Honorowe tytuły

ks. Ksawery OkroyJan Tomasz Łęgowski


W dniu 8 czerwca br., w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której, w uznaniu szczególnych zasług dla miasta i gminy, Rada Miejska jednogłośnie przy 100% obecności składu na-dała tytuły Honorowych Obywateli Miasta:
- pośmiertnie Księdzu kanonikowi Franciszkowi Ksaweremu Okroy
- Panu T. Janowi Łęgowskiemu.
Tytuł przyznany pośmiertnie ks. Okroy odebrał jego siostrzeniec Jan Stencel z Żukowa. Pan Jan Łęgowski - przyznany tytuł odebrał osobiście. Towarzyszyła mu jego żona Marina.
Wniosek Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pom. do Rady Miejskiej przed-stawił członek Kapituły Zdzisław Oskroba, w którym scharakteryzował zebranym sylwetki i zasługi wyżej podanych panów.
Śp. Ksiądz kanonik Franciszek Ksawery Okroy urodził się 16 stycznia 1908 roku w Miszewie k/Żukowa. Po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego w Wejhe-rowie w 1931r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie otrzymał 15 czerwca 1935r. święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Grudziądzu, Chojnicach i Brodnicy. 3 września 1939r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Po zwolnieniu z obozu pomagał w pracy duszpasterskiej w Godziszewie. 1 września 1946r. został mianowany nauczycielem religii przy III Państwowym Gimnazjum i LO Żeńskim w Grudziądzu. W latach 1947/48 praco-wał jako prefekt szkół toruńskich.
W 1950r. uzyskał tytuły: mgr teologii na UJ w Krakowie i filozofii na Uniwer-sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1963r. zostaje mianowany proboszczem parafii w Kowalewie Pom., a rok później dziekanem golubskim, zaś w 1966r. odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Chełmżyńskiej.
W Kowalewie pracował do 1.07.1989r., kiedy to przeszedł na zasłużoną emerytu-rę i osiadł w swojej rodzinnej parafii Żukowo. Tam zmarł, pod długiej i ciężkiej chorobie w I święto Bożego Narodzenia 1993r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył metropolita gdański ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W pogrze-bie uczestniczyła liczna grupa wdzięcznych parafian Kowalewa.
Śp. ks. Franciszek Ksawery Okroy zapisał się w pamięci naszego społeczeństwa jako wspaniały człowiek, oddany duszpasterz, przyjaciel ludzi biednych i potrze-bujących pomocy, człowiek głębokiej wiary.
Był człowiekiem bardzo skromnym, nie żądającym nic dla siebie, dbającym o sprawy parafii, o zabytkową świątynię, o jej wystrój
i zabezpieczenie przed zniszczeniem. Jemu to zawdzięczamy konserwację dachu, założenie nowego stropu i wiele innych prac służących pięknu i zabytkowości naszej XIV wiecznej świątyni.
Proponowany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kowalewo Pom. jeszcze bardziej i na dłużej utrwali jego sylwetkę w pamięci Kowalewian.
Pan Jan Łęgowski urodził się 8 marca 1920 roku w Kowalewie Pom. Swoje życie od narodzin poprzez wojenną, żołnierską tułaczkę po wolność zdobytą za Elbą w amerykańskiej strefie, spisał na 74 kartkach formatu A4 i podarował miastu. Wspomnienia te w odcinkach drukowane były na łamach "Gońca", stąd też znana jest postać naszego rodaka.
Po II wojnie światowej osiadł najpierw w Anglii. Stamtąd przeniósł się do Szwajcarii, gdzie po dzień dzisiejszy mieszka w Pfeffingen i nie zapomniał o swoim miejscu urodzenia. Żywo interesuje się problemami miasta i gminy oraz jego mieszkańców. Razem z żoną - katechetką prowadzi działalność charytatywną w dalekiej Szwajcarii, a zbędne fundusze przekazuje na potrzeby naszej gminy.
Od 25 lat odwiedza Kowalewo i włącza się w życie społeczne naszego miasta. Jest członkiem wspierającym Towarzystwo Miłośników Kowalewa Pom.
Począwszy od roku 1994 za sprawą p. Łęgowskiego wpływają pokaźne sumy pieniężne zużytkowane na zbożne cele. Dofinansowano m.in. zakup karetek, wyposażono wielofunkcyjne boisko sportowe w ramach stadionu. Bliskie kontakty utrzymuje ze Szkołą Podstawową w Kowalewie Pom. do której na rzecz Grupy Charytatywnej "Przyjazna Dłoń" działającej przy Rzeczpospolitej Uczniowskiej przekazuje znaczne sumy pieniędzy . Pieniądze te wydawane są na potrzeby dzieci tej szkoły, kupowane są podręczniki i odzież, przygotowywane świąteczne paczki. Dofinansowuje się też szkolne wycieczki dla dzieci oraz finansuje obiady dzieciom z najbiedniejszych rodzin.
Postawa p. Łęgowskiego jest w naszych czasach wyjątkiem.
Nominowane osoby łączą wspólne cechy - troska o drugiego człowieka, ogromne serce i oddanie dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.
A.G.
(przedruk z "Gońca kowalewskiego" nr7/2001r.)


Podziękowania z Pfeffingen
Wkrótce po wydaniu lipcowego numeru "Gońca" nadszedł miły list ze Szwajcarii, któ-rego treść przedstawiamy poniżej:
Pfeffinger 18.06.2001r.
"Drodzy Obywatele Kowalewa Pomorskiego!
Tydzień mija od tego pamiętnego piątku 8-go czerwca, kiedy stałem się Honorowym Obywatelem Kowalewa. Ci, którzy mnie chociaż trochę znają wiedzą jak głęboko to przeżywałem. Nikt się chyba nie zdziwił, że zabra-kło mi wtedy słów żeby słusznie podziękować tym, którzy przyczynili się do tej pięknej i tak wzruszającej ceremonii. Chcę więc teraz z wielką przy-jemnością serdecznie podziękować Wam szlachetna Kapituło, Wam człon-kowie TOMIKO i M-GOK-u, Wam członkowie Szkoły Podstawowej i wspaniałego Chóru Żeńskiego i Wam Rado Miejska a szczególnie Tobie Andrzeju, równocześnie życząc wszystkim Obywatelom tego szlachetnego Miasta i Gminy osobistego szczęścia i dalszego rozwoju
T. Jan Łęgowski z Rodziną"

(przedruk z "Gońca Kowalewskiego" nr8/2001r.)Strona Główna