
  Decyzją Prezydenta RP, na wniosek Burmistrza, Wojewoda odznaczył Srebr-nymi Krzyżami Zasługi: Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.
  Na zakończenie wizyty Wojewoda podziękował za zaproszenie i wyraził swoje zadowolenie z pobytu - wizyta ta przybliżyła realny obraz całej gminy.
  D.P.
  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
  W okresie sprawozdawczym od 18 stycznia 2001r. do 22 lutego 2001r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował dwukrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:
  - ustalenia stawek opłat zaliczkowych za wywóz nieczystości płynnych z szamb punktowych
  - określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz trybu i zasad jej przy-znawania dla Dyrektora M-GOK w Kowalewie Pom.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczącymi:
  - bonifikat w spr. sprzedaży mieszkań komunalnych
  - finansowania inwestycji wieloletnich
  - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Toruniu
  - likwidacji SP w Mlewie
  - ustalenia liczby członków Zarządu
  - wyboru członka Zarządu
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoho-lowych na rok 2001 oraz przyjęcia sprawozdania za rok 2000
  - ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta
  - ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia
  - zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych Komisji RM w Kowalewie Pom.
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - analizy stołówki za 2000r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom.
  - rezygnacji z dzierżawy obiektu szkolnego w Chełmoniu
  - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  - zmiany stawek za konserwację oświetlenia drogowego w umowie z Zakładem Ener-getycznym Toruń
  - taryf ciepła dla kotłowni koncesjonowanych
  - porządku XXVI Sesji Rady Miejskiej
  - zarzutów wniesionych w spr. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewa Pom. w części dot. działek nr geodezyjny 83/2, 87, 84/1 i 90 - położonych pomiędzy ul. Działkową a ul. Mikołaja z Ryńska.
  - rozwiązania problemu dojazdów do wydzielonych działek 176/1 i 176/2 położonych w Kowalewie Pom. przy ul. Batalionów Chłopskich 1
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - przesunięcie niewykorzystanych przez Rady Sołeckie środków finansowych z roku 2000 na rok 2001
  - dofinansowanie modernizacji kotłowni Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu
  - umorzenie należności za reklamę
  - umorzenie podatku od nieruchomości
  - z posiedzeń komisji podczas których omawiany był projekt planu celów finansowo-rzeczowych gminy na rok 2001
  - wydanie zezwolenia na handel poza targowiskiem
  - wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  - w sprawie udzielenia pomocy repatriantom
  Ponadto zapoznał się z informacjami:
  - nt. statystyki na podstawie księgowości: podatek rolny, podatek od nieruchomości
  - o wprowadzeniu zmian w projekcie budżetu na 2001r.
  - o zmianach kwot subwencji podstawowej i rekompensującej oraz prognozowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
  - nt. spotkania Rady Społecznej przy SP ZOZ - ustalenie przedstawicieli Zarządu na spotkanie
  - po spotkaniu z rodzicami w SP Kowalewo Pom. dotycząca dowozu uczniów do szkół
  - nt. artykułu z "Nowości" "Wyprzedaż w powiecie"
  - nt VI Ogólnopolskiego Samorządowego Balu Karnawałowego na Zamku Królew-skim na Wawelu
  - nt terminu podpisania aktu notarialnego w sprawie kupna nieruchomości ZOZ
  - nt. spotkania z Wojewodą
  - w sprawie budżetu na 2001r. w zakresie płac nauczycieli, Gminnego Organizatora Sportu, UKS "Promienia"
  - dot. organizowanych przetargów
  D.P.

  Z życia Rady Miejskiej
  W dniu 22 lutego 2001 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej.
  W sesji udział wzięli: radni powiatu golubsko-dobrzyńskiego, radni naszej gminy, Za-rząd Miasta z jego Przewodniczącym, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawiciel związku zawodowe-go rolników, przedstawiciele społeczeństwa gminy.
  Sesji przewodniczył przewodniczący rady - Zdzisław Czarnomski. Informację z prac rady powiatu golubsko-dobrzyńskiego przedstawił radny Zbigniew Krasicki.
  Informację z prac Zarządu oraz realizacji wniosków z XXV sesji przedstawił przewodni-czący Zarządu - Andrzej Grabowski. Zgodnie z porządkiem obrad informację z prac stałych komisji rady przedstawili ich przewodniczący.
  Radni w kolejnym punkcie zgłosili wnioski i postulaty, które dotyczyły m.in.:
  - naprawy drogi wewnątrzosiedlowej,
  - melioracji w Zapluskowęsach,
  - stanu wiat przystankowych.
  Kolejny punkt porządku dotyczył planu celów finansowo - rzeczowych Gminy Kowa-lewo Pom. na rok 2001 w którym to :
  - Burmistrz Miasta dokonał omówienia projektu planu i przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. projektu budżetu,
  - przewodniczący stałych komisji - przedstawili opinię,
  - odbyła się dyskusja.
  Następnie została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2001. Radni ponadto podjęli uchwały w sprawach :
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoho-lowych na rok 2001 oraz przyjęcia sprawozdania za rok 2000,
  - ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia,
  - ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
  - likwidacji Szkoły Podstawowej w Mlewie,
  - majątkowej gminy, przekraczającej zakres zwykłego zarządu - nabycie nieodpłatnie pow. 0.0922 ha w Zapluskowęsach z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oraz nieruchomości w Piątkowie stanowiące własność AWRSP w Bydgoszczy (działka pod boisko sportowe w części rezerwa zieleń parkowa, działka na której znajduje się figura przydrożna)
  - finansowania inwestycji wieloletnich - budowy chodnika z Kowalewa Pom. do Fry-drychowa oraz remizo-świetlicy w Kiełpinach,
  - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-ki Wodnej w Toruniu,
  - zmiany Uchwały nr XXVIII/219/98 z dnia 11 marca 1998 roku,
  - uchwalenia statutu sołectw i samorządów osiedlowych,
  - ustalenia liczby członków Zarządu,
  - wyboru członka Zarządu - na członka Zarządu Miasta w głosowaniu tajnym wybrano p. Katarzynę KURKOWSKĄ.
  - ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady,
  - powołania stałych Komisji Rady.
  W dalszej części Burmistrz Miasta ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i postu-latów oraz złożył informację o prowadzonych następujących działaniach :
  - o odbytym spotkaniu z udziałem zarządców dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
  - uruchomieniu przez PKS kasy biletowej w celu sprzedaży biletów miesięcznych, która byłaby czynna w ostatnie 3 dni robocze każdego miesiąca od godz. 12-tej.
  - replice artykułu zamieszczonego w "Nowościach" dot. nabycia obiektów służby zdrowia przez gminę,
  - wydzierżawieniu części budynków po szkole w Chełmoniu Firmie "Silo-System" budującej zbiorniki na gnojowicę,
  - odbytym Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej,
  - bezrobociu na terenie Gminy - szerzej omówionym w niniejszym "Gońcu",
  - o rozmowach prowadzonych z zakładem "Opatrunki"
  - o wizycie gospodarczej w dniu 15 lutego br., Wojewody Kujawsko - Pomorskiego- Józefa Rogackiego.
  A.G. Powrót


  WIEŚCI ZE SZKÓŁ

  Kowalewo Pomorskie

  Zabawa karnawałowa. W dniu 03.02.2001r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodzi-ców naszej szkoły. Od lat próbowano zorganizować taką imprezę, która jedno-cześnie wspomogłaby finansowo fundusz szkoły. Jednak z różnych powodów nie doszło do realizacji tego zamierzenia. Szczególne słowa uznania należą się Pani Dorocie Piątkowskiej, która była głównym motorem całej imprezy.
  Poprzez wprowadzenie szeregu niespodziewanych atrakcji organizatorzy uczy-nili, że zabawa rzeczywiście miała integracyjny charakter. Nie byłoby dochodu, gdyby nie grupa rodziców pracujących społecznie przy organizacji tego wyzwa-nia.
  Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje Pani Bożenie Pieczewskiej, Pani Renacie Jaworskiej Wiesławie Dulce, Pani Aleksandrze Ciesielskiej, Panu Stefanowi Rosi-kowi, Panu Markowi Piątkowskiemu oraz wszystkim, którzy wsparli tą imprezę.


  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim w imieniu wszystkich nauczycieli, uczniów oraz rodziców składa
  Szanownemu Panu Janowi Łęgowskiemu
  z okazji kolejnych urodzin serdeczne życzenia
  zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
  Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc działalności charytatywnej naszej szkoły w postaci przekazania 8902,80 zł.
  Kwota ta umożliwia kontynuowanie dożywiania naszych uczniów, którzy znajdu-ją się w trudnej sytuacji materialnej.
  Sposób na ferie. Po wytężonej półrocznej pracy wszyscy, to znaczy nauczyciele i uczniowie z utęsknieniem oczekiwali ferii. Nareszcie będzie można spać do woli, robić co się chce i co najważniejsze - oglądać telewizję od świtu do nocy.
  Oglądać, ileż godzin można wytrwać przy srebrnym ekranie? Twierdzę, że dużo, o wiele za dużo.
  W swojej klasie przeprowadziłam badania ile czasu spędzają dzieci przed tele-wizorem i jakie programy oglądają. Wyniki okazały się przerażające! W dni wolne od zajęć dzieci oglądają programy telewizyjne nawet siedem i więcej godzin dziennie. W dni nauki - ponad pięć godzin. To wyjaśnia, dlaczego tyle dzieci nie odrabia pracy domowej, ziewa na lekcjach, skąd te skrzywienia kręgosłupa, "le-żący" sposób siedzenia.
  Aby odciągnąć dzieci od telewizora zorganizowaliśmy zimowisko muzyczno-integracyjne. W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów w różnym wieku. W ciągu tygodnia muzykowaliśmy na metalofonach, bawiliśmy się w teatr, śpiewaliśmy, urządzaliśmy konkursy, odbywaliśmy na niby rejs po morzach i oceanach, prze-nosiliśmy się do Bajkolandii.
  Śniadania robiliśmy sami, a obiady (dwudaniowe) serwowały nam panie w sto-łówce szkolnej. Zimowisko zakończyliśmy balem przebierańców. Było cudownie!
  Nawet grypa, która nie pozwoliła dziesiątce dzieci na uczestnictwo w zajęciach nie popsuła nam szyków. Z żalem żegnaliśmy każdy dzień kręgiem pożegnalnym. Za rok spotkamy się znowu.
  Wł. E. Jabłońscy
  Pluskowęsy
  Bal przebierańców. 29 stycznia 2001 roku do Szkoły Podstawowej w Pluskowę-sach ciągnęły tłumy. Działo się tak dlatego, iż własnie w tym dniu zorganizowany został bal przebierańców, w którym uczestniczyły dzieci z klas 0-IV.
  Bal odbywał się pod patronatem Inspektoratu PZU w Golubiu - Dobrzyniu. Spotkanie rozpoczęło się od korowodu przebierańców. Był klaun z wielkim nosem, Indianin z biedronką, Rambo, Zorro, Pippi, kotek z myszką i kilka pięknych Czerwonych Kapturków. Spośród kolorowych przebierańców jury w oso-bach Szanownych Mam, a także młodzieży gimnazjalnej wybrała Króla i Królową balu. Później wszyscy ochoczo stanęli w szranki do konkursów.
  Pierwszą konkurencją był taniec z balonami, drugą taniec na gazetach. Tu naj-lepszymi tancerzami okazała się para z oddziału "0" (Malwina i Patryk) i mieszana klasy "II" i "III" (Ania z Piotrkiem). Później mogliśmy podziwiać spryt i szybkość Patrycji w konsumowaniu jabłka zawieszonego na tasiemce. W ostatnim konkur-sie "Kto pierwszy usiądzie" niepokonany okazał się Kuba z kl. III.
  Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali nagrody w postaci słodkości i pięk-nych dyplomów, a Król i Królowa balu nagrodzeni zostali kompletem kolorowych pisaków.
  Dzieci bawiły się w rytmie muzyki granej przez byłych uczniów naszej szkoły: Pawła Jagielskiego i Grzegorza Nikla.
  Czas płynął nieubłaganie i nawet nie wiadomo, kiedy trzeba było się pożegnać i opuścić szkolne mury.
  mgr Renata Faluta Kaszubowska
  Podziękowania
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach gorąco dziękuje w imieniu uczniów, za efektywną pomoc w zorganizowaniu Balu Przebierańców w dniu 29.01.2001
  - Byłym Uczniom - Pawłowi Jagielskiemu i Grzegorzowi Niklowi, za oprawę muzyczną imprezy.
  - Panu Dyrektorowi Inspektoratu PZU w Golubiu - Dobrzyniu mgr inż. Sławomi-rowi Jankowskiemu za pomoc finansową.
  mgr Renata Kałuża
  Sportowe wieści ze szkół
  W czasie ferii zimowych w dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2001 w szkole podstawowej i w gimnazjum odbyły się zajęcia sportowe, w których udział wzięli uczniowie tych szkół. Młodzi sportowcy mogli podnosić swą sprawność w takich dyscyplinach sportu jak: koszykówka, piłka nożna halowa, piłka ręczna, siatków-ka, unihokej, tenis stołowy, gimnastyka. Zajęcia cieszyły się dużym zaintereso-waniem. Mimo, iż w tych dniach panowała grypa, każdego dnia brało udział w zajęciach około 40 osób.
  15.02.2001r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Koszy-kówce dziewcząt i chłopców z gimnazjum. Dziewczęta zajęły II miejsce przegry-wając z reprezentacją Gimnazjum z Golubia-Dobrzynia jednym punktem.
  Także na drugim miejscu zakończyli rozgrywki chłopcy z kowalewskiego gimna-zjum.
  21.02.2001r. w Brodnicy odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Ręcznej dziewcząt szkół podstawowych (ćwierćfinał). Nasza reprezentacja zajęła IV miej-sce. Wyprzedziły nas SP 29 z Torunia, SP 7 z Brodnicy i SP 1 z Chełmży.
  W meczu SP 7 Brodnica - SP Kowalewo Pomorskie padł wynik 5:3, a w meczu SP 1 Chełmża - SP Kowalewo Pomorskie 7:4. Mecze trwały 2x10 min.
  III liga piłki ręcznej mężczyzn
  Od 17 lutego ruszyły rozgrywki III ligi piłki ręcznej mężczyzn, w których udział bierze drużyna "Promienia" Kowalewo Pomorskie. Oprócz naszej drużyny w lidze startują: Legia Chełmża, Cuiavia I Inowrocław, Cuiavia II Inowrocław, PKS PR Włocławek, Lubienianka Lubień Kujawski.
  Jako gospodarz "Promień" rozgrywa swoje spotkania w GolubiuDobrzyniu w SP nr 2. Dokładny kalendarz rozgrywek umieszczony jest w gablocie "Promienia" (koło poczty). W pierwszym meczu Promień pokonał PKS PR Włocławek 24:20 (10:8). Bramki zdobyli: 7 - Banicki, 6 - Zieliński, 3 - Wołk, 2 - Grzywiński, Kry-szewski, 1 - Stankiewicz, Mytlewski, Bejgier, Rożnowski.
  Powrót


  Komunikat Ministra Sprawiedliwości

  Z dniem 1 stycznia 2001r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 1997, nr 121, poz. 769), wraz z no-welą uchwaloną przez Sejm 30 listopada 2000r. W związku z powyższym pra-gniemy Państwu przekazać informacje o tym, jakie zasady dotyczące podejmowa-nia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne obowiązują od 1 stycznia 2001.
  W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2001r. ustawy o Krajowym Re-jestrze Sądowym informujemy, że:
  1. W stosunku do osób fizycznych, które będą chciały zarejestrować działalność gospodarczą w okresie 1 stycznia 2001r. - 31 grudnia 2001r. nadal wymaga-ny będzie tylko wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę.
  2. Od 1 stycznia 2002r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne będzie wymagało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez wydziały rejestrowe sądów rejonowych.
  3. Po 1 stycznia 2002r. gminy przekażą sądom rejestrowym sprawy będące w toku postępowania o wpis, a przedsiębiorcy już wpisani do ewidencji gmin-nych będą obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru sądowego na urzędowym formularzu za pośrednictwem urzędu gminy, który był dotychczas organem ewidencyjnym. Organ ten prześle wniosek do właściwego sądu wraz z zaświadczeniem o wpisie przedsiębiorcy do ewidencji. Nie zakłada się prze-syłania całych akt administracyjnych.
  4. Proces przejmowania przez sądy ewidencji powinien zakończyć się do 31 grudnia 2003r., a więc zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. -Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie pro-cesem płynnym i nie ma potrzeby natychmiastowego podejmowania czynności związanych z przerejestrowywaniem już na początku stycznia 2001r., kiedy to z uwagi na wejście w życie ustawy o KRS może nastąpić spiętrzenie spraw.
  5. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000r. działalność gospodar-czą nie objętą obowiązkiem ewidencjonowania, będą obowiązane w ter-minie do 31 czerwca 2001r. zgłosić jej prowadzenie do gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
  6. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000r. działalność gospodar-czą jako wspólnicy spółek cywilnych, będą obowiązane w terminie do 31 marca 2001r. dostosować formę prowadzonej działalności do wymogów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że powinny albo zgłosić prowadzenie indywidualnie działalności gospodarczej do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, albo zawrzeć umowę spółki handlowej i złożyć wniosek o wpis tej spółki do wydziału rejestrowego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Sądowy.
  Właściwym Wydziałem Gospodarczym - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miasta i gminy Kowalewo Pom. jest Wydział Gospodarczy Kra-jowego Rejestru Sądowego, 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31
  S.S.
  Powrót


  Kolejne niedoszacowanie subwencji oświatowej

  Poniżej przedstawiamy pismo Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, kiero-wane do przewodniczących zarządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dotyczące kolej-nego niedoszacowania subwencji oświatowej na rok 2001. M.W.
  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Poznań, dnia 18 stycznia 2001r.
  Szanowne Koleżanki i Koledzy, Przewodniczący Zarządów Gmin Wiejskich i Miejsko-Wiejskich
  Początek XXI-go wieku zaczynamy w bardzo dramatycznej sytuacji związanej z niedo-szacowaniem po raz kolejny subwencji oświatowej na rok 2001 w wysokości co naj-mniej 2 mld PLN. Po dramatycznej i uporczywej walce w roku dwutysięcznym dopro-wadziliśmy do zwiększenia subwencji oświatowej w miesiącach listopadzie i grudniu o kwotę 700 mln PLN. Kwota ta pomimo zapewnień nowego Ministra Edukacji nie za-bezpieczyła przekazania pełnych środków finansowych do budżetu naszych gmin nie-zbędnych na realizację podwyżek płac wprowadzonych nowelizacją Karty Nauczyciela. W tej dramatycznej sytuacji zgodziliśmy się na przekazanie zwiększonej subwencji oświatowej w pierwszej kolejności do gmin otrzymujących subwencję wyrównawczą i nie mających zdolności kredytowej. Ten fakt spowodował, że prawie 400 gmin wiej-skich w tym znaczna liczba członków naszego Związku nie otrzymała pełnej rekom-pensaty i musieliśmy zaciągać kredyty lub ograniczać inwestycje, aby wypłacić nauczy-cielom należne wynagrodzenia i wyrównania od początku 2000 roku. Podczas obrad Ko-misji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zmusiliśmy Ministra Finansów do przesłania do naszych gmin pism informujących o wysokości zobowiązań budżetu pań-stwa za rok 2000, które ma być zwrócone gminom wraz z odsetkami w roku 2001. Do dzisiaj nie znamy terminu i formy zwrotu oraz wysokości odsetek.
  Podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 15 grudnia ubiegłego roku stwierdziliśmy, że po raz kolejny subwencja oświatowa jest niedoszaco-wana na rok 2001 o kwotę prawie 2 mld PLN. Mimo przyjęcia szeregu istotnych popra-wek, korzystnych dla gmin wiejskich, w algorytmie naliczającym subwencję oświatową na 2001 r. wniesionych przez przedstawiciela ZGW RP (informacja w załączniku) strona samorządowa Komisji Wspólnej nie wyraziła opinii o proponowanym algorytmie z uwagi na niedoszacowanie subwencji oświatowej na rok 2001 w wys. Ok. 2 mld PLN. Przygo-towaliśmy wspólne stanowisko, którego treść jest ogólnie znana i przesłaliśmy je do Mar-szałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów z pilną prośbą o wyznaczenie terminu spotkania.
  Do spotkania z Marszałkiem Sejmu RP Maciejem Płażyńskim doszło w dniu 10 stycznia br. przy współudziale Przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego Barbary Imiołczyk i Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Mirosława Sekuły. Pod-czas spotkania dowiedzieliśmy się, że pomimo nie wyrażenia przez nas opinii (ustawowy wymóg) rząd przyjął algorytm do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2001 a wyka-zywaną przez nas brakującą kwotę ok. 2 mld PLN proponuje zastąpić w autopo-prawce do budżetu kwotą 214 mln PLN. Usłyszeliśmy, że to jest wszystko, na co mo-żemy obecnie liczyć i tylko silny lobing na wszystkich posłów może cokolwiek zmie-nić. Dwie Komisje sejmowe proponowały zwiększenie subwencji o 700 mln PLN.
  Przypomnę, że współczynnik kwoty bazowej na jednego ucznia wyniósł w 2000 roku A= 1920 PLN a po korekcie wynikającej z KN A=2050 PLN. Na 2001 rok A= 2130 PLN, ale po odliczeniu szkół artystycznych i niepublicznych wyniesie A=2080 PLN.

  J.J.

  Powrót


  Bal Czytelnika 2001
  W dniu 31.01.2001 odbył się kolejny VI Bal Czytelnika. Na bal przybyli młodzi czytelnicy bibliotek z Kowalewa Pom., Pluskowęs, Wielkiej Łąki i Wielkiego Rychnowa, którzy wyróżnili się bardzo dużą aktywnością czytelniczą oraz pracą na rzecz biblioteki.
  Impreza odbyła się w sali M-GOK. W trakcie zabawy odbyło się wiele konkur-sów miedzy innymi: taneczny, mikrofon dla wszystkich, kalambury. Zabawę uatrakcyjniał p. Rafał Nadworny grą na organach, za co bardzo dziękujemy.
  Dziękujemy: Panu A. Grabowskiemu - Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pom. za bezpłatne udostępnienie autobusu na przywóz i odwóz dzieci na Bal Czytelni-ka, Państwu B.K. Foksińskim z Pluskowęs za przekazanie słodyczy dla dzieci.
  Organizatorzy
  2000 rok w bibliotekach
  W 2000r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowalewie Pom. oraz filiach bi-bliotecznych stan księgozbioru wyniósł 52938 vol. zarejestrowano ogółem 1698 czytelników, wypożyczono 29800 vol. Ogółem w 2000r. zakupiono 498 vol. za ogólną kwotę 4945 zł.
  Oprócz tego otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Warszawy na zakup książek 1905 zł, za które kupiliśmy 112 vol.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim bezinteresownym ofiarodawcom książek do bibliotek.
  Apelujemy do wszystkich czytelników o zwrot zaległych książek, bez poniesie-nia kosztów upomnienia do końca marca br. Po tym terminie będą wysyłane upomnienia, którego koszt wyniesie już 7 zł.
  Dyrektor M-GOK
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna