Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
Z tego miejsca możesz do mnie napisać


W numerze m.in.:

 • VIII Zjazd Miejsko-Gminny Związków OSP
 • BIEGOWE ŚWIĘTO W KOWALEWIE
 • XI Zakładowy Turniej Piłki Nożnej
 • Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
 • WIEŚCI ZE SZKÓŁ
 • Gmina Kowalewo Pomorskie rozpoczyna selektywną zbiórkę szkła
  A oto zdjęcia:
  g881.jpg
  g884.jpg
  g885.jpg
  VIII Zjazd Miejsko-Gminny Związków OSP

  W dniu 19 maja 2001r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. odbył się VIII Zjazd Miejsko-Gminny Związków OSP, który miał na celu dokonać oceny pracy Zarządu w latach 1996 - 2000 oraz wybrać nowe władze strażackie na następną kadencję .
  Zjazd rozpoczęto mszą św., w kościele parafialnym w Kowalewie Pom. Po mszy delegacja złożyła kwiaty przy figurce św. Floriana na placu przy OSP Kowalewo. Otwar-cia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu M-G Zw. OSP dh Andrzej Grabowski, który powitał przybyłych gości, delegatów, prasę i sponsorów. Swą obecnością Zjazd zaszczycili:
  - nowo mianowany nadbrygadier Zygmunt Politowski komendant wojewódzki PSP w generalskich szlifach,
  - prezes Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP dh Zdzisław Dąbrowski,
  - Przewodniczący Rady Miejskiej i członkowie Zarządu Miasta,
  - z-ca Burmistrza pani Elżbieta Kociorska ,
  - kapelan diecezjalny ks. Paweł Piesik,
  - v-ce prezes Zarządu Powiatowego Zw. OSP dh Zdzisław Wiśniewski
  - z-ca Komendanta Powiatowego PSP dh Paweł Warlikowski.
  W części artystycznej wystąpił chór z M-GOK pod batutą pana Mieczysława Doma-reckiego.
  Prezes Zarządu M-G Zw. OSP dh Andrzej Grabowski, z-ca Burmistrza pani Elżbieta Kociorska i przewodniczący Rady pan Zdzisław Czarnomski wręczyli list gratulacyjny, herb miasta Kowalewa i kwiaty generałowi Zygmuntowi Politowskiemu oraz zaśpiewa-no gromkie "Sto lat".
  Dokonano wręczenia odznaczeń:
  - Złoty znak związku otrzymał dh Józef Frelich prezes z OSP Pruskiej Łąki,
  - Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali dh dh: Piotr Rutkowski., Stanisław Sobczak (OSP Mariany), Edward Nicpoń, Stanisław Pawlak (OSP Sierakowo), Ber-nard Kiżewski (OSP Srebrniki),
  - Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali dh dh: Tomasz Wójec, Włady-sław Tosnowiec, Zbigniew Piróg, Sławomir Wójec, Dariusz Chłopecki (OSP Maria-ny), Zgliński Lubomir (OSP Sierakowo)
  - Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa: sztandar jednostki OSP Mariany, dh dh: Dariusz Lipiński, Marek Wiśniewski, Krzysztof Chłopecki, Leszek Piróg (OSP Ma-riany), Wiesław Ludwik (OSP Sierakowo).
  Dekoracji dokonali komendant wojewódzki PSP nadbrygardier Zygmunt Politowski, prezes Zarządu Woj. Zw. OSP dh Zdzisław Dąbrowski i prezes Zarządu M-G Zw. OSP dh Andrzej Grabowski.
  - Odznakę Strażaka Wzorowego otrzymali: dh dh: Marcin Gręźlikowski (OSP Maria-ny) Zenon Nowak, Zbigniew Falkowski, Leszek Krępuła, Józef Wojciechowski, Je-rzy Behrendt (OSP Srebrniki).
  Dekoracji dokonał prezes Zarządu Powiatowego Zw.OSP dh Zdzisław Wiśniewski
  Prezes Zarządu M-G Zw. OSP dh Andrzej Grabowski wręczył podziękowania prezesom i naczelnikom dh dh: Piotrowi Stopyrze, Jerzemu Stopyrze, Januszowi Kalinowskiemu, Bogdanowi Tosnowcowi za działalność na rzecz jednostek w minionej kadencji. Na zakończenie odznaczeń odśpiewano hymn strażacki.
  Przystąpiono do obrad Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad i regulaminem Wysłuchano sprawozdań i wystąpień. Jednogłośnie udzielono absolutoria staremu Zarządowi.
  Przystąpiono do wyborów nowych władz. W czasie trwania obrad wpływały listy gratulacyjne i życzenia owocnych obrad od: prezesa Zarządu Głównego Zw. OSP dh Waldemara Pawlaka, Dyrekcji M-GOK Kowalewo Pom., Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, Pana Jana Łęgowskiego ze Szwajcarii, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Redakcji Gońca Kowalewskiego, Prezesa TOMIKO i Prezesa Ogródków Działkowych w Kowalewie Pom.
  Nowo wybrany zarząd M-G Zw. OSP liczy 28 druhów, spośród których jednogłośnie wybrano na prezesa Zarządu M-G ZW. OSP dh Andrzeja Grabowskiego, komendantem M-G dh Ksawerego Rożyńskiego, sekretarzem dh Irenę Kulińską.
  Zarząd Miejsko Gminny Związku OSP w Kowalewie Pomorskim serdecznie dziękuje sponsorom: Bernardowi Łabichowi (PIEKARNIA Kowalewo Pom.), Andrzejowi Wiśniewskiemu (Mlewo), Gerardowi Bieleckiemu (ZOOWETCHEMROL), Elżbiecie Plytta-Idzikowskiej (KWIATY UPOMINKI), Małgorzacie Krupińskiej (kwiaciarnia DIANTUS), PZU Golub-Dobrzyń, Zakład Usług Produkcyjnych MARSYL Gronowo Spółdzielnia DRUTPOL Golub-Dobrzyń, Stowarzyszenie Rolników STOROL Kowalewo Pom., Bank Spółdzielczy Kowalewo Pom., firma TYTAN Kowalewo Pom., którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości oraz współorganizatorom: Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom., Dyrekcji M-GOK Kowalewo Pom. jednostce OSP Srebrniki i pracownikom Urzędu Miejskiego. Zjazd zakończono wspólnym obiadem.
  I.K.

  "Historia Miasta i Gminy Kowalewa Pom.
  - Gminny Konkurs Historyczny"
  Tradycyjnie, dn. 8.V.2001r. w "Dzień Zwycięstwa" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-tury w Kowalewie Pom., odbył się VII Gminny Konkurs Historyczny p.n.: "Historia Mia-sta i Gminy Kowalewa Pom." W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawo-wych: Kowalewo Pom., Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo.
  Zawodnicy wykazali się ogromną wiedzą, rywalizacja była bardzo wyrównana.
  Po I etapie konkursu p. Joachim Kupski - przewodniczący TOMiKO i p. Roman Szul-czewski - przewodnik turystyczny, opowiedzieli o zabytkach i historii miasta Kowalewa Pomorskiego. Następnie wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami udali się pod Pomnik Poległych na Plac Wolności, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Po przerwie odbył się II etap konkursu. W wyniku końcowej klasyfikacji komisja przyznała następujące miejsca:
  I miejsce zajęła Natalia Żuchowska (SP Kowalewo Pom.), II miejsce zajęli Mateusz Orłowski (SP Wielkie Rychnowo), Kamil Szklajew (SP Wielkie Rychnowo) i Adam Kotecki (SP Kowalewo Pom.), III miejsce zajęła Karolina Wojciechowska (Wielka Łąka).
  Serdecznie dziękujemy komisji, która czuwała nad przebiegiem konkursu, w składzie: p. Joachim Kupski - przewodniczący komisji, p. Roman Szulczewski, p. Mieczysław Doma-recki.
  Dziękujemy nauczycielom: p. M. Rutkowskiej, p. D. Drożdża, i p. Z. Szczepańskiemu za przygotowanie uczniów, również dziękujemy członkom TOMiKO, którzy przybyli na konkurs. M GOK Biblioteka
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Informuję, że w siedzibie starostwa przy ul. Plac 1000-lecia 25 pok. nr 3 urzęduje Po-wiatowy Rzecznik Konsumentów p. mgr Alina Robińska. Do zadań rzecznika konsumen-tów w szczególności należy:
  1) Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
  2) Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  3) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

  4) Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona in-teresów konsumentów.
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje codziennie w godz. 7.30 - 15.00
  Bez pośredników - składanie kopert białych. Materiały wysy-łam, wzory też.
  Załączyć znaczki za 4,00 złote na odpowiedź:
  "Przedsiębiorczość"
  Adama Asnyka 9, skr. poczt. 476
  35-959 Rzeszów 2


  W dniu 1 maja br. M-GOK w Kowalewie Pomorskim przygotował dla mieszkańców naszej gminy festyn majowy na placu za domem kultury. Przez całe popołudnie dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w przygotowanych dla nich grach i zabawach. Liczna grupa milusińskich aktywnie uczestniczyła w zabawie pt. "Poszukiwanie skarbu pirata Bena". Podczas ogłoszonego konkursu plastycznego dzieci rysowały swoje "Ulubione zwierząt-ko". Komisji najbardziej spodobała się praca Magdy Zach, za którą otrzymała nagrodę, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Jednak największą uwagę publiczności skupiły przemiłe dziewczynki biorące udział w
  IX WYBORACH NAJMILSZEJ BUZI KOWALEWA POMORSKIEGO:
  Sara Biziorek lat 3, Agnieszka Trzcińska lat 6, Martyna Cierniakowska lat 6,
  Monika Pipczyńska lat 6 i Ewelina Parda lat 6.
  Koronę, szarfę oraz nagrodę zdobyła SARA BIZIOREK, której jak przystało na prawdziwą miss… popłynęły łzy radości. Pozostałym finalistkom wręczono prezenty.
  Sponsorami nagród byli: p. Z. Krasicki, p. W. Wiśniewski, p. M. Szatkowski, p. B. Kor-das, p. L. Zambrzycki, p. J. Banicka, p. P. Krzyżanowski, sklep RENPOL, sklep wielo-branżowy Plac Wolności, apteka Mieszczańska, apteka Pod Złotym Jeleniem.
  DZIĘKUJEMY!
  Zainteresowaniem wśród widzów cieszyły się pokazy karate OYAMA grupy dziecięco - młodzieżowej. Duża sprawność i zręczność zawodników nagrodzona została mocnymi brawami.
  Późnym popołudniem rozpoczęła się zabawa taneczna przy zespole muzycznym RENESANS z Kowalewa Pom., która potrwała do późnych godzin nocnych.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  KONKURS PLASTYCZNY "EKOLOGICZNE MIASTO MOICH MARZEŃ"
  zorganizowany przez M-GOK w Kowalewie Pomorskim. Na konkurs wpłynęły prace ze szkół podstawowych w Mlewie, Wielkiej Łące, Pluskowęsach oraz z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.
  Przyznano następujące nagrody:
  I miejsce Karolina Dębowska (SP Wielka Łąka), II miejsce Hanna Rudnicka (SP Mlewo), III miejsce Patrycja Żychniewicz (SP Wielka Łąka) oraz wyróżnienia Magdalena Bąkowska (SP Pluskowęsy) i Ewelina Parda (Przedszkole Kowalewo Pom.)
  Wystawa wszystkich prac prezentowana została w M-GOK. Nagrody dla zwycięzców wręczone zostały na festynie w dniu 1.05.2001r.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  IX GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY
  Do konkursu 23.04.2001r. w M-GOK w Kowalewie Pomorskim przystąpiło 24 uczniów VI klas szkół podstawowych z terenu miasta i gminy (SP Mlewo, SP Kowalewo Pom., SP W. Rychnowo, SP W. Łąka, i SP Pluskowęsy).
  Konkurs odbył się w trzech etapach (testy, krzyżówki, rozpoznawanie roślin i zwierząt, gatunki drzew, sortowanie śmieci).
  Do finału konkursu przystąpiło 10 uczestników. Zwycięzcami konkursu zostali: ex aequo I m-ce: Jacek Nowakowski (SP Kowalewo Pom.), Piotr Nowacki (SP Kowalewo Pom.) i Marta Pęcherska (SP Kowalewo Pom.), II m-ce Marcin Dębowski (SP Kowalewo Pom.) i dwa III m-ca Hubert Dębiński (SP W. Łąka) i Arkadiusz Florek (SP Pluskowęsy).
  Składamy serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców konkursu, a byli nimi: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Elżbieta Plytta - Idzikowska (KWIATY - UPOMINKI Kowalewo Pom.), Małgorzata Krupińska (kwiaciarnia DIANTUS Kowalewo Pom.)
  Dziękujemy p. mgr Halinie Dąbrowskiej za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu, p. mgr Józefowi Gburczykowi za udział w komisji, p. mgr Krystynie Bilskiej za przygotowanie programu artystycznego.
  Opiekunami uczniów biorących udział w konkursie byli: SP Kowalewo Pom. p. mgr Elżbieta Karankowska; SP Pluskowęsy p. Ewa Nowakowska; SP Mlewo p. Anna Preis; SP Wielkie Rychnowo p. Marzanna Czerw; SP Wielka Łąka p. Halina Dunajska.
  M-GOK Kowalewo Pomorskie

  W dniu 11 maja 2001 roku na zebraniu założycielskim zostało powołane Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia.
  Dokonano wyboru członków władz Stowarzyszenia.
  W skład Zarządu wybrano następujące osoby :
  1/ Wiśniewska Maria - prezes Zarządu
  2/ Kupska Halina - wiceprezes Zarządu
  3/ Karankowska Teresa - skarbnik
  4/ Sybilska Barbara - sekretarz
  5/ Kliber Bożena - rzecznik Stowarzyszenia
  W chwili obecnej przygotowuje się dokumentację do zarejestrowania Sto-warzyszenia w Sądzie Rejestrowym.

  Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY w formie zbierania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego, składającego się z 11 pomiesz-czeń (kuchnia, stołówka, pomieszczenia przynależne do kuchni, dwie toalety) o łącznej powierzchni użytkowej 219 m2, położonego w obiekcie i stanowiącego własność Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
  Warunkiem oddania lokalu w dzierżawę jest: 1. prowadzenie działalności gastronomicz-nej - sporządzanie i sprzedaż posiłków dla uczniów, w tym śniadań i obiadów, w godzi-nach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, na warunkach określonych w umowie. Dopuszcza się możliwość organizowania uroczystości okazjonalnych. Istnieje także możliwość niezależnego wejścia do stołówki i jej funkcjo-nowania po godzinach otwarcia szkoły. Zmiana branży bez zgody wynajmującego będzie skutkowała natychmiastowym wypowiedzeniem umowy. 2. przejęcie przez oferenta jed-nego pracownika obsługi zatrudnionego w szkole.
  Oferty należy składać w terminie do dnia 22 czerwca 2001r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Pl. Wolności 1. Oferta powinna zawierać: dane o oferencie: imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, datę sporządzenia oferty, oferowaną miesięczną cenę netto + VAT za cały lokal, stanowiący przedmiot przetargu wraz z wyposażeniem, termin rozpoczęcia działalności - niedotrzy-manie terminu skutkować będzie natychmiastowym wypowiedzeniem umowy, kopię dowodu wpłaty wadium, oświadczenie, że oferent zapoznał się z postanowieniami projek-tu umowy.
  Wymagany termin oddania lokalu w dzierżawę - 1 sierpnia 2001r. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim BS Kowalewo Pomorskie Nr 94960008-1720-38011-1 kwoty wadium w wysokości 500,- zł do dnia 22 czerwca 2001r. do godz. 1300. W przypadku wygrania przetargu wadium będzie stanowić część kaucji zabezpieczającej.
  W celu zapoznania się z projektem umowy dzierżawy, aktualnym stanem lokalu i jego wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stołówki szkolnej i kosztami jej utrzymania należy kontaktować się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim p.Benedyktem Mrozińskim, tel. 684?10-58.
  Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, który oprócz oferty cenowej mie-sięcznej opłaty za lokal zaproponuje korzystniejsze warunki dotyczące przejęcia pracow-nika i wysokości ceny posiłków.
  Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
  Przewodniczący Zarządu Miasta - Andrzej Grabowski

  Nowe przydziały mieszkań komunalnych
  W związku z wysokim stopniem realizacji listy przydziału mieszkań komunalnych o czynszu regulowanym, zachodzi konieczność jej rozszerzenia.
  Osoby zainteresowane otrzymaniem mieszkania komunalnego a spełniające kryteria zgodnie z Uchwałą Nr V/35/94 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listo-pada 1994r. tj.:
  1. Zamieszkujące w lokalach, w których na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej albo w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi.
  2. Osiągające miesięczne dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie mniejsze niż 235.26 zł i nie więcej niż 352.88 zł
  3. Nie otrzymali mieszkania komunalnego w ostatnich pięciu latach.
  Mogą składać wnioski w terminie do 30-06-2001r. wraz z zaświadczeniami o wyso-kości dochodów wszystkich członków rodziny za 3 miesiące tj. za marzec, kwiecień i maj (dochody brutto pomniejszone o koszty ich uzyskania i składki ZUS), w Referacie GKiM Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. przy ul. Jedności Robotniczej 5 pok. nr 7.
  L.Sz


  Powrót


  BIEGOWE ŚWIĘTO W KOWALEWIE
  Mimo chłodu i deszczowej pogody na starcie VII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego stanęło 740 osób. Rywalizowano w biegach dla dzieci i młodzieży, wyścigu na rolkach i hulajnogach, biegu Vip- ów oraz pokonując dystans 10 km.
  Impreza pod honorowym patronatem marszałka sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego - Waldemara Achramowicza - w opinii uczestników oraz obserwatorów była bardzo udana.
  Jako pierwsi na trasę wyruszyły najmłodsze dzieci, pokonując dystans często z rodzica-mi. Biegi dla najmłodszych sponsorowane były przez firmę MAC- Edukacja, wydawcę książek dla klas 1-3. Dla każdego zawodnika, który dotarł do mety przygotowana była reklamówka ze słodyczami od Jutrzenki oraz dyplom i naklejka. Dzieciom tradycyjnie towarzyszył na trasie MIŚ, czyli supermaratończyk z Torunia oraz króliczki MAC-a. Niemiłym zaskoczeniem była niska frekwencja w biegach dla gimnazjalistów (28 osób!). Sporym zainteresowaniem cieszyły się biegi na rolkach i rozgrywany po raz pierwszy wyścig na hulajnogach.
  Marian Żenkiewicz - Senator RP, Roman Tasarz - radny sejmiku wojewódzkiego, Bene-dykt Mroziński - dyrektor SP w Kowalewie, Monika Ciechanowska - MGOK, Aleksan-dra Achler - Zespół Szkół, Kazimierz Kozłowski - Drutpol, Wojciech Wesołowski - Amber, Stanisław Majcher - radny Golubia-Dobrzynia rywalizowali w biegu dla zapro-szonych gości oraz reprezentantów instytucji z gminy Kowalewo.
  Na starcie biegu na 10 km stanęło 115 osób, w tym trzynastu zawodników reprezentują-cych gminę Kowalewo (Karina Szymańska-Wiśniewska, Marlena Cieplińska - Mlewo, Monika Maciejewska - W.Rychnowo oraz Tomasz Kropkowski - Szychowo, Grzegorz Rożyński - Kowalewo, Robert Rysiewski - Frydrychowo, Krzysztof Szablewski, Andzrzej Czachorowski, Adam Piątkowski, Łukasz Miś, Sebastian Wilk (wszyscy Kowalewo), Maciej Toczek i Kamil Kaliski (Zespół Szkół). Gratulujemy w/w zawodnikom.
  Najszybciej trasę 10 km pokonał zawodnik z Białorusi, uzyskując czas 31.01. Wśród kobiet liczyliśmy bardzo na zawodniczkę LKS Promień Karinę Szymańską-Wiśniewską. Karina nie zawiodła, wygrała po raz drugi w Kowalewie, uzyskując bardzo dobry wynik - 34.20. Bardzo dobrze spisał się także Tomasz Kropkowski, który znacznie poprawił swój życiowy rekord (33.32), zajmując szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. W premiowa-nej nagrodą finansową szóstce uplasowała się także Marlena Cieplińska.
  Sukces organizacyjny imprezy możliwy był dzięki zaangażowaniu wielu osób. Szcze-gólne podziękowania należą się p. Józefowi Nowakowi - dyrektorowi Zespołu Szkół oraz pracownikom tej szkoły i uczniom (z wyróżnieniem klasy IIA).
  Dziękuję także za pomoc p. dyrektor Zofii Marchewce oraz pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, p. Benedyktowi Mrozińskiemu i nauczycielom Szkoły Pod-stawowej, p. Romanowi Królowi - prezesowi LKS Promień oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.
  Specjalne podziękowania dla Oli Achler - Wesołowskiej i Tadeusza Witkowskiego za poświęcony czas na poszukiwanie sponsorów i przygotowanie imprezy.
  Zawody bardzo sprawnie zabezpieczyła Policja z Golubia - Dobrzynia i Kowalewa oraz Służba Zdrowia z Kowalewa.
  SPONSORZY:
  Organizatorzy VII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego w Kowalewie Pomorskim składają serdeczne podziękowania dla sponsorów tej imprezy. To dzięki Państwa hojności mogli-śmy zorganizować te zawody, popularyzując najprostszą formę ruchu wśród dzieci i mło-dzieży. Dziękujemy !
  Patronat medialny: GAZETA TORUŃSKA, RADIO TORUŃ, RT MEDIA GOLUB- DOBRZYŃ
  Sponsorzy: URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU, URZĄD MIASTA W KO-WALEWIE POMORSKIM, PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIE-PEŁNOSPRAWNYCH, KUJAWSKO-POMORSKIE ZRZESZENIE LZS W TORUNIU, AMBER- BROWAR BIELKÓWKO, MAC-EDUKACJA KIELECKA OFICYNA WY-DAWNICZA (podręczniki 1-3), CONKRET- producent opakowań foliowych, DAN-STAL - hurtownia rur stalowych, wyroby hutnicze, LUBIANA - zakłady porcelany sto-łowej, DRUTPOL - wyroby z drutu, JUTRZENKA- BYDGOSZCZ, HOLKAP-Bydgoszcz, PZU S.A. - Inspektorat Golub- Dobrzyń, BANK SPÓŁDZIELCZY W KO-WALEWIE, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., NADWIŚLANKA S.A.- producent wyrobów cukierniczych, KWIACIARNIA PP. KRUPIŃSKICH, CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH, KAWIARNIA DANUSIA, DRUKARNIA GERGES, ZAKŁAD GO-SPODARKI KOMUNALNEJ, EKOMET- Kazimierz Kozłowski, BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, AGROWET- p. MIELCZARSKI, EŁWJA- PP. OLEŚ, p. JARO-SŁAW WIŚNIEWSKI, Gerard Bielecki - Zoowetchemrol, SZATKOWSKI MAREK, ELŻBIETA RÓG, KOPERNIK S.A.- producent wyrobów cukierniczych, Poczta Polska, ZAKŁAD TAPICERSKI- p. KRAUZEWICZ, BUD-KAN" Roman Żak, JAROSŁAW CHAMSKI, Apteka "Pod Złotym Jeleniem", Grzegorz Zaremba, FRANCISZEK WRÓ-BLEWSKI, Barbara CZERNIAK, ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY pp. KRĘPEĆ
  Wyniki:
  Bieg główny - 10 km ( atest PZLA) bieg ukończyło 113 osób:
  Mężczyźni: 1. Duchowicz Władimir - Białoruś (31.01), 2. Marek Wojtas - Tucholanka Tuchola (31.21), 3. Krzysztof Brucki - LZS Ostromecko (31.50), 4. Krzysztof Bartkie-wicz - TKKF Rekreacja Toruń (33.12), 5. Jacek Szulc - Stolno (33.12), 6. Tomasz Krop-kowski - LKS Promień Kowalewo (33.32)
  Kobiety: 1. Szymańska-Wiśniewska Karina - LKS Promień Kowalewo (34.20), 2. Ry-bicka Anna - AZS AWF Wrocław (39.30), 3. Beata Zielińska - LZS Ostromecko (41.52)
  Wózki - 10 km: 1. Skrzypiński Arkadiusz - Start Szczecin (28.02), 2. Misztela Witold - Start Warszawa (28.03), 3. Ornat Janusz - Zawiercie (28.41)
  Biegi Dzieci I Młodzieży
  93 i młodsi: 1. Joanna Szafran - SP W. Rychnowo, 2. Karolina Garkowska - SP Kowale-wo, 3. Monika Cieplińska - SP Mlewo, 1. Karol Konieczny - SP Pluskowęsy, 2. Damian Kawula - SP Kowalewo, 3. Dariusz Ciepliński SP Kowalewo
  92-91: 1. Kinga Nowacka - SP Kowalewo Pom., 2. Paulina Stopyra SP W.Rychnowo, 3. Paulina Cieplińska SP Kowalewo, 1. Łukasz Kasprowicz - SP W. Rychnowo, 2. Przemy-sław Kazanowski SP Kowalewo, 3. Przemysław Surmniak SP Kowalewo
  1990: 1. Natalia Piotrowska - SP 10 Toruń, 2. Kinga Markiewicz SP 3 Wąbrzeźno, 3. Milena Beyger SP W.Rychnowo, 1. Piotr Konieczny - SP Pluskowęsy, 2. Michał Błasz-kiewicz SP W.Rychnowo, 3. Piotr Mucha SP W.Rychnowo
  89-88: 1. Paulina Sztandara - SP W.Rychnowo, 2. Karolina Korczyńska SP 9 Toruń, 3. Joanna Sułkowska SP Ryńsk, 1. Marcin Tokarski - SP 15 Toruń, 2. Tomasz Konieczny SP Pluskowęsy, 3. Michał Kołodziej SP 9 Toruń
  87-86: 1. Anna Siebers - Gimnazjum W.Rychnowo, 2. Ewa Okurowska Gimnazjum W.Łąka, 3. Aneta Beyger Gimnazjum W.Rychnowo, 1. Dawid Nowakowski - Gimna-zjum W.Rychnowo, 2. Piotr Saja Gimnazjum Zieleń, 3. Łukasz Dąbrowski Gimnazjum W. Rychnowo
  85-84: 1. Marlena Cieplińska - Zespół Szkół Kowalewo, 2. Anna Marcinkowska Zespół Szkół Kowalewo, 3. Sylwia Sławińska Zespół Szkół Kowalewo, 1. Maciej Toczek - Ze-spół Szkól Kowalewo, 2. Grzegorz Rożyński Zespół Szkół Kowalewo, 3. Łukasz Nowa-kowski UKS W.Rychnowo
  Rolki: 1. Dominika Makaruk - LO nr 7 Toruń, 2. Justyna Filipowicz LO 8 Toruń, 3. Małgorzata Majchrzycka Malta Poznań, 1. Adam Filipowicz - Gimnazjum 21 Toruń, 2. Jan Szymański Malta Poznań, 3. Paweł Skonieczny SP Kowalewo
  Hulajnogi: 1. Kinga Kołodziej - SP Kowalewo, 2. Karolina Mrowińska SP Kowalewo, 3. Barbara Kowalska SP Kowalewo, 1. Michał Ciesielski - SP Kowalewo, 2. Marcin Dy-bowski SP Kowalewo, 3. Maciej Kurkowski SP Kowalewo
  Klasyfikacja Szkół
  Szkoły Podstawowe: 1. SP Kowalewo (551 pkt.) 2. SP W. Rychnowo (316 pkt.), 3. SP Pluskowęsy (298 pkt.), 4. SP W. Łąka (104 pkt.) 5. SP Mlewo (65 pkt.)
  Gimnazja: 1. Gim. W. Rychnowo (206 pkt.), 2. Gim. Pluskowęsy (77 pkt.), 3. Gim. W. Łąka (35 pkt.), 4. Gim. Kowalewo (27 pkt.).
  Bogdan Oskwarek

  Powrót


  XI Zakładowy Turniej Piłki Nożnej

  Turniej Piłki Nożnej odbył się 1 maja 2001r. Oranizatorem imprezy była Szkoła Pod-stawowa w Kowalewie Pomorskim i Uczniowski Klub Sportowy Orlik w Kowalewie Pomorskim. Otwarcia zawodów dokonał dyrektor szkoły Pan Benedykt Mroziński. Do zawodów przystapilo 15 drużyn (Nauczyciele, OPS Pluskowęsy, Sierakowo, W.Rychnowo, Ryńsk, Kowalewo, Lipienica, Danstal Toruń, Agralam, Pijalnia Piwa W.Łąka, Pogotowie Powłamaniowe Toruń, Anaza II Toruń, Drutpol, Pogrom, Kozex Toruń). Pierwszą serię meczów rozegrano systemem pucharowym. Do ćwierćfinału awansowało 8 drużyn i utworzono następujące pary: Pluskowęsy - Lipnica 1:0, Agralam -Anza 1:0, Sierakowo - Pogotowie 1:2, Kozex-Pogrom 2:0.
  Po emocjonujących meczach do półfinału awansowały: Pogotowie - OSP Pluskowęsy 0:2 i Agralam - Kozex 1:0. W meczu o III miejsce zwyciężyła drużyna Kozexu, a w fina-le Pogotowie pokonało Agralam 2:0. Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Kowa-lewo Pomorskie zdobyła drużyna Pogotowia Powłamaniowego. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a cztery pierwsze otrzymały nagrody pieniężne.
  Organizatorzy serdecznie dziękują Urzędowi Miejskiemu w Kowalewie Pomorskim, Panu P. Krzyżanowskiemu, Panu B.Wiśniewskiemu, Panu T. Kordowskiemu (sklepik uczniow-ski) i Panu K. Kozłowskiemu kierownikowi Drutpolu za sponsorowanie imprezy, Panu dyrektorowi Nowakowi za bezpłatne wypożyczenie i przewóz ławek na obiekt SP Kowa-lewo.


  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
  W okresie od 7 kwietnia do 16 maja 2001r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował trzykrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:  - trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla Kierownika SP ZOZ
  - przeznaczenia nieruchomości do sprze-daży
  - zmian w budżecie
  - odwołania dyrektorów Szkoły Podsta-wowej w Mlewie, Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom. w związku z upływem okresu czasu, na które zostały powierzone stanowiska dy-rektora,
  - ogłoszenia konkursu na stanowisko dy-rektora SP w Wielkim Rychnowie,
  - ogłoszenia konkursu na stanowisko dy-rektora Publicznego Gimnazjum w Ko-walewie Pomorskim,
  - wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkur-sowej na stanowisko dyrektora SP W. Rychnowo,
  - wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkur-sowej na stanowisko dyrektora Publicz-nego Gimnazjum w Kowalewie Pom.

  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczącymi:

  - nadania statutu MGOK w Kowalewie Pom.,
  - przystąpienia gminy Kowalewo Pom. do spółki z o.o. będącej organem założyciel-skim dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu,
  - szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, dla których organem założycielskim nie jest gmina Kowalewo Pom.,
  - zmian w budżecie,
  - zmiany uchwały w spr. majątkowej gmi-ny,
  - przystąpienia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy,
  - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii za-szeregowania, określonego w tabeli mie-sięcznych stawek wynagrodzenia zasad-niczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placów-kach oświatowych na terenie gminy Ko-walewo Pom.,
  - ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawo-wej w Mlewie,
  - przeprowadzenia referendum gminnego dot. samoopodatkowania się mieszkań-ców gminy Kowalewo Pom. na rzecz fi-nansowania kosztów wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji,
  - ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowale-wie Pom.,
  - przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  - uchwalenia Gminnego Programu Zrów-noważonego Rozwoju i Ochrony Środo-wiska dla gminy Kowalewo Pomorskie oraz zatwierdzenia zadań Programu do realizacji w roku 2001.

  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:

  - zatrudnienia etatowych pracowników Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom. tj. z-cy dyrektora oraz pedagoga od roku szkolnego 2001/2002,
  - zatw. rocznego planu łowieckiego,
  - stanowiska odnośnie wsparcia Poreje-strowego Doświadczalnictwa Odmian,
  - postanowienia w spr. wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  - zawieszenia działalności gospodarczej,
  - zajęcia stanowiska w sprawie nadesłanego pisma z izby wytrzeźwień,
  - wykupu gruntu pod budowę gimnazjum,
  - oceny spójności rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pom. w części dot. dz. nr 84/6 położonej w obrębie ew. Frydrychowo i politykę przestrzenną określoną w "STUDIUM".

  Zarząd rozpatrywał wnioski o:

  - przyznanie środków finansowych na organizację gminnych konkursów przedmiotowych,
  - wyrażenie zgody na dopełnienie etatu w Oddziale Zamiejscowym Publ. Gimnazjum w Kowalewie Pom.,
  - sprzedaż mieszkania.

  Przetargi:

  - na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kowalewie Pom. ul. Fosa Jagiellońska i Batalionów Chłopskich,
  - na wykonanie podkładów mapowych w skali 1:1000 oraz lewostronnej matrycy, niezbędnych do wykonania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Brodnickiego" w Kowalewie Pom.,
  - na wykonanie opracowania planistycznego dotyczącego zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Brodnickiego" wraz z prognozą skutków ustaleń zmiany planu na środowisko,
  - rozstrzygnięcie przetargu ograniczonego na wykonanie projektu budowlanego na Gimnazjum Publiczne w Kowalewie Pomorskim,
  - na opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu i przedmiaru robót - przełożenie dachu UM,
  - na dostawę oleju opałowego do gminnych kotłowni,
  - na remont ul. Szpitalnej w Kowalewie Pom.,
  - na dzierżawę stołówki w SP Kowalewo Pom.,
  - na budowę świetlicy wiejskiej z remizą OSP we wsi Kiełpiny,
  - droga Chełmoniec - modernizacja nawierzchni.

  Ponadto zapoznał się z informacjami dotyczącymi:

  - wniosku do kontraktu wojewódzkiego na budowę kanalizacji,
  - stołówki SP Kowalewo Pom.,
  - podziękowań za stworzenie Gminnej Poradni Logopedycznej,
  - VII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego - bieg VIP-ów,
  - "Mała Szkoła" - Mlewo,

  - planu rozwoju Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom.,
  - aneksu do umowy o zarządzanie SP ZOZ w Kowalewie Pom.,
  - zmian w podatku od środków transportowych - od dnia 1.01.2002r.
  - uroczystej Sesji - 8.06.2001r.,
  - pism w spr. włączenia się w obchody Roku Prymasa Tysiąclecia,
  - seminarium w Bordesholm,
  - taryf i opłat za ciepło,
  - podejmowanych działań w zakresie dożywiania uczniów,
  - planu zamierzeń kadencji 1998-2002,
  - złożonej skargi dot. zmiany planu w części działek 78, 83/2, 84/1, 90 przy ul. Odrodzenia,
  - pisma z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Toruniu,
  - przekształcenia ZGKiM,
  - imprez majowych i czerwcowych.
  D.P.
  Powrót


  WIEŚCI ZE SZKÓŁ
  Konkurs ortograficzny w klasach II-III
  Szeroko rozumianej integracji w szkole podstawowej mogą służyć konkursy, w których uczestniczą uczniowie różnych klas. Są one świetnym sposobem na głęb-sze, bardziej wnikliwe poznanie możliwości danego ucznia od strony jego zacho-wania i zainteresowań.
  Nauczanie ortografii sprawia trudności i nauczycielom i uczniom. Jest czynnością żmudną, wymagającą urozmaiconych i systematycznie prowadzonych ćwiczeń z zastosowaniem całego opracowywanego w ciągu nauki szkolnej materiału ortograficznego i interpunkcyjnego. Obowiązkiem nauczyciela jest wytwarzanie u uczniów nawyku pisania ortograficznego, które z czasem stanie się czynnością zautomatyzowaną.
  Celem zmobilizowania do wytężonej pracy uczniów, a także zaangażowania rodziców i nauczycieli oraz podniesienia poziomu ortografii w naszej szkole, zorganizowałam w roku szkolnym 2000/2001 już po raz siódmy konkurs ortograficzny w kl. II-III. Trwał on od listopada do maja w klasach trzecich, a od lutego w klasach drugich. W konkursie tym brało udział 46 uczniów, z których najlepsi zakwalifikowali się do konkursu gminnego. Królem ortografii klas drugich został MICHAŁ KRAJEWSKI (IIc), natomiast klas trzecich MAREK MAŁEK (IIIa). Brawo! Ł.Goryńska
  To już szósty raz!
  Dnia 16 maja 2001r. odbył się VI Gminny Konkurs "Król ortografii" klas II-III. Zainteresowanie tym konkursem w naszej gminie jest bardzo duże. W tym roku w szranki stanęło 39 uczniów z 5 szkół podstawowych. Gospodarzem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim.
  Królem ortografii klas drugich została IZABELA SIERGIEJ z SP Kowalewo Pomorskie, drugie miejsce zajął MICHAŁ KRAJEWSKI z SP Kowalewo Pomorskie, trzecie - ANNA ZUBKO z SP Wielkie Rychnowo.
  Królem ortografii klas trzecich została MAŁGORZATA ZUBKO z SP Wiel-kie Rychnowo, drugie miejsce zajęła IWONA PIASECKA z SP Kowalewo Po-morskie, trzecie - MAŁGORZATA MACIEJEWSKA z SP Mlewo.
  Wyróżnieni zostali także Norbert Szrama z kl. II (SP Kowalewo Pomorskie) i Karol Langowski z kl. III (SP Wielkie Rychnowo).
  Sukces w takim konkursie jest pierwszą, dużą satysfakcją, motywującą do udzia-łu w przyszłości w innych, różnych konkursach.
  Gratuluję zwycięzcom!
  Przewodnicząca konkursu - Ł.Goryńska
  VI Gminny Konkurs "Matematyk na medal" kl. II-III
  W roku szkolnym 2000/2001 w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbywał się po raz ósmy szkolny konkurs matematyczny w klasach II-III. Brało w nim udział 45 uczniów. Po pięciu etapach tego konkursu w klasach trzecich i po trzech etapach w klasach drugich wybrano najlepszych. Matematykiem na medal klas drugich została IZABELA SIERGIEJ uczennica klasy IIb, a klas trzecich SZYMON MIAZGA z klasy IIIa.
  Wielkie emocje towarzyszyły dzieciom z klas II i III, które zakwalifikowały się do konkursu gminnego. VI Gminny Konkurs "Matematyk na medal" klas II i III odbył się 15 maja 2001r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. W konkursie uczest-niczyło 38 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.
  Matematykami na medal zostali: w klasach drugich: I miejsce zajęła IZABE-LA SIERGIEJ z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun K. Łobodzińska), II miejsce zajął SYLWESTER WOŹNICZKA z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun K. Łobodzińska), III miejsce zajęła DOMINIKA WOJTUNIK z SP Pluskowęsy (opiekun D. Wardeńska). Wyróżnienia otrzymali: Kamil Kiełbowicz z SP Kowa-lewo Pomorskie (opiekun K. Łobodzińska), Michał Kliniewski z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun E. Sawicka).
  W klasach trzecich: I miejsce zajął SZYMON MIAZGA z SP Kowalewo Pomor-skie (opiekun M. Laskowska), II miejsce zajęła MARTA GRABOWSKA z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun M. Laskowska), III miejsce zajął FILIP ŁOBO-DZIŃSKI z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun M. Laskowska) i BARTOSZ ZEGARSKI z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun W. Jabłońska). Wyróżnienia otrzymali: Paulina Kowalska z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun M. Laskow-ska) i Marcin Nowak z SP Kowalewo Pomorskie (opiekun W. Jabłońska).
  Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
  Katarzyna Grabowska
  ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY...
  ...i I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
  Marii Konopnickiej, patronce Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, poświęcono piątkowe popołudnie 25 maja br. Konkurs recytacji wierszy poetki rozpoczął obchody jej święta. Sekrety Rodzinne, występ zespołu muzycznego na dzwonkach chromatycznych czyli popularnych cymbałkach prowadzonego przez p.E.Jabłońskiego wprowadziły do zaprezentowania się zwycięzców Święta Wio-sny. Przed występem zespołu wokalno-tanecznego przygotowanego przez p.K.Bilską, przeprowadzono konkurs promujący zdrowy tryb życia.
  Na zakończenie nastąpiło uroczyste otwarcie trzydniowych rozgrywek I Ogól-nopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Uczestniczki z UKPR Giżycko, SP 3 Dębno (koło Gorzowa Wlkp.), UKS Oliwia I i Oliwia II Gdańsk, Vambresia I i Vambresia II Wąbrzeźno i UKS Orlik Kowalewo Pomorskie powitali przed-stawiciele władz naszej gminy (Burmistrz Miasta, przewodniczący Rady Miej-skiej, radni, dyrektorzy: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, a także przedstawiciele rodziców). Rozpoczął się turniej, którego wyniki przedstawimy w następnym numerze Gońca. (r)

  Obchody Dnia Ziemi w SP Mlewo.
  Uczniowie SP w Mlewie upamiętnili w dniu 21.04.2001 r. Święto Ziemi montażem słowno-muzycznym pt. "Ziemia naszą planetą". Po części artystycznej cała szkoła wzięła udział w marszu ekologicznym na terenie wsi Mlewo prezentując hasła ekologiczne: "Ziemia naszą matką, a my jej dziećmi", "Ziemię mamy jedną", "Ziemia, nasza łąka zielona", "Będzie prościej, kiedy wszyscy zaczną dbać o własny świat".
  Marsz połączony był z akcją sprzątania okolicy (pobocza dróg i tereny przy budyn-kach użyteczności publicznej). Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zagospodarowali Dzień Ziemi pod kierunkiem nauczycieli przyrody.
  Ponadto uczniowie kl. VI brali udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym w dniu 23.04.2001r. w Kowalewie Pom. Do etapu finałowego zakwalifikowała się Sandra Krzy-żanowska. (D.A.P.)
  Gminny Konkurs Czytelniczy "BAJKA"
  Dnia 20.04.2001r. w Szkole Podstawowej w Mlewie odbył się Gminny Konkurs Czy-telniczy "BAJKA". W konkursie brali udział uczniowie kl. II i III szkół podstawowych z terenu gminy Kowalewo Pom. Oto wyniki konkursu:
  I miejsce SP Wielka Łąka, II miejsce SP Pluskowęsy, III miejsce SP Kowalewo Pom.
  Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a każdy uczestnik nagrodę książkową. Nagrody zostały ufundowane przez sponsorów: p. Tomasza Rachubińskiego i p. Wiesławę Bur-czyńską, którym serdecznie dziękuję. (G.M.)
  Biegi przełajowe
  W dniu 1.05.2001r. odbyły się VI biegi przełajowe uczniów szkół podstawowych o puchar rady sołeckiej Mlewa. Uczestniczyło 146 uczniów z terenu gminy Kowalewo Pom. Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
  1990 i 1991 dziewczęta: 1 m. Milena Beyger (SP W. Rychnowo), 2 m. Dominika Bocia-nowska (SP W. Łąka), 3 m. Magdalena Makowska SP Pluskowęsy.
  1990 i 1991 chłopcy: 1 m. Piotr Konieczny (SP Pluskowęsy), 2 m. Piotr Mucha (SP W. Rychnowo), 3 m. Tomasz Piątek (SP Kowalewo Pom.),
  1988 i 1989 dziewczęta: 1 m. Paulina Sztandara (SP W. Rychnowo), 2 m. Magdalena Arbat (SP Kowalewo Pom.), 3 m. Hanna Rudnicka (SP Mlewo)
  1988 i 1989 chłopcy: 1 m. Tomasz Konieczny (SP Pluskowęsy) 2 m. Adrian Szyjkow-ski (SP Pluskowęsy), 3 m. Damian Kalinowski (SP Kowalewo Pom.),
  I miejsce i puchar rady sołeckiej (po raz drugi) wywalczyła SP W. Rychnowo, II miejsce zajęła SP Kowalewo Pom., III miejsce SP Pluskowęsy.
  Indywidualni zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Było również ognisko i pieczone kiełbaski z bułeczką.
  Impreza była sponsorowana przez radę sołecką Mlewa oraz Firmę Produkcyjno-Gastronomiczno-Handlowo-Usługową p. Bernarda Łabicha. Ponadto w przygotowa-niu imprezy pomogli: pp. Lucjan Opaliński, Zdzisław Szewczyk, Bernard Zarembski oraz ubiegłoroczni absolwenci naszej szkoły: Ł.Siebers, S.Sadowski i F.Bering a także p. Kazimiera Kolenderska (nagłośnienie). Sponsorom oraz wszystkim, którzy pomogli przy organizacji imprezy serdecznie dziękuję. Ogólnie było miło i sympatycznie.
  Dyrektor SP w Mlewie Krystyna Sałacka

  Kolejne rozgrywki naszych młodych piłkarek ręcznych
  z UKS ORLIK
  W dniach 11.05 do 13.05.2001 w Karczewie k/Warszawy odbył się Ogólnopol-ski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 1989. W turnieju tym udział wzięło 12 zespołów z całego kraju. Po emocjonujących i stojących na wysokim poziomie meczach nasze dziewczęta zajęły I miejsce w finale C co dało VII lokatę w całym turnieju.
  Oto wyniki spotkań: UKS Orlik - UKS 2 Karczew 9:12 (5:8), UKS Orlik - Oliwia Gdańsk 6:10 (3:5), UKS Orlik - UKS Pińczów 12:8 (4:7), UKS Orlik - UKS Ósem-ka Elbląg 10:8 (6:5), UKS Orlik - UKS MAK Maków Mazowiecki 14:3 (9:1).
  Robert Bejgier
  * * * * * * *
  KANGUR MATEMATYCZNY
  Zostały ogłoszone wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2001. Bardzo dobrze wypadli uczniowie naszej szkoły: Joanna Otręba i Jacek Nowakowski jako laureaci konkursu zostali nagrodzeni wyjazdem na wy-cieczkę. Paweł Kubicki uzyskał bardzo dobry wynik, Jakub Król dobry. Ponad to wyróżnienia otrzymali: Szymon Miazga i Mateusz Tokarski obaj uczniowie klas trzecich oraz Karolina Mrowińska uczennica klasy czwartej.
  * * * * * * *
  Wiadomość z ostatniej chwili
  W odbytym 19.05.2001 wojewódzkim konkursie matematycznym Szkół Pod-stawowych Jacek Nowakowski został laureatem zajmując trzecie miejsce. Jest to ogromny sukces biorąc pod uwagę, że obejmował on uczniów z całego woje-wództwa kujawsko-pomorskiego. Gratuluję prowadzącemu nauczycielowi p.Danieli Lewandowskiej oraz rodzicom, a uczniowi życzę dalszych sukcesów w innych konkursach.
  * * * * * * *
  Kolejne sukcesy uczniów SP w Kowalewie Pomorskim
  W dniu 23 maja 2001r. zmarł długoletniDyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmoniuśp. HENRYK OKRUCIŃSKIRodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczu-cia składają:Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miej-skiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
  W Lidze Zadaniowej - konkursie matematycznym organizowanym przez Instytut Matematyki UMK w Toruniu bardzo dobrze wypadli uczniowie naszej szkoły Nowakowski Jacek zajmując II miejsce oraz Joanna Otręba zajmując III miejsce (miejsca I nie przyznano).
  Gratulacje dla nauczyciela prowadzącego p. D. Lewandowskiej i rodziców wymienionych uczniów.
  Dyrektor szkoły B. Mroziński


  Powrót


  Gmina Kowalewo Pomorskie rozpoczyna selektywną zbiórkę szkła

  Panuje dzisiaj zgodność co do potrzeby szerokiej ochrony środowiska naturalnego, które powinno być chronione w naszym własnym interesie i z dbałości o przyszłe pokolenia. Współczesna cywilizacja rozrzutnie gospodarzy zasobami naturalnymi wyrazem czego jest ogromna ilość produkowanych odpadów, w tym zwłaszcza opakowań.
  Opakowanie szklane to najstarsze i obecnie najbardziej rozpowszechnione opakowanie na świecie. Popularność szkła ( ok. 50 % jego udział w odpadach komunalnych) jest nie-podważalna, ponieważ zakres i możliwości zastosowania wyrobów szklanych są współ-cześnie nieograniczone.
  Próbę przeciwdziałania rosnącym górom śmieci Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie postanowił zapoczątkować od 1 lipca br. zbiórką stłuczki szklanej wyselekcjonowanej z odpadów komunalnych. Jednakże próba ta nie ma szans powodzenia bez zaangażowania całego społeczeństwa , które musi wyrobić w sobie nawyk właściwego obchodzenia się z odpadami i ich selekcjonowania.
  W celu umożliwienia selektywnej zbiórki szkła zostaną przystosowane pojemniki SM 1100 litrów i rozwiezione do 13 punktów:
  1) na osiedlu M.Konopnickiej - 3 punkty
  2) przy ul. Fosa Jagiellońska - 1 punkt
  3) przy ul. Szkolna 7 - 1 punkt
  4) we Frydrychowie przy "blokach" - 1 punkt
  5) przy ul. Brodnickiej przy spółdzielni "Brodniczaka" - 1 punkt
  6) we Wielkiej Łące przy "blokach" ZACHĘTY - 1 punkt
  7) przy SP Kowalewo - 1 punkt
  8) przy SP Wielka Łąka - 1 punkt
  9) przy SP Pluskowęsy - 1 punkt

  10) przy SP Mlewo - 1 punkt
  11) przy SP Wielkie Rychnowo - 1 punkt
  Pojemniki będą pomalowane na żółto i opisane czarnymi napisami: "SZKŁO". Nieza-leżnie od miejsca ustawienia, do pojemników będą mogli wrzucać stłuczkę szklaną wszy-scy mieszkańcy naszej gminy.
  Ponieważ atrakcyjność stłuczki dla huty, a tym samym jej cena, uzależniona jest od czy-stości selekcjonowanego surowca bardzo prosimy nie wrzucać do pojemników na szkło innych odpadów np. zakrętek po słojach, kapsli, nakrętek itp. Zależy nam również na tym, aby stłuczka szklana była w miarę możliwości czysta tzn. pozbawiona tłuszczów i nalepek oraz resztek żywności.
  Obsługą punktów zbiorczych stłuczki zajmować się będzie Zakład Gospodarki Komunal-nej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pom., na którego terenie stłuczka będzie gromadzona do czasu przygotowania ilości odpowiedniej do odbioru przez hutę szkła.
  Zużyte szkło opakowaniowe jest idealnym surowcem wtórnym o wielorakich możliwo-ściach przetwarzania. Nie ma opakowania, które w tak wieloraki sposób, z punktu widze-nia ekologicznego i ekonomicznego może recyrkulować w gospodarce jak opakowanie szklane. Może ono zostać przetworzone na takie samo, jakim było uprzednio. Z każdej ponownie przetworzonej tony można wyprodukować tonę "nowego" szkła. Nie ma tu żadnych odpadów.
  Przeprowadzenie recyklingu szkła zależy w dużej mierze od tego, czy lokalna społecz-ność potrafi zorganizować na swoim terenie zbiórkę opakowań szklanych. Przyjmijmy to wyzwanie naszych czasów. Pokażmy, że jesteśmy społecznością zorganizowaną, która potrafi postępować z odpadami selekcjonując je w sposób umożliwiający ich odzyskanie i ponowne przetworzenie na pełnowartościowy produkt.
  Segregacja szkła to pomniejszenie góry śmieci na wysypisku i jednocześnie cenny suro-wiec dla hut.
  Pamiętajmy: Ziemię, na której żyjemy nie odziedziczyliśmy od naszych dziadków,
  ale wypożyczyliśmy od naszych dzieci.
  D.S.
  Sukces kowalewiaka na konkursie wiedzy o powiecie
  Gimnazjalista z Kowalewa Pomorskiego Marcin Olszewski został zwycięzcą I Kon-kursu "Powiat golubsko-dobrzyński, jego historia i teraźniejszość".
  Konkurs odbył się 04 maja 2001r. w Golubiu-Dobrzyniu z okazji 50 rocznicy połącze-nia miasta. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjalni z Powiatu. Do finału zakwa-lifikowała się cała startująca trójka z Kowalewa: Marcin Olszewski, Krzysztof Taborek i Marek Kubicki. Wykazali się oni nie tylko rozległą i szczegółową wiedzą z bogatych dziejów naszego regionu, jego znamienitych przodków jak również najnowszych osią-gnięć. Bezkonkurencyjny okazał się Marcin, wszyscy finaliści mogą służyć za przewod-ników po ziemi golubsko - dobrzyńskiej.
  Zwycięzca otrzymał w nagrodę Szkolną Encyklopedię Historyczną, medal wybity z okazji połączenia Golubia - Dobrzynia, wszyscy dyplomy.
  Uczniów do konkursu przygotowali mgr Marzenna Okrucińska i mgr Tomasz Bruchlej. Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Toruniu, Koło w Golubiu-Dobrzyniu za-powiada organizację konkursu w latach następnych. Mamy nadzieję, że sukcesy naszych uczniów rozbudzą zainteresowania i zachęcą do zgłębiania wiedzy o naszej małej ojczyź-nie.
  Dyrektor Publicznego Gimnazjum - Krzysztof Wasilewski
  Zmiany w organizacji ruchu na Pl. 700-lecia
  W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się wdrożenie w dniu 08.06.2001r. zmian w organizacji ruchu na Pl.700-lecia w Kowalewie Pom. w części będącej drogą gminną.
  Zmiany te będą polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od bu-dynku nr 23 do budynku nr 13. Na tym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędko-ści do 20 km/h oraz zakaz zatrzymywania się pojazdów.
  Zmianie ulega również wjazd na parking k/plebanii. Wyjazd z tego parkingu na drogę krajową będzie możliwy jedynie w kierunku Brodnicy. Natomiast, aby skierować się w stronę Chełmży lub Torunia konieczny będzie objazd Pl. 700-lecia wzdłuż budynków od nr 23 do 13 i włączenie się do ruchu na drodze krajowej w obrębie skrzyżowania z ul. Chopi-na lub wyjazd w kierunku Brodnicy, a następnie skręcenie w ul. Strażacką.
  Przy budynkach nr 13 i 14 (sklep wędkarski) zostaną wyznaczone dodatkowe 7 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Dojazd do tego parkingu będzie możliwy jedynie od strony plebanii.
  R. Broncel
  Zagospodarowanie trawników przy posesjach
  W roku ubiegłym przeprowadzony został remont chodnika w ul. Odrodzenia (od skrzyżowania z ul. Działkową do Mikołaja z Ryńska). Po zakończeniu prac, zwróciliśmy się do właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż nowego ciągu pieszo - jezdnego z prośbą o zagospodarowanie terenów zielonych, przylegają-cych do ich posesji. Nasze wystąpienia spotkały się z pozytywnym odzewem. Mieszkańcy we własnym zakresie zrekultywowali i obsiali trawą zieleńce wzdłuż własnych posesji.
  Tą drogą pragniemy podziękować mieszkańcom ul. Odrodzenia, którzy po-przez własny wkład pracy przyczynili się do tego, iż teren ten staje się efektowną wizytówką naszego miasta.
  Grażyna Kilanowska  Powrót  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna