Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
Z tego miejsca możesz do mnie napisać


W numerze m.in.:

 • BĄDŹMY RAZEM
 • HONOROWE TYTUŁY
 • Podziękowania...
 • Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
 • WIEŚCI ZE SZKÓŁ
 • STRAŻACKI TRUD, SER EDAMSKI Z KOWALEWA, Budowa proekologicznych zbiorników na gnojowicę na terenie gminy
 • KOMUNIKAT ZARZĄDU LKS PROMIEŃ
  Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej
  JAn Tomasz Łęgowski
  ks. Okroy
  BĄDŹMY RAZEM

  W sportowych i artystycznych zmaganiach uczestniczyli zaproszeni goście: wicewojewo-da kujawsko-pomorski p. Zbigniew Muchliński, starosta powiatu Golub-Dobrzyń p. Ry-szard Szymczak, wicestarosta p. Elżbieta Kuciak Olszewska, radni powiatu, kierownik PCPR w Golubiu Dobrzyniu p. Henryk Siemiątkowski, przewodniczący Rady Miejskiej p. Zdzisław Czarnomski, radni rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim, prezes Zarządu Głównego TPD p. Sławomir Izak, Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Kowalewa Pomorskiego, dyrektor przedszkola p. Barbara Bezorowska, kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-nej p. Maria Żary, dyrektor Gminnej Poradni Logopedycznej p. Jolanta Wypych, kierow-nik ZGKiM Andrzej Dębski. Poseł p. Jerzy Wenderlich i senator p. Dorota Kempka z powodu niemożności uczestnictwa przesłali listy z życzeniami dla wszystkich uczestni-ków VII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych.
  Na VII Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych przybyło łącznie 455 osób z 17 gmin. W zawodach brało udział 275 zawodników.
  Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:
  KONKURENCJE INDYWIDUALNE ( dzieci )
  1. Rzut do tarczy: I miejsce - Joanna Jabłońska - S.O.Sz.W. Wielgie, II miejsce - Eweli-na Górska - S.O.Sz.W. Wielgie, III miejsce - Michał Bolin - GOPS Płużnica.
  2. Łowienie rybek: I miejsce - Kamil Branicki - GOPS Unisław, II miejsce - Mateusz Ernest - Kowalewo Pom., III miejsce - Szymon Kozłowski i Krzysztof Podlaski - S.O.Sz.W. Wielgie.
  3. Rzut piłką do kosza: I miejsce - Mirosław Szulkowski - GOPS Płużnica, II miejsce - Teresa Maćkiewicz - S.O.Sz.W Wielgie, III miejsce - Michał Bolin - GOPS Płużnica.
  KONKURENCJE INDYWIDUALNE ( dorośli )
  1. Rzut do tarczy: I miejsce - Michał Grabowski - WTZ Grudziądz, II miejsce - Zdzi-sław Kiełkowski - WTZ Kowalewo Pom., III miejsce - Janusz Grochowski - WTZ Nowe Miasto Lubawskie.
  2. Łowienie rybek: I miejsce - Wojciech Górski - WTZ Łasin, II miejsce - Marcin Zie-liński - GOPS Płużnica, III miejsce - Krzysztof Statek - WTZ Łasin,
  3. Rzut piłką do kosza: I miejsce - Paulina Robakowska - DPS Chełmno, II miejsce - Jacek Szałecki - SP Radzyń Chełmiński, III miejsce - Józef Tarka - DPS Pigża
  KONKURENCJA DRUŻYNOWA
  I miejsce WTZ Grudziądz i GOPS Płużnica, II miejsce WTZ Łasin, III miejsce WTZ Kowalewo Pomorskie
  Dzięki ofiarności sponsorów uczestnicy Spotkania zostali obdarowani atrakcyjnymi na-grodami i pamiątkowymi dyplomami. Nagrody wręczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście. Ponadto wszyscy uczestnicy VII Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
  W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Po-morskim przygotowanym przez p. Krystynę Bilską oraz zespoły z WTZ z Grudziądza, Nowego Miasta Lubawskiego i Włocławka.
  Imprezy towarzyszące VII Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych: koło fortuny, gry i zabawy, sprzedaż prac wykonanych przez uczestników WTZ.
  Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia VII Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy razem" sponsorom za hojne dary:
  FIRMIE CONKRET Z KOWALEWA POM., PAŃSTWU L.A SZCZEKOCKIM, PAŃSTWU J.M. KRUPIŃSKIM Z WIELKIEJ ŁĄKI, PAŃSTWU A.A. GRABOWSKIM Z WIELKIEJ ŁĄKI, PAŃSTWU H.A. WIŚNIEWSKIM Z MLEWA, PANI G. RÓG, BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU W KOWALEWIE POM., GMINNEJ SPÓŁDZIELNI W ELGISZEWIE, WYTWÓRNI WÓD GAZOWANYCH W GOLU-BIU DOBRZYNIU, PRZEDSIĘBIORSTWU WIELOBRANŻOWEMU "ALFA" S.C - CIECHOCIN, ODDZIAŁOWI KUJAWSKO-POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TORUNIU, REGIONALNEMU CENTRUM WOLONTARIATU W TORU-NIU, PIEKARNI P. E. KRÓL Z KOWALEWA POM, PANI U. ŚLIWIŃSKIEJ, PANI CHMIELEW-SKIEJ, CUKIERNI "MAZUREK" W KOWALEWIE POM.
  Serdecznie dziękujemy.
  Organizatorzy dziękują Radnym Rady Miejskiej oraz Gronu Pedagogicznemu z Zespo-łu Szkół w Kowalewie Pomorskim za sprawne przeprowadzenie i wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.
  Dziękujemy również Zarządowi Polskiego Związku Hodowców Gołębi w Kowalewie Pomorskim za chęć uatrakcyjnienia VII Spotkań Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy razem" poprzez wypuszczenie gołębi podczas uroczystego otwarcia imprezy.  Dnia 1 czerwca 2001 roku odbyły się kolejne VII Sportowe Spotkania Osób Niepełno-sprawnych pod hasłem "Bądźmy razem". Ze względu na złą aurę pogodową dzięki przy-chylności Dyrekcji placówek zawody sportowe odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół, natomiast występy artystyczne przedstawione były na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
  Organizatorami imprezy, jak co roku byli: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim.
  VII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ
  odbył się w dniu 27.05.2001r. w M-GOK w Kowalewie Pom.
  Do konkursu przystąpiło 13 uczestników ze szkół podstawowych w Kowalewie Pom., Pluskowęsach, W. Łące, Mlewie oraz SP w Ostrowitym, Dom Kultury w Golubiu Dob-rzyniu, Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. i Dom Kultury w Kowalewie Pom.
  Jury w składzie p. Mieczysław Domarecki oraz p. Piotr Janiszewski przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
  w grupie młodszej: I m-ce Kinga Meeler - Dom Kultury Golub-Dobrzyń, II m-ce Sylwia Falkiewicz - SP Mlewo, III m-ce Justyna Biesiada - SP Kowalewo Pom.
  w grupie starszej: I m-ce Katarzyna Mul - SP Kowalewo Pom., II m-ce Ewa Dędza - SP Pluskowęsy, III m-ce Aleksandra Piasecka - M-GOK Kowalewo Pom.
  Nagrodę specjalną za dziecięce wykonanie piosenek ufundowaną przez p. Elżbietę Ku-ciak-Olszewską otrzymali: Karolina Wróblewska z Przedszkola Publicznego w Kowa-lewie Pom. oraz Rudolf Karwicki ze Szkoły Podstawowej w W. Łące.
  Serdecznie dziękujemy: p. Elżbiecie Kuciak-Olszewskiej oraz p. Pawłowi Mielczarskie-mu za ufundowanie nagród.
  Organizatorzy - M-GOK Kowalewo Pom.


  Powrót


  HONOROWE TYTUŁY

  W dniu 8 czerwca br., w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której, w uznaniu szczególnych zasług dla miasta i gminy, Rada Miejska jednogłośnie przy 100% obecności składu na-dała tytuły Honorowych Obywateli Miasta:
  - pośmiertnie Księdzu kanonikowi Franciszkowi Ksaweremu Okroy
  - Panu T. Janowi Łęgowskiemu.
  Tytuł przyznany pośmiertnie ks. Okroy odebrał jego siostrzeniec Jan Stencel z Żukowa. Pan Jan Łęgowski - przyznany tytuł odebrał osobiście. Towarzyszyła mu jego żona Marina.
  Wniosek Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pom. do Rady Miejskiej przed-stawił członek Kapituły Zdzisław Oskroba, w którym scharakteryzował zebranym sylwetki i zasługi wyżej podanych panów.
  Śp. Ksiądz kanonik Franciszek Ksawery Okroy urodził się 16 stycznia 1908 roku w Miszewie k/Żukowa. Po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego w Wejhe-rowie w 1931r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie otrzymał 15 czerwca 1935r. święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Grudziądzu, Chojnicach i Brodnicy. 3 września 1939r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Po zwolnieniu z obozu pomagał w pracy duszpasterskiej w Godziszewie. 1 września 1946r. został mianowany nauczycielem religii przy III Państwowym Gimnazjum i LO Żeńskim w Grudziądzu. W latach 1947/48 praco-wał jako prefekt szkół toruńskich.
  W 1950r. uzyskał tytuły: mgr teologii na UJ w Krakowie i filozofii na Uniwer-sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  W 1963r. zostaje mianowany proboszczem parafii w Kowalewie Pom., a rok później dziekanem golubskim, zaś w 1966r. odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Chełmżyńskiej.
  W Kowalewie pracował do 1.07.1989r., kiedy to przeszedł na zasłużoną emerytu-rę i osiadł w swojej rodzinnej parafii Żukowo. Tam zmarł, pod długiej i ciężkiej chorobie w I święto Bożego Narodzenia 1993r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył metropolita gdański ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W pogrze-bie uczestniczyła liczna grupa wdzięcznych parafian Kowalewa.
  Śp. ks. Franciszek Ksawery Okroy zapisał się w pamięci naszego społeczeństwa jako wspaniały człowiek, oddany duszpasterz, przyjaciel ludzi biednych i potrze-bujących pomocy, człowiek głębokiej wiary.
  Był człowiekiem bardzo skromnym, nie żądającym nic dla siebie, dbającym o sprawy parafii, o zabytkową świątynię, o jej wystrój
  i zabezpieczenie przed zniszczeniem. Jemu to zawdzięczamy konserwację dachu, założenie nowego stropu i wiele innych prac służących pięknu i zabytkowości naszej XIV wiecznej świątyni.
  Proponowany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kowalewo Pom. jeszcze bardziej i na dłużej utrwali jego sylwetkę w pamięci Kowalewian.
  Pan Jan Łęgowski urodził się 8 marca 1920 roku w Kowalewie Pom. Swoje życie od narodzin poprzez wojenną, żołnierską tułaczkę po wolność zdobytą za Elbą w amerykańskiej strefie, spisał na 74 kartkach formatu A4 i podarował miastu. Wspomnienia te w odcinkach drukowane były na łamach "Gońca", stąd też znana jest postać naszego rodaka.
  Po II wojnie światowej osiadł najpierw w Anglii. Stamtąd przeniósł się do Szwajcarii, gdzie po dzień dzisiejszy mieszka w Pfeffingen i nie zapomniał o swoim miejscu urodzenia. Żywo interesuje się problemami miasta i gminy oraz jego mieszkańców. Razem z żoną - katechetką prowadzi działalność charytatywną w dalekiej Szwajcarii, a zbędne fundusze przekazuje na potrzeby naszej gminy.
  Od 25 lat odwiedza Kowalewo i włącza się w życie społeczne naszego miasta. Jest członkiem wspierającym Towarzystwo Miłośników Kowalewa Pom.
  Począwszy od roku 1994 za sprawą p. Łęgowskiego wpływają pokaźne sumy pieniężne zużytkowane na zbożne cele. Dofinansowano m.in. zakup karetek, wyposażono wielofunkcyjne boisko sportowe w ramach stadionu. Bliskie kontakty utrzymuje ze Szkołą Podstawową w Kowalewie Pom. do której na rzecz Grupy Charytatywnej "Przyjazna Dłoń" działającej przy Rzeczpospolitej Uczniowskiej przekazuje znaczne sumy pieniędzy . Pieniądze te wydawane są na potrzeby dzieci tej szkoły, kupowane są podręczniki i odzież, przygotowywane świąteczne paczki. Dofinansowuje się też szkolne wycieczki dla dzieci oraz finansuje obiady dzieciom z najbiedniejszych rodzin.
  Postawa p. Łęgowskiego jest w naszych czasach wyjątkiem.
  Nominowane osoby łączą wspólne cechy - troska o drugiego człowieka, ogromne serce i oddanie dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.
  A.G.


  Powrót


  Podziękowania...

  Panu Andrzejowi Grabowskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kowalewo Pom. sta-ropolskie Bóg zapłać za okazaną życzliwość oraz otrzymaną pomoc.
  Wspólnota parafii Srebrniki
  Mieszkańcy miejscowości Józefat oraz Wielkiej - Łąki zamieszkali przy drodze powia-towej nr 213 oraz jej użytkownicy serdecznie dziękują Panu Andrzejowi Cieślikowi - kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg oraz jego pracownikom za wykonanie ścinki poboczy na odcinku drogi Wielka Łąka - Józefat.
  Wykonane prace w znacznym stopniu poprawiły bezpieczeństwo użytkowników dróg jak również stan techniczny tej drogi. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy !!!!!
  Składam serdeczne podziękowania Panom: Jerzemu Brzezińskiemu, Eugeniuszowi Marcinkowskiemu, Dariuszowi Kosk, Piotrowi Nagórce, Januszowi Małek, Maria-nowi Januszko za pomoc przy usunięciu ziemi pochodzącej z wykonanej przez Powiato-wy Zarząd Dróg ścinki poboczy przy drodze powiatowej nr 213, na odcinku drogi Wielka Łąka - Józefat.
  Burmistrz Miasta - Andrzej Grabowski


  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej

  W okresie od 17 maja 2001r. do 13 czerwca 2001r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomor-skie obradował trzykrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:
  - upoważnienia Dyrektora SP w Kowalewie Pom. do zawarcia umowy na dzierżawę lokalu użytkowego,
  - majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu - sprzedaż gruntów,
  - ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP w W. Rychnowie,
  - ustalenia zasad i warunków dzierżawy jeziora w Mlewie,
  - ogłoszenia konkursu na stanowisko kier. ZGKiM,
  - przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczącymi:
  - sprawy majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
  - przyjęcia sprawozdania z realizacji harmonogramu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pom.,
  - nabycia gruntów,
  - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kowalewo w czę-ści obejmującej działki nr 7/5 i 7/6 położonej we wsi W. Łąka,
  - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawo-dowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  - dokonywania czynności zakresu prawa pracy w stosunku do Przewodniczącego Za-rządu Miasta w Kowalewie Pom.,
  - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrekto-ra Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie
  - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrekto-ra Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom.,
  - godzin otwarcia placówek handlowych,
  - ustalenia stawek opłat za świadczenie usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach wykonania zastępczego przez gminę,
  - wyposażenia SPZOZ w Kowalewie Pom. w nieruchomości niezbędne do funkcjono-wania,
  - przeprowadzenia wyborów sołtysa w W. Łące.
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - uwłaszczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom.,
  - rozdysponowania mieszkania w Kowalewie ul. Bat. Chłopskich,
  - budowy chodnika do Frydrychowa,
  - kosztów usług noclegowych w Domu Noclegowym "Ogrodnik",
  - wytypowania osób do odznaczenia Honorową Odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa" - Dożynki 2001,
  - ustalenia zasad wyboru starostów - dożynki 2001r.,
  - przyznania nagród na zawody sportowo pożarnicze,
  - możliwości zakupu prac plastycznych dotyczących Kowalewa Pom.,
  - seminarium w Bordesholm,
  - porządku XXIX sesji RM,
  - dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,
  - przystąpienia do programu pn. "Niech połączy nas wspólny interes"
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - wykup pomieszczeń mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia W. Rychnowo,
  - przepisanie hipoteki,
  - sprzedaż lub wydzierżawienie kosiarki przegubowej,
  - rozbiórkę szklarni za cenę materiałów,
  - rozbiórkę kotłowni w ZGKiM za cenę materiałów,
  - wydanie zgody na handel poza targowiskiem,
  - wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  Przetargi:
  - wybór inspektora nadzoru na kanalizację ul. Bat. Chłopskich i F. Jagiellońska,
  - rozstrzygnięcie przetargu ograniczonego i wyboru wykonawcy na opracowanie doku-mentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Gimnazjum Publicznego w Kowale-wie Pom. - kompleksowo z infr. Towarzyszącą,
  - na dostawę opału - węgiel,
  - na budowę świetlicy wraz z remizą OSP w Kiełpinach,
  - opracowanie założeń do planu energetycznego,
  - remont poletek osadowych na oczyszczalni,
  - instalacja nowych punktów świetlnych - powołanie 4-osob. komisji przetargowej.
  Ponadto zapoznał się z informacjami dotyczącymi:
  - przejścia na emeryturę Dyrektora SP w Wielkim Rychnowie,
  - wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kowalewo Pom.,
  - SP Mlewo, tworzenie "Małej Szkoły",
  - zawieszenia działalności oddziału urzędu pocztowego w Kowalewie 3 dworzec PKP,
  - spraw kadrowych w ZGKiM,
  - instalacji punktów świetlnych przy drogach niegminnych.
  D.P.
  Z życia Rady Miejskiej
  W dniu 13 czerwca br., o godzinie 13-tej w sali M-GOK odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył przewodniczący rady Zdzisław Czarnomski.
  Radni zgłosili wnioski i postulaty, które dotyczyły m.in. zapytania o ustawienie pojem-nika na szkło na Osiedlu Brodnickim, spowodowania uporządkowania terenu wokół stacji PKP, ścinki poboczy przy drogach powiatowych, wykaszania rowów, zabezpieczenia odwiertów we Frydrychowie, oświetlenia ulicznego oraz budowy chodnika z Kowalewa do Frydrychowa.
  Kolejny punkt porządku dotyczył sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju mia-sta i gminy oraz informacji na temat stopnia realizacji planu zamierzeń gminy na kadencję. W punkcie tym :
  - Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju mig oraz informację nt. stopnia realizacji planu zamierzeń gminy na kadencję,
  - radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania.
  W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach:
  a) nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
  b) przystąpienia gminy Kowalewo Pom. do spółki z o.o będącej organem założycielskim dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przejęcia części udziałów
  c) szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, dla któ-rych organem założycielskim nie jest gmina Kowalewo Pom.
  d) zmian w budżecie gminy na rok 2001
  e) majątkowej gminy, przekraczającej zakres zwykłego zarządu
  f) zmiany uchwały nr X/105/99 w sprawie majątkowej gminy, przekraczającej zakres zwykłego zarządu
  g) utworzenia Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
  h) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszerego-wania określonego w tabeli
  miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświaty,
  a) zmieniająca Uchwałę nr XXVI/274/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 22 lutego 2001r., w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mlewie,
  b) ustalenia stawek opłat za świadczenie usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach wykonania zastępczego przez gminę,
  c) ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publ. w Kowalewie Pom.
  d) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zrów-noważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  e) uchwalenia Gminnego Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska dla gminy Kowalewo Pom. oraz zatw. zadań Programu do realizacji w roku 2001,
  f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pom. w części obejmującej działki nr 7/5 i 7/6, położone we wsi Wielka - Łąka,
  g) powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawo-dowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  h) dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Przewodniczącego Zarządu Miasta w Kowalewie Pom.,
  i) powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrek-tora Szkoły w Wielkim Rychnowie,
  j) powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrek-tora Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom.,
  k) ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.,
  l) przeprowadzenia wyborów sołtysa w Wielkiej - Łące z uwagi na rezygnację z funkcji dotychczasowego sołtysa,
  m) wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pom.,
  n) wyboru p. Stanisława Jagielskiego na sekretarza Rady Miejskiej.
  W dalszej części obrad Burmistrz ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i po-stulatów oraz złożył informację o prowadzonych następujących działaniach :
  - zmianie systemu obsługi bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  - rozpoczęciu z dniem 1 lipca br. I etapu zbiórki surowców wtórnych wyselekcjonowa-nych z odpadów komunalnych tj. wprowadzenie zbiórki stłuczki szklanej,
  - sprzedaży lokali mieszkalnych wg stanu na dzień od 1 stycznia - 24 maja 2001 roku,
  - organizowanym Konkursie "Piękna Gmina",
  - kradzieży kwiatów z rabat i donic na terenie miasta,
  - odstąpieniu w roku 2001 od realizacji budowy chodnika Kowalewo Pom. - Frydrycho-wo. A.G.


  Powrót


  WIEŚCI ZE SZKÓŁ

  Kowalewo Pomorskie
  W dniach 1-3 czerwca w Siemianowicach Śląskich została rozegrany Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt z rocznika 1989, w którym udział brała drużyna UKS OR-LIK działającego przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. W stawce dziesięciu drużyn nasze dziewczęta zajęły bardzo dobre III miejsce wygrywając cztery z pięciu roze-granych meczów. W rozgrywkach grupowych: KKS POLONIA Kępno 11: 5 (6: 1), KKS Kolporter II Kielce 19: 2 (9: 1), GZKS Sośnica Gliwice 11: 9 (9: 2), w meczu o finał MKS Start Michałkowice 6: 8(5: 5), w meczu o III miejsce KKS Kolporter I Kielce 9: 8 (1: 6).
  W turnieju zwyciężyły dziewczęta z LTS Sparta Gubin. Szczypiornistki z Kowalewa grały w następującym składzie w nawiasie liczba strzelonych bramek: A. Tarkowska i A. Mroziń-ska - bramkarki, N. Górska (26), A. Pęcherska (7), A. Garkowska (7), J. Reiwer (6), M. Witkowska (4), I. Opińska (3), A. Łukaszewska (1), I. Koralewska (1), I. Tomczak. Tre-nerem i opiekunem jest nauczyciel wychowania fizycznego Robert Bejgier.


  Gratulacje dla Marka Małka. W poprzednim numerze Gońca wymieniając laureatów VI Gminnej Olimpiady Matematycznej Matematyk na Medal pominięto ucznia klasy III Marka Małka, który zajął III miejsce. Opiekunem jest Pani Marianna Laskowska. Gratulujemy Tobie Marku i serdecznie przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.
  * * * * *
  I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 1989 o Puchar Burmistrza Mia-sta i Gminy Kowalewo Pomorskie rozegrano w dniach 25-27.05.2001r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Ostatecznie udział wzięło siedem drużyn z: Gdańska, Giżycka, Dębna, Wąbrzeźna i drużyna gospodarzy.
  Otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Andrzej Grabowski. Rozgrywki prowadzone były od piątku do niedzieli systemem każdy z każdym. Po emocjonujących i często stojących na wysokim poziomie meczach, zwyciężyła drużyna OLIVIA I Gdańsk wygrywając wszystkie mecze przed VAMBRESIĄ I Wąbrzeźno. Nasza drużyna zajęła V miejsce osiągając następujące rezultaty: UKS Orlik Kowalewo -OLIVIA II Gdańsk 16:5, UKS Orlik Kowalewo - SP nr 3 Dębno 7:13, UKS Orlik Kowalewo - UKPR Giżycko 6:12, UKS Orlik Kowalewo - VAMBRESIA II Wąbrzeźno 7:0, UKS Orlik Kowalewo - OLIVIA I Gdańsk 5: 16, UKS Orlik Kowalewo - VAMBRESIA I Wąbrzeźno 7:13.
  Najlepszą zawodniczą z Kowalewa w tym turnieju została uznana Aleksandra Łukaszew-ska, a najlepszym strzelcem była Natalia Górska.
  Na uroczystym zakończeniu nagrody wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy, Poseł Jacek Janiszewski, Starościna Elżbieta Kuciak-Olszewska, Marek Sawicki, Zbigniew Trejderow-ski i Benedykt Mroziński.
  Organizatorzy dziękują za finansowe i organizacyjne wsparcie: Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu za objęcie patronatem tej imprezy i ufundowanie nagród, Panu Posłowi Jackowi Janiszewskiemu za ufundowanie nagrody w postaci wyjazdu zwycięskiej drużyny na obóz nad morze oraz innym fundatorom nagród: Markowi Sawickiemu, Starostwu Po-wiatowemu Golub-Dobrzyń, PZU Golub-Dobrzyń oraz Zbigniewowi Trejderowskiemu, Michałowi Marszałkowskiemu LZS Toruń, Tomaszowi Kordowskiemu.
  Oczywiście turniej ten nie mógłby odbyć się bez organizacyjnego wsparcia wielu osób i instytucji, którym serdecznie dziękuję: Zofii Marchewce, Barbarze Niewidział, Jerzemu Nadolskiemu, Mirosławowi. Reiwer, Józefowi Nowakowi oraz wszystkim pracownikom Zespołu Szkół, Dorocie Piątkowskiej, Jolancie Tarkowskiej, Nestle Pacyfik Toruń, Danstal, Katarzynie Zdradzińskiej, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kowalewie Pomorskim. Osobne podziękowania składamy Prezesowi UKS Orlik panu Stefanowi Rosikowi, który komentował na bieżąco wydarzenia na boisku.
  Uczestnicy turnieju wyjeżdżali zadowoleni obiecując udział w przyszłorocznym turnieju.
  * * * * *
  Festiwalowe sukcesy. Uczennice naszej szkoły biorą udział w licznych ogólnopolskich festiwalach piosenki dziecięcej i tak: Marta Moszczyńska brała udział w "Tomaszowskiej Wiośnie" w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zajęła I miejsce oraz w VI Ogólnopolskim Spotkaniach z Piosenką Józefów 2001 wystąpiło w nim 35 najlepszych młodych piosenka-rzy z całej Polski, Marta zajęła tam również I miejsce. Występy z tego musicalu będą emi-towane w telewizji Polsat. Katarzyna Mul występowała w festiwalu country w Rypinie gdzie zajęła III miejsce. Festiwal ten będzie emitowany w telewizji Bydgoszcz.
  Rodzicom i prowadzącej uczennice Pani Krystynie Bilskiej serdecznie gratulujemy.
  Dyrektor szkoły -Benedykt Mroziński
  Mlewo
  Dzień Dziecka, Sportu i Samorządności. W dniu 1 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Dziecka, Sportu i Samorządności. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Artur Ciechacki z kl. VI złożył sprawozdanie z działalności samorządu w r. szk. 2000/2001. Dy-plomy za aktywną pracę w samorządzie otrzymała klasa VI oraz Joanna Siudowska - kronikarz, Paulina Kolenderska i Aleksandra Siebers, które prowadziły kącik życzeń uro-dzinowych.
  Odbyło się głosowanie na przewodniczącego "Małego Samorządu" na nowy rok szkolny 2001/2002, którym został Grzegorz Działdowski z kl. II. Wybrano najmilszą koleżankę roku, którą została Paulina Kolenderska kl. VI. Najmilsi koledzy to: Jakub Ciepliński z kl. 0, Szy-mon Kocz z kl. I, Artur Ciechacki z kl. VI.
  Najmilszym nauczycielem ogłoszono panią Annę Preis.
  W rozgrywkach sportowych wszyscy uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętno-ści. Chłopcy grali w piłkę nożną, dziewczęta w "dwa ognie". Każda klasa wystawiła swoją reprezentację w przeciąganiu liny. Wesoła zabawa towarzyszyła naszym milusińskim pod-czas uczestnictwa w sprawnościowym torze przeszkód, a najwięcej humoru dostarczyło niesienie jajka na małej łyżeczce. Dla zainteresowanych dzieci wyświetlano ciekawe bajki, które dostarczył pan Mirosław Lipiński. Rywalizacji nie było końca podczas Festiwalu Piosen-ki, uczniowskie jury punktując występy młodych wokalistów i zespołów przyznało: I miejsce- klasie I, II miejsce - klasie O, III miejsce - klasie II.
  Rada Rodziców ufundowała wszystkim dzieciom słodki upominek. Laureaci wszystkich konkurencji otrzymali pamiątkowe dyplomy. W tym dniu każde dziecko mogło odczuć, iż ma swoje święto.
  Zarząd SU
  Pluskowęsy
  Piknik w Przydworzu. 1 czerwca 2001 wszystkie dzieci z obwodu szkolnego w Pluskowę-sach wstały bardzo wcześnie. Zapewne wiele z nich biegało wokół swojego domu i rozgląda-ło się, czy słońce nie zapomniało dzisiaj wstać. Działo się tak dlatego, że ten uroczysty dzień cała szkoła postanowiła spędzić na pikniku w Przydworzu.
  Kilka minut po ósmej w szkole odbył się apel, na którym pani Dyrektor złożyła milusińskim życzenia. Pomimo chmurzastego nieba wszyscy byli zgodni i gotowi do wyprawy. Chwilę później dzieci otrzymały słodkie niespodzianki na drogę w postaci pączka, wafelka, chipsów i soczków. Jeszcze tylko piłki, kometki do badmintona, kije do kiełbasek i... w drogę.
  Na miejscu wszyscy mieliśmy podzielone zadania. Jedni zajęli się rozpalaniem ogniska, inni grą w siatkówkę, czy piłką nożną, a jeszcze inni pobiegli sprawdzić, czy woda w jezio-rze jest już ciepła. Cała grupa zajęła się również dokarmianiem łabędzia Kuby, który w ogóle nie chciał odpłynąć. Później wszyscy skupiliśmy się wokół ogniska i rozpoczęła się największa przyjemność tego dnia. Każdy uczestnik otrzymał kiełbaskę, którą sam sobie smażył w ognisku. Jeszcze tylko trochę ketchupu, czy musztardy, bułka i pyszne śniadan-ko gotowe. Później na piasku i trawie odbyły się różnorodne rozgrywki sportowe między klasami. Czas niestety płynął nieubłaganie i nikt nie spostrzegł, że trzynasta dawno wybiła i czas wracać już do domu.
  Pomimo tego, że w ciągu całego dnia siąpił kilkakrotnie deszcz wszystkim uczestnikom było bardzo miło i przyjemnie, tym bardziej, że w wyprawie towarzyszyły nam również niektóre mamy i młodsze rodzeństwo. Chociaż pogoda może nie była wymarzona, wszy-scy wróciliśmy uśmiechnięci i bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pani Dyrektor i Rada Rodziców da się namówić na podobną wyprawę.
  Do zobaczenia za rok!
  Samorząd Uczniowski
  Gimnazjum
  Znowu sukces. Gimnazjalistka z Kowalewa Pomorskiego - Paulina Szymańska (kl.II c) zajęła III miejsce w Okręgowej Olimpiadzie Zdrowia pod hasłem "Zdrowy styl życia". Gratu-luję! Konkurs odbył się l czerwca 2001r. w Przysieku przy okazji festynu "Dzieci szansą dla ginącej przyrody". W okręgowym etapie tej olimpiady brali udział uczniowie gimnazjalni z byłego województwa toruńskiego. Z naszego gimnazjum byli to:
  1. Paulina Szymańska - II c

  2. Krzysztof Niewidział - II c
  3. Michał Podlaszewski - II b
  4. Błażejowski Paweł - II d
  5. Zieliński Krzysztof - II d
  6. Reiwer Grzegorz - I g
  7. Fiszer Agnieszka - II h - opieka i przygotowanie kol. mgr Ewa Nowakowska
  Konkurencja była bardzo duża, ale się udało: Paulina odniosła bardzo duży sukces i otrzymała talony do księgarni na kwotę 120,00 zł. Pozostali nasi reprezentanci uzyskali dyplomy i wyróżnienia. Mam nadzieję, że sukcesy naszych uczniów rozbudzą, zaintereso-wania i zachęcą do zgłębiania wiedzy o zdrowym stylu życia.
  Dyrektor Publicznego Gimnazjum
  mgr Krzysztof Wasilewski
  Działania ekologiczne w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom.
  Przemija kolejny rok szkolny, a więc tradycyjnie 01 czerwca 2001r. wyróżnieni uczniowie z naszej gminy pod opieką Pani Haliny Dunajskiej, Pani Elżbiety Arbart i mnie wzięło udział w festynie w Przysieku pod hasłem "Dzień szansą dla ginącej przyrody". Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim brali udział w 2 konkursach i w obu zajęli znakomite rezultaty i tak: Jacek Nowakowski kl. VI a (jako reprezentant gminy) zajął I miejsce w konkursie ekologicznym, a Natalia Żuchowska kl. V d II miej-sce w konkursie "BHP w rolnictwie" (zaznaczyć trzeba, że rywalizowała z 30 uczestni-kami, w tym gimnazjalistami) Gratuluję! Ten festyn nasunął mi pomysł przekazania informacji na temat działań ekologicznych w naszej szkole.
  1. We wrześniu 2000r. braliśmy udział w akcji "Sprzątanie Świata",
  2. Jesienią uczniowie zbierali kasztany i żołędzie, których 150 kg przekazaliśmy nieod-płatnie kołu łowieckiemu dokarmiającemu zwierzynę leśną w okresie zimy,
  3. Od września do czerwca zbieraliśmy aluminiowe puszki, które sprzedaliśmy a uzyskane pieniądze przeznaczyliśmy na potrzeby gabinetu biologicznego (hodowla roślin i zwie-rząt) oraz drobne nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych,
  4. W marcu br. braliśmy udział z uczniami kl. IVb i IVc na lekcji w terenie - w Oczysz-czalni Ścieków w Kowalewie Pomorskim,
  5. Na początku kwietnia 2001r. odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny, w którym mogli brać udział wszyscy chętni uczniowie klas VI. Zgłosiło się 19 uczniów, z których 5 naj-lepszych wytypowałam do IX Gminnego Konkursu Ekologicznego. Byli to: Jacek No-wakowski (kl. VIa), Piotr Nowacki (kl. VIa), Marta Pęcherska (VIc), Marcin Dę-bowski i Arkadiusz Goliński (kl. VIb),
  6. 24 kwietnia br. wytypowani uczniowie brali udział w IX Gminnym Konkursie Ekolo-gicznym, w którym 3 z nich zajęło równorzędne I miejsca (Jacek Nowakowski, Marta Pęcherska, Piotr Nowacki), a 1 uczeń II miejsce (Marcin Dębowski) Gratuluję!
  7. Z okazji Dnia Ziemi 26 kwietnia br. odbył się apel ekologiczny dla uczniów klas III - VI "Zatrzymać śmieci". Apel przygotowaliśmy z uczniami kl. Va, którym chciałabym serdecznie podziękować za zaangażowanie i przygotowanie się do niego,
  8. Na apelu rozstrzygnięty został konkurs na plakat z okazji Dnia Ziemi - I miejsce zajęła Michalina Żuławska (kl. VIa), II miejsce Marta Arbart (kl. VI b) i III miejsce Mag-da Arbart (kl. VI a)
  9. W miesiącu maju 2001r. byliśmy na zajęciach w terenie na ścieżkach dydaktyczno - ekologicznych
  - klasy IVb i IVc - w Szkółce Zespolonej Przeszkoda (Konstancjewo)
  - klasy Va i Vd - w Przysieku - las i stawy przysieckie.
  Myślę, że szereg różnorodnych działań ekologicznych wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w tej dziedzinie oraz wpłynie na zwiększenie ich wiedzy ekologicznej i jako dorośli ludzie będą potrafili żyć w zgodzie z otaczającą przyrodą.
  Organizator działań ekologicznych - mgr Elżbieta Karankowska  Powrót


  STRAŻACKI TRUD, SER EDAMSKI Z KOWALEWA, Budowa proekologicznych zbiorników na gnojowicę na terenie gminy
  STRAŻACKI TRUD, SER EDAMSKI Z KOWALEWA, Budowa proekologicznych zbiorników na gnojowicę na terenie gminy
  W dniu 30 kwietnia 2001r. na szczeblu powiatowym został rozstrzygnięty konkurs pla-styczny pt. STRAŻACKI TRUD, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZOSTAŃ PRZYJACIELEM LASU I JEGO MIESZKAŃCÓW.
  Komisja dokonała oceny przesłanych prac i przyznała nagrody: w grupie wiekowej do lat 7 Magdalenie Wawrzonek z M-GOK w Kowalewie Pom., a w grupie wiekowej 11 - 14 lat Natalii Żuchowskiej ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.
  Na konkurs szczebla wojewódzkiego zakwalifikowały się prace Marcina Dębowskie-go ze Szkoły Podstawowej z Kowalewie Pom. i Pawła Karpińskiego ze Szkoły Podsta-wowej z Wielkiej Łąki.
  W dniu 12 maja 2001 odbyło się w Ciechocinku podsumowanie konkursu plastycznego na szczeblu wojewódzkim i wyróżniono w grupie wiekowej do lat 7 pracę Pawła Kar-pińskiego ze Szkoły Podstawowej Wielkiej Łąki.
  Praca Marcina Dębowskiego została wysłana na konkurs ogólnopolski do Warszawy - o wynikach poinformujemy w późniejszym terminie.
  I. Kulińska
  SER EDAMSKI Z KOWALEWA
  Z dniem 23 maja br., wznowiona została produkcja sera edamskiego w zakładzie mle-czarskim w Kowalewie Pom. Produkcję tą wznowił dzierżawca części majątku upadłej OSM w Wąbrzeźnie - firma Montexim z Koszalina. Właścicielem Monteximu jest - Zbigniew Krawczyk. Kierowniczką zakładu w Kowalewie Pom. została inż. Genowefa Kinal. Ser do dystrybucji i konsumpcji będzie pod koniec czerwca br.
  Producent zapewnia atrakcyjne ceny zbytu.
  SPIS POWSZECHNY
  W związku z narodowym spisem ludności i mieszkań w 2002r. - gminy zobowiązano do zaktualizowania sporządzonych przez Urząd Statystyczny wykazów. Upoważnione osoby dokonają lustracji w terenie i uzupełnienia formularzy spisowych odnośnie nieru-chomości i mieszkań oraz ilości osób zameldowanych. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 1999r. o narodowym spisie ludności i mieszkań w 2002r.:
  l) wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgod-nych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach spisowych,
  2) udzielenie odpowiedzi w wymienionym zakresie jest obowiązkowe,
  3) wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane osobowe i dane indywidualne są pouf-ne i podlegają szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną.
  O terminie uzupełniania danych mieszkańcy poszczególnych obwodów spisowych zo-staną powiadomieni poprzez rozplakatowanie. B.K.
  Budowa proekologicznych zbiorników na gnojowicę na terenie gminy
  W trwającej od marca 2000 roku realizacji projektu "Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich", w ramach którego zapewnione jest dofinansowanie z Banku Światowego inwestycji proekologicznych takich jak zbiorniki na gnojowicę i płyty gnojowe realizo-wanych w gospodarstwach rolnych, liczny udział biorą rolnicy gminy Kowalewo Pom. Do czerwca br. z NFOŚiGW umowy o współudział w dofinansowaniu budowy zawarło 76 rolników. Głównym koordynatorem służącym pomocą w dokonywaniu wszelkich formalności w zakresie realizacji przedmiotowego zadania jest Lokalny Zespół Wdroże-niowy w Kowalewie Pom. kierowany przez dyrektor Małgorzatę Walter. Wszechstronnej pomocy w tym finansowej udziela Urząd Miejski. Wybudowane już na terenie gminy w 10 gospodarstwach zbiorniki na gnojowicę przez głównego wykonawcę firmę Silo-System działającą w kooperacji z firmą Volf System cieszą się uznaniem rolników. Wy-konane zostały sprawnie, fachowo, z materiałów wysokiej jakości. Dalsza realizacja bu-dowy zbiorników przewidziana jest na miesiące lipiec - sierpień 2001 roku. K.K.  Powrót


  KOMUNIKAT ZARZĄDU LKS PROMIEŃ
  W związku z planowanym w miesiącu sierpniu 2001r. Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym Członków Ludowego Klubu Sportowego "PROMIEŃ" (sprawozdanie i ocena działalności Klubu za połowę kadencji) przypomina się o obowiązku uregulowania składek członkowskich na rzecz Klubu. Składka członkowska w roku 2001 wynosi 20 zł kwartalnie. Uregulowanie składek członkowskich za rok ubiegły oraz uregulowanie składek do dnia 30 czerwca br. (pierwszy i drugi kwartał roku 2001) jest podstawą do udziału członka Klubu w Wlanym Zgromadzeniu z czynnym prawem głosu. Ponadto bieżące regulowanie składek członkowskich uprawnia także do bezpłatnego wstępu na mecze "Promienia".
  Jednocześnie apelujemy do wszystkich kibiców i sympatyków Klubu "Promień" o składanie deklaracji wstąpienia do Klubu. Deklarację można złożyć do Zarządu Klubu w każdy wtorek w godz. 1800 - 1900.
  Zarząd LKS
  W związku ze zmianą publicznego numeru telefonu mieszczącego się przy ul. Toruńskiej uprzejmie powiadamiam, że obecny numer to:
  8011807
  Jest to również telefon kontaktowy z postojem taksówek w Kowalewie Pomorskim. (M.F.)
  Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie
  ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Brodnicka 1 o powierzchni 195 m2 z przeznaczeniem na świadczenie usług noclegowych (hotelowych)
  Przetarg odbędzie się w oparciu o Regulamin przetargu ofert na najem komunalnych lokali użytkowych w Kowalewie Pomorskim zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/150/96 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 1996r. Oferty należy składać w terminie do dnia 5 lipca 2001r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1.
  Oferta powinna zawierać: dane o oferencie: imię , nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, termin rozpoczęcia działalności, kopię dowodu wpłaty wadium.
  Niedotrzymanie terminu rozpoczęcia działalności jak również zmiana branży skutkować będzie natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.
  Oferent zobowiązany jest do wpłacenia na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim BS Kowalewo Pomorskie Nr 20401016-94960008-1720-38011-1 do dnia upływu terminu składania ofert, kwoty wadium równej iloczynowi stawki czynszu za 1m2 miesięcznie proponowanej przez oferenta w ofercie i powierzchni lokalu o najem którego się ubiega. W celu zapoznania się z aktualnym stanem lokalu i jego wyposażeniem należy kontaktować się w dniach od 01 do 04 lipca 2001r. w godz. 1000 - 1400 z Panią Teresą Jamroży - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim ul. Brodnicka 1, tel. 6841-517 lub 6844-056. Zgodnie z regulaminem przetargu ofert Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie zastrzega sobie prawo wyboru procedury przetargowej.
  Z treścią regulaminu przetargu ofert można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jedności Robotniczej 5 lub Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kowalewo Pomorskie ul. Brodnicka 1.
  Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pom. ul Brodnicka 1
  posiada do sprzedaży w drodze przetargu ofertowego kosiarkę przegubową Z081/3 rok produkcji 1997 cena wywoławcza - 5000zł
  Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Oferty z podaną ceną netto należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg - kosiarka" do dnia 15.07.2001r. do godz. 1100 w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Brodnickiej 1. Do ceny podanej w ofercie doliczony będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.
  Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się 15.07.2001 o godz. 1100 w siedzibie Zakładu przy ul. Brodnickiej 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 15.07.2001 do godz. 1100 w kasie Zakładu wadium w wysokości 500 zł. Wadium przepada na rzecz Zakładu w przypadku oferenta, który wygrał przetarg i wycofał się z realizacji kupna.
  Szczegółowe informacje uzyskać można w dziale Transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej u p. Mirosława Szeredy tel. 684-15-17.
  Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  D.L. Kierownik - Andrzej Dębski  J.J.

  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna