Z życia Rady Miejskiej


X Sesja Rady Miejskiej (10.12.2003r.) obfitowała w różnorodność ważnych tematów. I tak, ogłoszono wyniki konkursu „Przywróćmy urok naszej gminie”, przyjęto informację na temat funkcjonowania służby zdrowia oraz podjęto uchwały dotyczące podatków na rok 2004.
Zarówno burmistrz miasta p. Andrzej Grabowski jak i przewodniczący komisji oświaty, kultury i zdrowia p. Roman Goryński podkreślali, że dzięki przejęciu przez gminę służby zdrowia, współpracy i wspólnym wysiłkom Zarządu Miasta, a obecnie Burmistrza Miasta i Kierownika ZOZ przeprowadzone zostały niezbędne remonty, wymieniono okna, odmalowano wnętrza, ostatnio wymieniono dach.
Dumą naszego ZOZ-u może być zdobycie sprzętu i uruchomienie gabinetu rehabilitacji. Wyposażenia przybywa. Zaoszczędzają na tym pacjenci, którzy mogą korzystać z rehabilitacji w naszej przychodni i nie muszą jeździć do Golubia czy Torunia.
Powołana została Społeczna Rada ZOZ, która pełni rolę inspirującą, ale i kontrolną. Aktywnie działa również Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia. Właśnie to Stowarzyszenie zbiera fundusze na potrzebny sprzęt (w pierwszym zamyśle miało być to USG) m.in. do ustawionych skarbonek w Banku Spółdzielczym i Przychodni w Kowalewie.
Kolejny już rok gmina zrefundowała koszty szczepień niemowląt, przeznaczając na to odpowiednie kwoty. Poprzez szczepienia ochronne zapobiega się chorobom, groźnym chorobom, które później drogo kosztują nie tylko rodziców, ale służbę zdrowia, nasz ZOZ i całe społeczeństwo.
Funkcjonowanie służby zdrowia w naszej gminie występujący ocenili pozytywnie. Przyjęto tę informację i uchwalono, że kolejne należy składać rokrocznie do końca września na sesjach Rady Miejskiej.
Ustalono wszystkie stawki podatków, po dokładnym przedyskutowaniu ich na posiedzeniach komisji rady miejskiej. Z treści podjętych uchwał wynika, że w 2004r. podatek będziemy płacili w następujących wysokościach:

Budynki:
mieszkalne - 0,46 zł/m2,
budynki związane z działalnością gospodarczą (handlową w strefie miejskiej) – 15,25 zł/m2,
budynki związane z działalnością gospodarczą (wytwórczo-usługową i handlową w pozostałej strefie) – 12,85 zł/m2,
budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł/m2,
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł/m2,
zajętych na garaże i domki letniskowe – 4,55 zł/m2,
pozostałe budynki – 3,25 zł/m2,
od budowli – 2% wartości,

od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą - 0,55 zł/m2,
b) pod jeziorami 3,41 zł/ha,
c) pozostałych - 0,11 zł/m2,
podatek od posiadania psa - 30,- zł od psa, z tym, że zwolnione są od podatku dwa psy służące do ochrony obiektów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza,

opłata administracyjna:
a) za sporządzenie testamentu - 193,- zł,
b) za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go - 25,- zł,
c) za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego - 25,- zł,

od środków transportowych:
zgodnie z ustawą środki transportu podzielone są na ponad 40 grup i typów oraz 18 grup i typów pojazdów, którym przysługują ulgi z tytułu ochrony środowiska lub podwyżki z tytułu wieku pojazdu, jednakże wzrost stawek podatku w stosunku do roku 2002 określono średnio na 1,4%,

opłata targowa:
pozostała na poziomie roku 2003 (bez zmian).

Podatek rolny:
obniżono średnią cenę skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2003 roku celem obniżenia podatku rolnego na 2004 r. do kwoty 34,- zł za 1 kwintal.

W bloku informacyjnym Burmistrz Miasta przede wszystkim szeroko omówił rozpoczęcie nauki w nowym budynku gimnazjum i kwestię dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie całej gminy. Przypomniał również o wydarzeniach od ostatniej sesji. Nadmienił m.in. o zwycięstwie w konkursie pn. „Nasza Gmina w Europie”, gdzie jako jedyna gmina miejsko-wiejska z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymała nagrodę w dziedzinie gospodarki wodnej w wysokości 200 000 zł na dalszą działalność ekologiczną (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Gońca”). W drugim konkursie pn. „Bezpieczna Gmina” byliśmy oceniani przez komisję z MSWiA oraz KG Policji pod względem podjętych zadań dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Mówił również o zimowym utrzymaniu dróg gminnych oraz odpowiadał na pytania radnych.
Kolejna sesja przyjmie budżet Gminy Kowalewo Pomorskie na 2004r.

(r)


(przedruk z "Gońca Kowalewskiego" nr1/2004r.)


Strona Główna